Kommunens organisation

Den kommunala organisationen i Åstorps kommun består av fem förvaltningar och sju verksamhetsnämnder.

Kommunen ansvarar för viktiga samhällsfunktioner och service till invånarna. Bland annat skola och omsorg, men också till exempel trafik, renhållning, kultur och idrott. Kommunen måste göra vissa uppgifter, andra är frivilliga.

Kommunens organisation

Organisationsskiss för Åstorps kommun

Kommunen styrs av politiker som väljs direkt av medborgarna genom allmänna val. Det betyder att du som medborgare har stora möjligheter att påverka och kontrollera hur vi utför våra uppdrag. Politikerna i kommunen kallas även förtroendevalda.

Den kommunala verksamheten leds av kommunstyrelsen och nämnderna. Åstorps kommuns nämnder är bildningsnämnden, bygg- och miljönämnden, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden. Dessutom har kommunen två gemensamma nämnder: räddningsnämnden delas med Klippans kommun och överförmyndarnämnden delas med Klippan, Perstorp och Bjuvs kommuner.

Kommunala bolag

Åstorps kommun är helägare till bolagen Björnekulla fastighetsbolag, Kvidingebyggen och Björnekulla IT AB.

AB Kvidingebyggen är ett helägt dotterbolag till Björnekulla fastighets AB. Björnekulla IT AB äger och driftar bredbandskommunikation.

Delägda kommunala bolag

Åstorps kommun är delägare till flera bolag. Dessa är Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA), Nordvästra Skånes Renhållning AB (NSR), SKL Kommentus, Kommunassurans Syd AB och Inera AB.

Kommunföreningar

Åstorps kommun är medlem i flera kommunföreningar. Dessa är Medelpunkten, AV Media Skåne, Kommuninvest ekonomisk förening och Kvidinge folkets hus.

 

Kommunen måste erbjuda kommuninvånarna vissa verksamheter. Det är till exempel:

 • Förskola och utbildning
 • Svenska för invandrare
 • Socialtjänst, inklusive individ- och familjeomsorg
 • Omsorg om äldre och funktionshindrade
 • Stadsplanering och byggfrågor
 • Hälso- och miljöskydd
 • Renhållning och avfallshantering
 • Räddningstjänst
 • Vatten och avlopp
 • Bibliotek
 • Krisberedskap
 • Kollektivtrafik (tillsammans med Region Skåne)

Det är bland annat frivilligt för kommunen att erbjuda

 • stöd till fritids-, förenings- och friluftsverksamhet
 • hälso- och sjukvård i hemmet
 • utveckling av näringslivet
 • kultur och evenemang.

Läs mer om

Relaterade länkar

Kontakt

Senast ändrad • 2023-01-18

Kontakt