Åstorps kommun har färdigställt en utredning avseende en Lex Sarah-anmälan

Bild

Åstorps kommun har anmält en händelse enligt lex Sarah. Lex Sarah är en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Syftet med bestämmelsen är att verksamheten ska utvecklas och missförhållanden rättas till. Efter händelsen gjordes en utredning som nu är färdigställd och inskickad till IVO.

Beskrivning av händelsen

Den 11 augusti 2022 upprättades en Lex Sarah rapport avseende att sekretessbelagda handlingar felaktigt hade lämnats ut vid förfrågan. Samma dag gjordes även en anmälan om personuppgiftsincident till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY med anledning av att personuppgifter nådde obehöriga i samband med utlämnandet. Lex Sarah rapporten ledde till att socialnämnden beslutade att Lex Sarah anmäla händelsen till IVO den 5 september.

Rättelse har skett gällande vilket datum Lex Sarah anmälan har skickats in till IVO.

Åtgärd

Utredningen är nu klar och inskickad till IVO. Brister har identifierats i utredningen och åtgärder är vidtagna samt kommer att vidtas.

Personuppgiftsincident

En personuppgiftsincident är en säkerhetsincident som leder till oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring av personuppgifter. Den kan också leda till ett obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till personuppgifter. Det spelar ingen roll om det har skett oavsiktligt eller med avsikt. I båda fallen är det personuppgiftsincidenter.

Lex Sarah

En lex Sarah är ett faktiskt missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande. Detta ska utredas, åtgärdas och förebyggas av kommunen. Är missförhållandet eller risk för missförhållande allvarligt, ska det anmälas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Vid vissa missförhållanden, tex personuppgiftsincidenter, bedöms direkt som ett allvarligt missförhållande och anmäls till IVO. Därefter sker utredningen. I bedömningar och beslut som IVO fattar så fokuserar IVO på om utredningen är tillräckligt omfattande och att verksamheten har åtgärdat det aktuella missförhållandet.

När kommunen eller en verksamhet gör fel

Alla som arbetar med att ge hjälp genom socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska följa lagen. Ibland gör de som ger hjälp fel. Både du som medarbetare eller invånare har rätt att klaga om du tycker att kommunen gör fel. Du kan också anmäla felet till myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, som kallas IVO.

 

Vill du ge beröm, lämna ett förbättringsförslag eller har du ett klagomål?

Lämna en synpunkt i vår e-tjänst:

Läs mer om synpunkter och klagomål:

Hjälp oss att bli bättre - var med och påverka!

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2022-11-14

Kontakt