Kommunal författningssamling

Den kommunala författningssamlingen innehåller kommunala beslut som, utöver kommunallag och andra lagar och författningar, styr och reglerar den kommunala verksamheten i kommunen.

I författningssamlingen ingår reglementen för kommunens nämnder och delegationsordningar. Här finns också våra lokala ordnings­föreskrifter, taxor och styrdokument samt övriga dokument av principiell karaktär.

Kommunfullmäktige beslutar om taxor och avgifter för kommunens tjänster, som exempelvis barnomsorgstaxa, avgifter inom äldreomsorgen, felparkeringsavgift eller den kommunala VA-taxan.

Kommunens regelverk innehåller beslut tagna av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna samt andra författningar som styr och reglerar den kommunala verksamheten i Åstorps kommun.

 

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Dessa arbetsordningar tillsammans, med kommunallagen och kommunens reglemente, innehåller bestämmelser som reglerar kommunfullmäktiges arbete.

 

Dokumenthanteringsplaner

Dokumenthanteringsplanen ger en översikt över handlingsbeståndet och fungerar som hanteringsanvisningar. Planen är också ett sökredskap som ska kunna användas av både kommunens anställda och allmänheten. En god dokumenthanteringsplan skapar kontinuitet i ärendehanteringen.

Det finns fem kategorier av styrdokument: program, planer, policyer, riktlinjer och strategier. Program och planer är aktiverande och syftar till förändring och utveckling inom olika områden. Våra policyer och riktlinjer är normerande och beskriver hur vi förhåller oss till olika frågor i vår verksamhet eller vid en given situation. Strategier är redskap som bland annat beskriver hur inriktningar och resultatmål ska uppnås och avser att ge svar på frågorna vad, hur, vem och när vid mer komplexa verksamhetsområden.


Strategi

Strategier är redskap som bland annat beskriver hur inriktningar och resultatmål ska uppnås och avser att ge svar på frågorna vad, hur, vem och när vid mer komplexa verksamhetsområden.


Övriga styrdokument

Kontakt

Senast ändrad • 2024-02-14

Kontakt