Underhåll din fastighet

Underhåll

Som ägare av en byggnad behöver du underhålla och ta till vara så att byggnadens karaktär inte går förlorad. En tidstypisk byggnad med dess miljö kan ha kulturhistoriska värden, även om byggnaden inte är väldigt gammal.

Plan- och bygglagen reglerar underhåll, varsamhet och förvanskning som gäller vid alla förändringar på både byggnadens insida och utsida .

Underhållskravet anges i plan- och bygglagen 8 kapitlet, 14 paragrafen:

"Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt.

Som underhåll räknas enligt plan- och bygglagen ändringar som syftar till att bibehålla eller återställa en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värden.

Underhåll kräver normalt sett inte en anmälan eller ett bygglov. En åtgärd som görs för att upprätthålla en viss egenskap kan dock också innebära en förändring på exempelvis byggnadens utseende. Ett exempel på en åtgärd som räknas som underhåll är ommålning av fasader. Om målningen utförs med en annan kulör än den befintliga räknas det däremot som ändring. Ett annat exempel är om en åtgärd gör så att tak eller fasad ändrar färg eller material. I båda fall kräver därför bygglov för fasadändring.

 

Varsamhetskrav

Varsamhetskravet anges i plan- och bygglagen 8 kapitlet, 17 paragrafen:

"Ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad ska utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden. "

Varsamhetskravet gäller för alla byggnader, oavsett kulturhistoriskt värde och även när det inte krävs bygglov.

Att ta hänsyn till byggnadens karaktärsdrag innebär exempelvis att man vid renoveringar använder material och kulörer som passar byggnadsstilen eller att placering och utformning av eventuella tillbyggnader anpassas till byggnadens karaktär.

Mer information finner ni under kapitel 8 på länk nedan.

Kontakt

 • Byggkontoret

  042 - 640 00

  bygg@astorp.se

  Postadress

  Storgatan 7, 265 80 Åstorp

  Telefontid till handläggare vardagar klockan 10-12. eller mejla byggkontoret på adress ovan. Övrig tid kan du få hjälp av kundtjänst med enklare frågor måndag-onsdag 8-16, torsdag 8-17 och fredag 8-15.

Senast ändrad • 2023-11-23

Kontakt