Påbörjade och avslutade utredningar enligt lax Sarah

Bild

Åstorps kommun är klar med en och påbörjat ytterligare tre utredningar enligt lex Sarah.

Färdig utredning

Åstorp kommun har utrett en händelse inom särskilt boende enligt lex Sarah. Utredningen är nu färdig och skickad till Inspektionen för vård och omsorg.

Lex Sarah är en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Syftet med bestämmelserna är att verksamheten ska utvecklas och missförhållanden rättas till.

Händelse

Händelsen berör en omsorgstagare i särskilt boende. Omsorgstagaren är sjuk med andningsbesvär och ambulans tillkallas. I väntan på ambulans låses omsorgstagaren in på sitt rum utan tillsyn. Omsorgstagaren har riskerat att fara illa då personalen ej haft uppsyn över hen.

Åtgärder

  • Anmälan till IVO är gjord och utredning av händelsen är slutförd.
  • Fokus på uppdraget och aktivt
  • Fokus teamträffar och hur man kan ta tillvara och använda detta i förändringsarbete mellan professionerna för hur kommunikation och dokumentation.
  • Arbete med genomförandeplaner – Standardisering, riktlinjer och rutiner.

Socialförvaltningen har påbörjat tre utredningar enligt lex Sarah på Vidåsen.

Två anses så allvarliga att vi direkt anmäler händelserna till IVO i väntan på utredning. Den tredje händelsen väljer vi att utreda först innan vi tar ställning till om den ska anmälas till IVO eller ej.

Händelse 1

Brister i utförande av insatser för omsorgstagare vid WC-besök.

Händelse 2

Brister i utförande av insatser för omsorgstagare vid måltidshjälp.

Händelse 3

Brister vid mottagande av larm från omsorgstagare.

Åtgärder

Samtal med berörd personal är genomförd. Utredningar är påbörjade.

Lex Sarah

Den som bedriver verksamhet inom socialtjänsten, vid Statens institutionsstyrelse eller enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade är skyldig att utreda rapporterade händelser om missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden och även att åtgärda dessa. Är missförhållandet eller risk för missförhållande allvarligt, ska det anmälas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). I bedömningar och beslut som IVO fattar så fokuserar IVO på om utredningen är tillräckligt omfattande och att verksamheten har åtgärdat det aktuella missförhållandet.

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2023-12-21

Kontakt