Personuppgiftsincident på Björnekullaskolan

Bild

Torsdagen den 16 maj gjordes en anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten efter att vi upptäckt brister i frånvarodokumentation på Björnekullaskolan.

Alla skolor i Åstorps Kommun arbetar aktivt för att frånvaron hos våra elever inte ska överstiga 10%. På Björnekullaskolan har frånvaron dokumenterats för att ge en samlad bild för att kunna analysera orsaken till hög frånvaro. Onsdagen den 15 maj upptäcktes att dokumentationen har hanterats i skolans interna Google-Workspace som inte uppfyller kraven för GDPR.

Dokumentation för minskad frånvaro

Under de senaste två läsåren har vi arbetat aktivt med att minska frånvaron på Björnekullaskolan och det är under denna period som dokumentet använts. Dokumentet har betraktats som ett arbetsmaterial där vi nu insett att det lagrats på ett sätt som inte uppfyller GDPR. Därför har en personuppgiftsincidentrapport skickats till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) den 16 maj. Samtidigt har vi tagit bort åtkomst till dokumentet för samtliga medarbetare. Vi fortsätter att utreda ärendet för att säkerställa och förebygga liknande incidenter. Vi kommer även att genomföra fler utbildningar för vår personal i GDPR och personuppgiftshantering i våra system.

Information som funnits i dokumentet har varit kopplat till elever som har mer än 10 procents frånvaro i skolan. I dokumentet fanns uppgifter om förnamn, klass, procentuell frånvaro, eventuell orsak och åtgärd. Det är endast Björnekullaskolans personal som haft tillgång till dokumentet och endast personal som har en pedagogisk relation till eleven, har arbetat i dokumentet.

Personal och vårdnadshavare till elever på Björnekullaskolan har informerats om händelsen av skolans rektor.

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2024-05-17

Kontakt