Föreningsstöd

Föreningar som har huvuddelen av sin verksamhet i Åstorps kommun och uppfyller bestämda kriterier kan tilldelas kommunalt föreningsstöd.

För er som är engagerade i en förening är kultur och fritid er kontakt oavsett inriktning på föreningen, men det är olika nämnder som beslutar om bidrag och stöd.

För att bli bidragsberättigad krävs registrering i kommunens föreningsregister. Utöver registeringen ska föreningen uppfylla vissa krav.

För att bli en registrerad ideell förening i Åstorps kommuns föreningsregister ska föreningen:

 • Bedriva verksamhet i Åstorps kommun.
 • Ha ett organisationsnummer från Skatteverket.
 • Ha valt en styrelse med utsedd kontaktperson.
 • Vara uppbyggd enligt demokratiska principer och öppen för alla.
 • Ha antagna stadgar som tillsammans med en kopia av bildande mötesprotokoll och registreringsblankett skickas till kommunen. Bildande mötesprotokoll gäller endast vid nybildande av förening.
 • Hålla ett årsmöte och senast 30 april varje år skicka uppdaterade föreningsuppgifter till handläggare inom kommunen.

För att bli bidragsberättigad krävs förutom registrering i kommunens föreningsregister också att:

 • Huvuddelen av föreningens verksamhet bedrivs i Åstorps kommun.
 • Föreningen är medlem i en riksorganisation. Lokala föreningar kan i vissa fall undantas från regeln om medemskap i riksorganisation efter särskild prövning.
 • Föreningen skickar in årsbokslut som innehåller ekonomisk rapport, revisionsberättelse och verksamhetsberättelse samt årsmötesprotokoll, verksamhetsplan och drog- och likabehandlingspolicy i samband med bidragsansökan.
 • Föreningen öppet tar ställning för demokrati och alla människors lika värde samt arbetar för att motverka kränkningar och diskriminering inom föreningsverksamheten.
 • Medlemsavgiften är minst 50 kronor per år och person.
 • Föreningen har utsett en bidragsansvarig person.
 • Föreningen har ett bankgiro eller plusgiro.
 • Föreningen begär in brottsregisterutdrag från alla nya barn- och ungdomsledare.


Ansökningstider föreningsbidrag

Bidrag

Ansökningstid

Lokalt aktivitetsstöd

25 februari och 25 augusti

Medlemsbidrag

30 april

Lokalbidrag

30 april

Anläggningsbidrag

30 april

Startbidrag

Löpande under året

Senast ändrad • 2024-01-29

Kontakt