Eldningsförbud i Åstorps kommun

I Åstorps kommun är det förbjudet att elda utomhus i skog och mark, undantaget kommunens iordningsställda grillplatser. Med utomhus avses i denna föreskrift skog eller mark så nära skog att eld lätt kan spridas vidare i terrängen.

Stäng meddelande

Björnås - ändring av översiktsplan

Kommunfullmäktige har den 28 februari 2022 gett samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en ändring av översiktsplanen för Björnås.

En ändring för en viss del av översiktsplanen kan täcka allt från större områden till enskilda stadskvarter. En ändring kan göras för en del av kommunen där det exempelvis råder stor konkurrens mellan olika intressen och anspråk. Björnås är identifierat som ett sådant område med motstående intressen och där behov av detaljerade ställningstagande behövs.

Som ett första steg i arbetet har en naturvärdesinventering genomförts. Inventeringen har genomförts under sommaren 2022, där markområden har genomströvats och förekommande naturvärdesobjekt och landskapsobjekt identifierats. Du kan ta del av naturvärdesinventeringen genom länken nedan:

Tidig medborgardialog

Under hösten 2022 har kommunen haft en tidig medborgardialog. Den tidiga medborgardialogen har syftat till att samla in medborgares kunskap, erfarenheter och behov som blir en del av det framtagna underlaget. Under perioden 7 oktober till den 13 november har det funnits möjlighet för medborgare att vara med och påverka Björnås framtida utveckling genom att besvara en digital enkät och delta på fysiska möten. Resultatet av den tidiga medborgardialogen finns att ta del av genom länken nedan:

Vad händer nu?

Nu pågår arbete med att ta fram ett planförslag för ändring av översiktsplan för Björnås. Planförslaget beräknar vi kunna ha klart för samråd till sommaren 2023.

Kontakt

Senast ändrad • 2023-01-12

Kontakt