Socialförvaltningens åtgärder för att minska smittspridning

För att skydda äldre och de som tillhör andra riskgrupper har Åstorps kommun beslutat att införa vissa åtgärder i våra insatser till kommuninvånarna.

Våra åtgärder för att minska smittspridningen följer myndigheternas rekommendationer. Åtgärderna är förebyggande för att skydda brukare och patienter inom våra verksamheter.

Åstorps kommun har infört besöksförbud på våra särskilda boenden och omsorgsboenden för att skydda de som tillhör riskgrupperna. Besöksförbudet gäller tillsvidare. Har du frågor kring besöksförbudet kontakta boendet där din anhörig bor för mer information.

Besöksplatser utomhus

Åstorps kommun har gjort i ordning besöksplatser i utemiljön som ska möjliggöra personliga möten mellan anhörig och den äldre. Besöksborden består av plexiglas och finns vid våra särskilda boenden och omsorgsboendena Astern och Backsippan. På Vidåsen har de äldre möjlighet att ta emot besök från den stora altanen medan anhörig sitter på ett säkert avstånd i trädgården.

Vid besöken gäller följande:

  • Besöken måste förbokas. Kontakta din kontaktperson eller områdeschef för bokning.
  • Du måste ha varit symptomfri i minst 48 timmar när du bokar besöket.
  • Högst en person åt gången kan vara med på besöket.
  • Besöket tar 30 minuter.
  • Personalen serverar och hanterar bara disk från vårdtagaren. Besökaren kan ta med eget fika.

Om det inte är möjligt för vårdtagaren att ta emot besök utomhus kan verksamhetsansvarig och medicinskt ansvarig sjuksköterska göra en enskild bedömning som motiverar undantag från besöksförbudet. Kontakta vårdboendet för mer information.

Fram till den 31 augusti kommer socialförvaltningen inte fysiskt träffa invånare för utredning eller beslut. Det fysiska mötet kommer ersättas med telefonkontakt. Anledningen till detta är att skydda våra äldre och andra riskgrupper.

Om du har ett inbokat möte med en handläggare på socialförvaltningen kommer mötet att ske via telefon.

Vi kommer att öka tillgängligheten till handläggare inom äldreomsorgen via telefon och mejl.

Du som har beviljad hemvårdsinsats kommer att bli kontaktad av hemvården om det blir några förändringar i dina insatser.

  • Mat, måltidsstöd, medicin, personlig omvårdnad, dusch och toalettbesök kommer att utföras som vanligt.
  • Alla larm besvaras och hanteras.
  • Hemvården kommer att leverera mat vid dörren och går inte in om det inte är nödvändigt.
  • För att minska risken för smittspridning minskar insatserna för inköp, städ, ledsagning, avlösning, växelvård, social samvaro och aktiviteter.

Gläntan dagverksamhet har fortsatt stängt fram till den 31 augusti.

Under perioden med risk för betydande spridning av covid-19 i samhället ska brukare och patienter isoleras i 14 dagar från övriga boende vid inflytting eller återkomst till särskilt boende eller LSS-boende. Under dessa 14 dagar kommer alla måltider att serveras på rummet.

Vid inflyttning på ett särskilt boende eller LSS-boende ska vård- och omsorgstagaren ha varit symtomfri i minst 48 timmar.

Det finns en liten risk att personer utan symptom eller med så milda symptom att de inte uppfattar sig som sjuka, skulle kunna sprida smitta till riskgruppen äldre som behöver mycket vård och omsorg. Som en tilläggsåtgärd under en övergångsperiod kommer all personal som jobbar i patientnära arbete med risk att komma nära brukaren eller patientens ansikte använda munskydd av typ IIR och visir.

Personal i Åstorps kommun kommer bara till arbetet om de känner sig fullt friska. Alla anställda genomgår en webbaserad utbildning i vårdhygien och har tillgång till utbildningar i covid-19 och hantering av personlig utrustning. Efter varje arbetspass följs basala hygienrutiner upp. Personalomsättningen har begränsats, vi undviker att samma personal arbetar vid olika enheter.

Visir och munskydd används vid allt patientnära arbete inom socialförvaltningen.

Om personal identifierar luftvägssymtom hos brukare eller patienter rapporteras detta omedelbart till ansvarig sjuksköterska. Om vi får bekräftat fall av covid-19 i våra verksamheter kommer ett resursteam vårda brukaren eller patienten. Personal kommer inte blanda vård av brukare eller patient med bekräftad covid-19-diagnos med andra. En covid-19-avdelning har inrättats och står redo om behovet finns.

Restaurangerna på trygghetsboendena Punkthuset på Vidåsen i Åstorp och Rönnåsen i Kvidinge är stängda tillsvidare.

Kontakt

Senast ändrad • 2020-08-04