Åstorps skolor fortsätter arbeta med projektet nyanländas lärande – bland annat genom högläsning på kommunens förskolor

Närbild på förskolebarn som håller hand medan en vuxen läser ur en bok.

Åstorps kommun arbetar aktivt med Skolverksprojektet nyanländas lärande. Projektet är ett regeringsuppdrag till Skolverket med uppdrag att genomföra insatser för att stärka utbildningens kvalitet för barn och elever som är nyanlända eller har annat modersmål än svenska. Som en del i projektet är Susanne Jönsson, skolbibliotekarie, ute på kommunens förskolor och väcker läslust hos barnen genom högläsning under våren.

Skolverket gjorde under 2021 en undersökning där de tittade på andelen nyanlända elever i Sveriges kommuner som inte har svenska som modersmål. Där var Åstorp en av kommunerna som stack ut. Åstorp har cirka 2300 elever som går i grundskolan varav 460 elever som har modersmålsundervisning i 17 olika språk. Skolverket erbjöd Åstorps kommun att vara i projektet ”Nyanländas lärande” utifrån att vi inte nådde upp till önskvärda resultat med våra nyanlända och flerspråkiga elever. Projektet fokuserar på att utveckla det pedagogiska arbetet och ge verktyg för lärare och pedagoger att utveckla barn och elevers språkliga lärande.

Detta har gjorts hittills

Under höstterminen 2021 togs rutiner fram på olika områden. Bland annat rutin för mottagande av nyanlända i mottagningsteamet, kartläggningar, studiehandledning, individuella studieplaner, modersmålsundervisning och förberedelseklass. Omkring 80 medarbetare från förskola, skola, fritidshem, vuxenutbildningen, elevhälsan och skolbiblioteket deltog i processen med att ta fram nulägesbeskrivningen och analysen. Utifrån detta identifierades några prioriterade områden, exempelvis att ta fram tydliga rutiner och att kompetensutveckla personalen i ett språkutvecklande arbetssätt.

Under 2022 genomfördes sex träffar med processledarutbildningar för personal inom alla ovan nämnda verksamheter. Läs mer om detta nedan:

Högläsning för förskolebarn ska väcka läslust och inspirera pedagogerna

I december 2022 tog bildningsnämnden beslut om att fortsätta med projektet Nyanländas lärande, och under vårterminen har en av aktiviteterna varit högläsning för förskolebarnen i kommunen.

Susanne Jönsson är skolbibliotekarie på Rågenskolan i Åstorp och började i slutet av januari att besöka kommunens förskolor och läsa för barnen. Först ut var Björnås förskola, och under våren ska alla förskolor få besök av Susanne och få möjlighet att lyssna på spännande sagor och berättelser. Syftet med insatsen är att väcka läslust och glädje hos barnen samtidigt som pedagogerna på förskolan inspireras.

– Valet om att genomföra just denna insats på förskolorna bottnade i att vi dels vill fånga upp barnen tidigt och arbeta förebyggande, dels bidra till inspiration för personalen om hur man kan variera läsningen i en barngrupp, säger Jenny Lindahl, kvalitetssamordnare på Bildningsförvaltningen.

Susanne Jönsson berättar att målet med att väcka läslust hos barnen är på god väg.

– Vi har redan sett effekter av arbetet. Responsen från både barn och personal är mycket god. En vårdnadshavare kom med sitt barn till biblioteket och skaffade lånekort "eftersom mitt barn vill läsa! Det kom någon och läste från biblioteket så nu är vi här”, säger Susanne.

Förskolebarn läser bok.

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2023-05-09

Kontakt