Vad händer efter en orosanmälan till socialtjänsten?

Äldre kvinna i bakgrunden tittar på en yngre kvinna som ser orolig ut.

En orosanmälan är det vanligaste sättet för socialtjänsten att få reda på att ett barn far illa. Personer som arbetar inom skola, omsorg, sjukvård och liknande har en skyldighet att göra en orosanmälan om de i sin yrkesroll misstänker att det råder ett missförhållande. En orosanmälan kan även göras av en privatperson, som då kan vara anonym.

Om du är orolig att ett barn, ditt eget, eller någon annans far illa kan du kontakta socialförvaltningen i Åstorps kommun eller göra en orosanmälan via vår e-tjänst. Barn kan också höra av sig själva till oss. Du är också välkommen att kontakta oss för att ansöka om olika typer av stöd som exempelvis familjebehandling via öppenvården. Du når oss via kundtjänst på telefon 042-640 00.

Vad händer vid en anmälan?

1. Skyddsbedömning

När en anmälan som rör barn har kommit in gör vi en akut bedömning om barnet är i behov av omedelbart skydd, en så kallad skyddsbedömning.

2. Förhandsbedömning

Därefter görs en förhandsbedömning där vi bedömer om vi ska inleda utredning eller inte. I förhandsbedömningen får vi bara prata med anmälaren, vårdnadshavare och barnet/ungdomen för att få mer information.

Förhandsbedömningen ska göras snabbt och får ta högst 14 dagar från att anmälan inkommit. Under förhandsbedömningen får socialtjänsten bara inhämta uppgifter från barnet, dess vårdnadshavare samt den som gjort anmälan.

En anmälan om att ett barn misstänks fara illa leder inte alltid till att socialtjänsten inleder en utredning.

3. Utredning

Om det efter förhandsbedömningen fortfarande finns misstanke om att barnet far illa inleds en utredning enligt 11 kap 1§ i socialtjänstlagen. Utredningen ska vara slutförd senast inom fyra månader.

Om det finns misstankar för att barnet eller ungdomen är utsatt för våld inleds utredning direkt.

Anledningar till att utredning inte inleds

  • Insatser pågår
  • Bedömning görs att det inte finns någon oro
  • Annat stöd finns
  • Om oro kvarstår, förvärras eller om ny information framkommer efter anmälan – kontakta mottagningen igen.

4. Beslut

Alla beslut fattas utifrån barnets behov. När du ansöker om hjälp har du alltid rätt att få ett beslut på din ansökan. Om du inte får din ansökan beviljad får du ett skriftligt avslagsbeslut som du har rätt att överklaga.

Vad händer när en utredning har inletts?

För att ta reda på barnets behov av stöd och/eller skydd pratar socialsekreteraren med vårdnadshavare och barnet. Ibland kan socialsekreteraren behöva samla in information från exempelvis förskola, skola och hälso- och sjukvård. Socialtjänsten kan även ta kontakt med personer som familjen föreslår, som känner barnet och vårdnadshavare väl. Om det finns tidigare utredningar om barnet används även dessa för information. Vid oro får även socialtjänsten hämta in den information som behövs utan samtycke.

Hur lång tid tar en utredning?

En utredning får inte göras större än nödvändigt och den ska vara klar inom fyra månader. Utredningen avslutas med att socialtjänsten gör en bedömning utifrån den information som samlats in. Utifrån bedömningen fattas beslut om barnet och föräldrarna ska erbjudas hjälp genom socialtjänsten och i så fall vilken hjälp. Målsättningen är att föräldrar, barn och socialtjänsten ska vara överens om vilken hjälp familjen behöver

Återkoppling på anmälan

Varför händer det inget? Varför får vi inte veta något?

Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgifter om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. ”Lider men” betyder att den enskilde upplever det som ett obehag eller att det finns risk för att hen blir illa omtyckt eller trakasserad om uppgiften kommer ut.

Kan jag vara anonym när jag gör en anmälan?

Ja det kan du. Men du kan inte ringa in och säga ”Hej jag heter Anna, jag vill vara anonym”. Barn och vårdnadshavare får alltid ta del av den information som lämnas i orosanmälan. Det innebär att om du skickar in ett mail från din mailadress, blir det en handling som förs in i akten. Därför har Åstorp likt de flesta kommuner en e-tjänst där du kan göra orosanmälan.

Läs mer under Familjer, barn och unga:

Länk till e-tjänst för orosanmälan:

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2023-02-16

Kontakt