Nu har planarbetet för Björnås startat upp

Bilden visar ungefärlig avgränsning för planområdet. Observera att enskild villatomt inte ingår i naturvärdesinventeringen.

Röd streckad linje anger ungefärlig avgränsning för planområdet. Observera att enskild villatomt inte ingår i naturvärdesinventeringen.

Tidigare i år fick samhällsbyggnadsförvaltningen i Åstorps kommun i uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram en ändring av översiktsplanen för Björnås. Nu har arbetet påbörjats.

Syftet med att ta fram en ändring av översiktsplanen för Björnås är att studera områdets framtida utveckling utifrån ett strategiskt perspektiv och utreda vilka områden som är lämpliga för utveckling eller bevarande.

Naturvärdesinventering över området

Som ett första steg i arbetet genomför kommunen en naturvärdesinventering i området med hjälp av ett konsultbolag. Syftet med naturvärdesinventeringen är att identifiera kända naturvärden och naturförhållanden. Inventeringen genomförs i slutet av maj och under första halvan av juni. Vid inventeringen går vi igenom området och identifierar, avgränsar och fotodokumenterar naturvärdesobjekt och landskapsobjekt. Inventeringen omfattar de ytor som bedöms vara allmänt tillgängliga naturmarks- eller betesytor. Enskilda privata villatomter ingår inte i inventeringen.

Vad innebär en ändring av en översiktsplan?

En ändring för en viss del av en översiktsplan kan täcka allt från större områden till enskilda stadskvarter. Hur detaljerad ändringen blir beror på syftet och de aktuella planeringsfrågorna. I områden med mer komplicerade förhållanden där avsikterna med området behöver redovisas mer i detalj än för kommunen i övrigt kan planen ändras. En ändring av översiktsplan kan till exempel tas fram för tätorter eller kommundelar där det finns stor konkurrens mellan olika intressen och anspråk, till exempel höga naturvärden och stora bevarandevärden i områden med högt bebyggelsetryck.

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2022-05-28

Kontakt