Björnås - ändring av översiktsplan

Samrådet avslutades i november 2023. Nu håller vi på att sammanställa synpunkter och gör oss klara för granskning!

Den 28 februari 2022 gav kommunfullmäktige samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en ändring av översiktsplanen för Björnås. En ändring kan göras för en del av kommunen där det exempelvis råder stor konkurrens mellan olika intressen och anspråk. Björnås är identifierat som ett sådant område med motstående intressen och där behov av detaljerade ställningstagande behövs. Ändringen kommer att ersätta det geografiska område som anges för Björnås i den kommunövergripande översiktsplanen, ÖP 2021.

Syftet med planen är att utreda vilka markområden som är lämpliga för utveckling eller bevarande. Planen blir sedan vägledande för efterkommande planering och beslut kring hur mark- och vattenområden i Björnås ska användas, utvecklas och bevaras.

Process ÄÖP

Vad händer nu?

Samrådstiden för planförslaget är avslutat, men planen är inte beslutad än. Processen framåt innebär att inkomna synpunkter sammanställs i en samrådsredogörelse och att planförslaget revideras. Det nya förslaget kommer sedan skickas till berörda politiska instanser innan det läggs ut för granskning. Under granskningsperioden kommer planförslaget att tillgängliggöras för allmänheten på nytt. Granskningstiden är mellan 6-8 veckor och kommer preliminärt inträffa under andra halvan av 2024. Information om detta kommer på hemsidan, lokaltidningen och sociala medier.

Samrådshandlingar

Tidigare arbete

Som ett första steg i arbetet med ändring av översiktsplan för Björnås har en naturvärdesinventering genomförts. Naturvärdesinventeringen ligger till grund för planförslaget. Du kan ta del av den genom länken nedan:

Under hösten 2022 har kommunen haft en tidig medborgardialog. Den tidiga medborgardialogen har syftat till att samla in medborgares kunskap, erfarenheter och behov som blir en del av det framtagna underlaget. Resultatet av den tidiga medborgardialogen finns att ta del av genom länken nedan:

Som ett led av den tidiga medborgardialogen har även en trafikmätning genomförts som ligger till grund för planförslaget. Du kan ta del av trafikmätningen genom länken nedan:

Kontakt

Senast ändrad • 2024-02-16

Kontakt