Pågående byggprojekt

I Åstorps kommun händer det mycket! Här har vi samlat pågående och kommande byggprojekt som kommunen arbetar med.

Förskolor, skolor och idrottshallar

Bjärshögsskolan blir en skola från förskoleklass till sjätte klass, samt med anpassad grundskola (särskola) och träningsskola. På skolan kommer det också att finnas en stor förskola med plats för 180 barn. Skolan byggs vid Bjärshögsplanen i Åstorp, bakom gamla Haganässkolan och planeras vara klar vid årsskiftet 2024/2025.


Vid nuvarande Galaxens förskola i Hyllinge ska en ny förskola byggas. Den 5 maj 2022 togs det första spadtaget. Förskolan kommer att vara klar under hösten 2023.

Den nya förskolan blir en så kallad konceptförskola med flera avdelningar. Konceptförskola innebär att den byggs enligt ett färdigt koncept för förskolor, framtaget av SKR (Sveriges kommuner och landsting). Barnens utemiljö kommer fortsätta vara gemensam med de andra förskolorna i Hyllinge.

Förskolan ersätter Galaxen, Örtagården och avdelningen Stubben som idag är på Folkets Hus. Örtagården kommer finnas kvar under en begränsad tid för att fungera som gummiband för kommunen vad gäller tillgången till förskoleplatser.

En ny modulförskola planeras i Kvidinge. Förskolan kommer att ha plats för 40 barn och placeras på Prästamarken. Förskolan tillkommer i avvaktan på en permanent förskola för att hantera den stora efterfrågan på förskoleplatser i Kvidinge. Förskolan planeras öppna under våren 2023.

Björnekullaskolans kök och matsal byggs om med start under hösten 2022 fram till sommaren 2023. Köket har tidigare varit kommunens centralkök. Sedan centralköket Ripan byggdes har köket på Björnekullaskolan enbart fungerat som skolkök och har då varit överdimensionerat samtidigt som det varit slitet. Kökets yta blir mindre än den tidigare varit, vilket möjliggör att anpassade grundskolan/särskolan får större yta.

Matsalen kommer byggas om och få ett lyft både vad gäller utseende men också funktionsmässigt genom bättre akustik och serveringslinjer.

Matsalen ska inredas mer som en restaurang än som en traditionell skolmastsal, för att öka upplevelsen hos elever och personal.

Under renoveringstiden kommer eleverna att äta i Badhushallen. Idrottslektioner och föreningsidrott som tidigare haft aktivitet i Badhushallen kommer under renoveringen att nyttja andra idrottslokaler i kommunen.

Anpassade grundskolan/särskolan har lokaler i samma byggnad som kök och matsal på Björnekullaskolan. Köket kommer att byggas om och få en mindre yta jämfört med dagens. Den yta som blir över kommer i stället att integreras i särskolan.

Särskolans lokaler har varit slitna och inte fullt ut anpassade för verksamheten. I de ombyggda lokalerna kommer det bland annat finnas fler lärsalar och ett sinnesrum.

Under renoveringstiden, som påbörjas under hösten 2022 och kommer att pågå till sommaren 2023, kommer särskolan att vara både på Björnekullaskolan och på Rågenskolan.

Trafik- och stadsmiljö

En järnvägsbro ska byggas över spåren i Åstorp med start 2024-2025. Gångbron ska öka tillgängligheten för de södra delarna i Åstorp. Det kommer innebära bättre tillgänglighet för de som kommer bo och leva i det nya bostadsområdet Björnekulla ås och binda samman de östra och västra delarna av centrum. Järnvägsbron är även en viktig investering för utvecklingen av Åstorps centrum.

Just nu pågår en utbyggnad av området på mottsatta sidan av Åstorps stationsområde. Det förberedande arbetet med dragning av ledningar och nya vägar inför kommande bebyggelse är i full gång.

Kommunen planerar för nya tomter i Kvidinge. Området blir en förlängning av Södra Kyrkogatan. En detaljplan finns från -79 som möjliggör bostäder i ett plan.

Övriga byggprojekt

Kommunfullmäktige har beslutat att arbeta vidare med ett nytt kommunhus i Åstorp. I dagsläget är kommunens förvaltningar utspridda i olika byggnader eftersom kommunhuset är för litet.

En politisk projektgrupp har utsett fyra lokaliseringar för ett nytt kommunhus som tjänstepersoner fått i uppdrag att utreda vidrare. De olika lokaliseringarna är; Nya torg, Björnekulla ås, Pendlarparkeringen och fastigheten där Räddningstjänsten i dag ligger.

Utredningsarbetet kommer att presenteras under hösten 2022 och kommer ligga till grund för vidare politiska beslut.

Efterfrågan på platser på kommunens vård- och omsorgsboende har ökat. Kommunen har därför behov av fler platser. Under hösten 2022 påbörjas arbetet med att öppna upp åtta nya platser på Vidåsen. De nya platserna öppnas i en del av Vidåsen där rehabverksamheten tidigare varit.

Renovering ska genomföras innan den nya avdelningen kan tas i bruk. Avdelningen kommer att få helt nya ytskikt både i de gemensamma utrymmena och i de enskilda lägenheterna. Det gemensamma köket kommer att byttas och likaså pentryna i lägenheterna.

Badrummen i lägenheterna kommer att göras större för att leva upp till dagens standard.

Den nya avdelningen förväntas öppna i februari 2023.

Rehabverksamheten har tillfälligt flyttat till Backsippan.

Andra som bygger i Åstorps kommun

Arbeten som utförs av andra aktörer är inte med på denna sida. För att läsa mer om dessa projekt hänvisar vi till respektive företags hemsida.

Senast ändrad • 2022-10-11

Kontakt