Tillsyn av IVO inom personlig assistans

Bild

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har genomfört en tillsyn av ett ärende inom personlig assistans i Åstorps kommun. Tillsynen gäller ett misstänkt missförhållande hos en brukare med personlig assistans.

Beskrivning av händelsen

I april 2021 fick verksamheten en rapport från en vikarie om ett misstänkt missförhållande hos en brukare med personlig assistans. Vikarien rapporterade även till IVO som inledde en tillsyn. IVO har nu sammanställt underlaget i sin utredning och verksamheten har lämnat synpunkter på underlaget inför tillsynsbeslutet.

Vad visade verksamhetens egen utredning?

Händelsen rapporterades i verksamhetssystemet som en avvikelse vilket har korrigerats till en utredning enligt Lex Sarah. Verksamhetens egen utredning har inte kunnat bekräfta det rapporterade missförhållandet, och bedömningen är att det heller inte finns risk för ett allvarligt missförhållande.

I utredningen kom det även fram att det finns behov av alternativa verktyg för att göra brukare mer delaktiga när de planerar sina genomförandeplaner. Arbetet med att ta fram till exempel digitala verktyg för att underlätta kommunikationen har dock påbörjats inom verksamheten sedan tidigare.

Vad gör vi för att säkerställa en god omvårdnad?

Verksamheten tar alla rapporter om misstänkta missförhållanden på allvar och har utöver utredningen följt upp situationen fortlöpande för att säkerställa att alla brukare har en god omsorg.

Enhetschefen för personlig assistans har genomfört ett gediget arbete med att utveckla medarbetarnas kompetens med kontinuerlig fortbildning och handledning. Både för att säkerställa brukarens goda levnadsvillkor och delaktighet i sin egen situation samt för att medarbetarna ska kunna utföra sitt arbete på ett tryggt och säkert sätt.

Socialförvaltningen i Åstorp har ett pågående arbete kring att säkerställa och höja kompetensen inom hela verksamheten. Innan pandemin gjordes en stor utbildningssatsning kring Lex Sarah utifrån kvalitetsledningssystemet och tre utbildningar är planerade under 2022 för att säkerställa att ny personal utbildas och de som har behov kan få en uppfräschning.

Vad händer nu?

Det viktigaste med en tillsyn är att verksamheten får ett underlag för att kunna göra förbättringar inför framtiden. Nu avvaktar vi IVOs beslut i ärendet.

Åstorps kommuns arbete med att identifiera kvalitetsbrister och att arbeta för en verksamhet som bedriver en kvalitativ omvårdnad fortsätter. Att utreda brister, vara transparenta gentemot tillsynsmyndigheter och berätta om det vi gör är viktigt för att öka kvaliteten inom hela verksamheten.

När kommunen eller en verksamhet gör fel

Alla som arbetar med att ge hjälp genom socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska följa lagen. Ibland gör de som ger hjälp fel. Både du som medarbetare eller invånare har rätt att klaga om du tycker att kommunen gör fel. Du kan också anmäla felet till myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, som kallas IVO.


Vill du ge beröm, lämna ett förbättringsförslag eller har du ett klagomål?

Lämna en synpunkt i vår e-tjänst:

Läs mer om synpunkter och klagomål:

Hjälp oss att bli bättre - var med och påverka!

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2022-04-14

Kontakt