Ta del av resultatet från medborgardialogerna kring Björnås

skylt vid korsningen rönnvägen björnåsvägen med texten björnås på stenmur

Under oktober och november 2022 genomfördes en tidig medborgardialog kring arbetet med ändring av översiktsplan för Björnås. Under dialogen hölls två fysiska träffar. Som komplement till träffarna kunde invånarna besvara en digital enkät med frågor om Björnås. Nu finns en sammanställning av resultatet att ta del av.

Under den tidiga medborgardialogen fanns inget färdigt förslag att presentera som vid samråd och granskning. Syftet har varit att inhämta lokalkännedom från medborgare i och omkring Björnås och låta dem bidra med kunskap om områdets förutsättningar inför det fortskridande arbetet.

Sammanställningen av arbetet med medborgardialogerna kring Björnås finns nu att ta del av via länken nedan:

Så gick arbetet med medborgardialogen till

Information om den tidiga medborgardialogen annonserades genom lokaltidning, kommunens hemsida, sociala medier samt utskick av vykort till boende inom planområdet. Affischer sattes även upp på medborgarkontoret, Åstorps bibliotek samt Tingdalsskolan/Björnås. Huvudaktiviteterna under dialogen var:

  • Digital enkät
  • Fysiska möten med allmänheten
  • Dialog med barn från Tingdalsskolan och Tingdalsskolan/Björnås
  • Dialog med kommunens ungdomsråd

Åstorps kommun vill rikta ett stort tack till alla som varit med och deltagit!

Bakgrund till arbetet

Under senare år har intresset för att bygga nytt och bosätta sig på Björnås ökat. Det finns även ett stort allmänt intresse i tillgången till mark för rekreation på Björnås och i dess närområde. Samtidigt domineras området av riksintressen och andra värden, som exempelvis högklassig skogsmark. Syftet med ändring av översiktsplan för Björnås är att utreda hur en framtida utveckling kan möjliggöras där riksintressen, andra värden, allmänhetens intresse och det enskilda intresset att bygga fler bostäder vägs mot varandra.

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2023-01-13

Kontakt