Medborgarförslag

Medborgarförslag är en möjlighet för medborgarna att vara delaktiga i det politiska arbetet mellan valen utan att själva vara med i ett politiskt parti.

När ett förslag lämnas in blir det ett ärende som kommer att behandlas av kommunens politiker. Förslagen får endast lämnas av dig som är folkbokförd i Åstorps kommun.

Ett medborgarförslag ska:

  • Vara skriftligt
  • Innehålla namn, adress och telefonnummer till den/de som lämnat förslaget
  • Vara egenhändigt signerad av samtliga förslagslämnare
  • Vara märkt "Medborgarförslag"
  • Innehålla ett konkret förslag som politikerna kan ta ställning till.
  • Flera förslag lämnas in seperat.
  • Högst tre medborgarförslag får lämnas in per person och år.

Ett medborgarförslag kan gälla allt som handlar om kommunens verksamhet och som kommunen är ansvarig för. Det kan gälla allt från
samhällsplanering, demokratifrågor, trafikfrågor till det som rör skola och
äldreomsorg.

Förslaget får inte vara rasistiskt, odemokratiskt eller strida mot lag eller
annan författning. Det får inte heller handla om personärenden eller
myndighetsutövning mot enskild, till exempel beviljande av bygglov eller
ekonomiskt bistånd.

Är förslaget en synpunkt eller felanmälan ska detta lämnas in via de system
som finns på kommunens hemsida eller via appen för felanmälan. Om ett
förslag inkommer som ses som en synpunkt eller felanmälan kommer
förslaget att skickas vidare till dessa system och behandlas där.

När ett medborgarförslag kommer in som uppfyller ovanställda krav
kommer förslaget att läggas ut på Åstorps kommuns webbsida. Därefter skickas medborgarförslaget till en beredning med kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen. Om förslaget inte uppfyller ovanställda krav kommer förslaget att återbördas förslagslämnare och kommer därmed inte behandlas.

Vid beredningen beslutas det om vilken instans som ska behandla ärendet.
Därefter skickas medborgarförslaget till korrekt instans för handläggning
och samtidigt informeras den som lämnat in medborgarförslaget om var
ärendet är.

Samtliga förslag behandlas inte av Kommunfullmäktige utan
Kommunfullmäktige behandlar förslag av principiell beskaffenhet eller som
är annars av större vikt för kommunen.

Förslagen som kommer in behandlas av den instans som har att hantera
frågor av den art som förslaget avser. När förslaget skall behandlas politiskt
informeras förslagslämnaren om vilket sammanträde förslaget ska behandlas ifall förslagslämnaren vill delta under allmänhetens frågestund. Den instans som behandlar förslaget har att bifalla eller avslås förslaget. Om verkställigheten av förslaget kräver vidare politisk behandling ligger det på instansen att driva ärendet.

När ärendet är behandlat skickas information till den som lämnat in förslaget om beslutet och webbsidan uppdateras med beslutet.

Medborgarförslag kan skickas in till kommunen via följande adress:

Medborgarförslag
Storgatan 7
265 80 Åstorp

Ett förslag kan även lämnas in personligen till medborgarkontoret under
kontorstider eller läggas i brevinkastet som finns vid personalingången vid
sidan av kommunhuset på samma adress som ovan.

Förslagen kan även skickas in via e-post till kommunstyrelseforvaltningen@astorp.se

Med anledning av de krav som finns för att lämna in ett medborgarförslag
behöver personuppgifterna för den som lämnar in förslaget behandlas i
kommunens system. Då förslaget läggs ut på webbsidan kommer även
namnet på förslagslämnaren att stå med där. Genom att lämna in ett
medborgarförslag samtycker förslagslämnaren till behandlingen av
personuppgifter.

Inkomna medborgarförslag

Medborgarförslag

Namn på förslagslämnaren

Status på ärendet

Cykelväg mellan Åstorp och Hyllinge , 394.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Per-Olof Johansson

Beslutad , 339.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Utegym/hinderbana , 394.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Jennifer Oddsson

Beslutad , 54.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunala minireningsverk i byarna Högalid, Magleby och Mårtenstorp , 806.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Ulf Mårtensson
Per-Arne Jönsson
Ingrid Paulsson
Kenneth Junänge

Mikael Persson

Lisbet Selemba Andersson

Beslutad , 108.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Handikappsanpassad buss , 370.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Johanna Olsén

Beslutad , 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Övergångsställe på Åstorpsgatan vid busshållsplatsen "Diamantvägen" i Hyllinge , 365.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Jimmie Gustafsson

Beslutad , 433 kB, öppnas i nytt fönster.

Uppehållsplatser/pausplatser , 9.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Bo Rosenqvist

Beslutad , 304.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Sommarblommor och försköning av grönytor, Västgötagatan , 294.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Ronny Rudolf

Beslutad , 543.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Förklara Åstorps skolor och förskolor som socker- och godisfria zoner , 359.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Wolfgang Heu

Beslutad , 501.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Öka vuxennärvaron i skolan med livserfarna skolvärdar , 290.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Wolfgang Heu

Beslutad , 32.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Dekorera träden i samband med julbelysning , 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Helge Persson

Beslutad , 487.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Införandet av halvdörrar på äldreboenden , 27.4 kB.

Helge Persson

Beslutad , 38.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Angående grönytor i kommunen , 280.8 kB.

PerOlof Johansson

Beslutad , 334.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Hundhägnet i Kärreberga , 27.5 kB.

Emma Nilsson

Beslutad , 344 kB, öppnas i nytt fönster.

Inför utmaningsrätt , 148.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Ulf Liljankoski

Beslutad , 208.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Inför ett lokalt arkitekturpris i Åstorps kommun , 153 kB, öppnas i nytt fönster.

Ulf Liljankoski

Beslutad , 280.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Anlägga en konstgräsplan i Kvidinge , 30.6 kB.

Lina Wallensten

Inkommen , 30.6 kB.

Förbättrad ytterklädsel för fritidshemspersonal , 96 kB, öppnas i nytt fönster.

Malin Svensdotter

Inkommen , 96 kB.

Avskaffa det kommunala partistödet , 88 kB, öppnas i nytt fönster.

Ulf Liljankoski

Inkommen , 88 kB.

Borttagning/ändring av gatuavspärrning på Åkaregatan

Bogomir Dordevic

Inkommen , 176.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Granskning av löneutbetalningssystem

Margareta Pålsson

Inkommen , 29.3 kB, öppnas i nytt fönster.


Kontakt

Senast ändrad • 2024-03-05

Kontakt