Björnås - ändring av översiktsplan

Nu är samrådet för ändring av översiktsplan för Björnås avslutat. Tack till alla som lämnat in synpunkter på förslaget.

Den 28 februari 2022 gav kommunfullmäktige samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en ändring av översiktsplanen för Björnås. En ändring kan göras för en del av kommunen där det exempelvis råder stor konkurrens mellan olika intressen och anspråk. Björnås är identifierat som ett sådant område med motstående intressen och där behov av detaljerade ställningstagande behövs. Ändringen kommer att ersätta det geografiska område som anges för Björnås i den kommunövergripande översiktsplanen, ÖP 2021.

Syftet med planen är att utreda vilka markområden som är lämpliga för utveckling eller bevarande. Planen blir sedan vägledande för efterkommande planering och beslut kring hur mark- och vattenområden i Björnås ska användas, utvecklas och bevaras.

Planförslaget var på samråd under perioden 18 september till den 3 november 2023.

Samrådshandlingar

Planhandlingarna finns även tillgängliga på Åstorps kommun medborgarkontor, Storgatan 7 i Åstorp och Åstorps bibliotek, Storgatan 28, under deras öppettider.

Vad händer efter samrådstiden?

Efter samrådstiden kommer inkomna synpunkter att sammanställas i en samrådsredogörelse och planförslaget kommer revideras. Efter det kommer planförslaget att tillgängliggöras för allmänheten på nytt under en så kallad granskning. Planen förväntas kunna antas under 2024.

Tidigare arbete

Som ett första steg i arbetet med ändring av översiktsplan för Björnås har en naturvärdesinventering genomförts. Naturvärdesinventeringen ligger till grund för planförslaget. Du kan ta del av den genom länken nedan:

Under hösten 2022 har kommunen haft en tidig medborgardialog. Den tidiga medborgardialogen har syftat till att samla in medborgares kunskap, erfarenheter och behov som blir en del av det framtagna underlaget. Resultatet av den tidiga medborgardialogen finns att ta del av genom länken nedan:

Som ett led av den tidiga medborgardialogen har även en trafikmätning genomförts som ligger till grund för planförslaget. Du kan ta del av trafikmätningen genom länken nedan:

Kontakt

Senast ändrad • 2023-11-07

Kontakt