Pågående byggprojekt

I Åstorps kommun händer det mycket! Här har vi samlat pågående och kommande byggprojekt som kommunen arbetar med.

Förskolor, skolor och idrottshallar

Bjärshögsskolan blir en skola från förskoleklass till sjätte klass, samt med anpassad grundskola. På skolan kommer det också att finnas en stor förskola med plats för 180 barn. Skolan byggs vid Bjärshögsplanen i Åstorp, bakom gamla Haganässkolan och beräknas vara klar vid hösten 2025.

Vid nuvarande Galaxens förskola i Hyllinge byggs det en ny förskola. Den 5 maj 2022 togs det första spadtaget. Förskolan kommer att vara klar under 2023. Namnet på den nya förskolan kommer att bli Glashyttans förskola.

Den nya förskolan blir en så kallad konceptförskola med flera avdelningar. Konceptförskola innebär att den byggs enligt ett färdigt koncept för förskolor, framtaget av SKR (Sveriges kommuner och landsting). Barnens utemiljö kommer fortsätta vara gemensam med de andra förskolorna i Hyllinge.

Förskolan ersätter Galaxen, Örtagården och avdelningen Stubben som idag är på Folkets Hus. Örtagården kommer finnas kvar under en begränsad tid för att fungera som gummiband för kommunen vad gäller tillgången till förskoleplatser.

Elevantalet har de senaste åren ökat i Nyvång, vilket påverkat kapaciteten på Nyvångs skola. Befolkningsprognosen framöver tyder på att elevantalet kommer fortsätta öka. Beslut har därför fattats om att bygga om- och till Nyvångs skola. När skolan är om- och tillbyggd kommer den att ha plats för 240-300 elever. Skolan kommer få en egen slöjdsal och eleverna behöver därmed inte längre åka buss för att ha slöjd i Hyllinge. Arbete pågår just nu med att slutgilltigt utforma skolan. Ombyggnadsarbetet planeras att ske i etapper.

Arbetet med att bygga om Björnekullaskolans kök och matsal påbörjades under hösten 2022. Den ursprungliga tidplanen har blivit förlängd och projektet beräknas vara färdigställt under hösten 2023. Köket har tidigare varit kommunens centralkök. Sedan centralköket Ripan byggdes har köket på Björnekullaskolan enbart fungerat som skolkök och har då varit överdimensionerat samtidigt som det varit slitet. Kökets yta blir mindre än den tidigare varit, vilket möjliggör att anpassade grundskolan/särskolan får större yta.

Matsalen kommer byggas om och få ett lyft både vad gäller utseende men också funktionsmässigt genom bättre akustik och serveringslinjer.

Matsalen ska inredas mer som en restaurang än som en traditionell skolmastsal, för att öka upplevelsen hos elever och personal.

Under renoveringstiden äter eleverna i Badhushallen. Idrottslektioner och föreningsidrott som tidigare haft aktivitet i Badhushallen nyttjar under renoveringen andra idrottslokaler i kommunen.

Anpassad grundskola har lokaler i samma byggnad som kök och matsal på Björnekullaskolan. Köket kommer att byggas om och få en mindre yta jämfört med dagens. Den yta som blir över kommer i stället att integreras till anpassad grundskola.

Lokaler har varit slitna och inte fullt ut anpassade för verksamheten. I de ombyggda lokalerna kommer det bland annat finnas fler lärsalar och ett sinnesrum.

Under renoveringstiden, som påbörjas under hösten 2022 kommer särskolan att vara både på Björnekullaskolan och på Rågenskolan. Den ursprungliga tidplanen för projektet har blivit förlängd och projektet beräknas vara färdigställt under hösten 2023. 

Trafik- och stadsmiljö

En järnvägsbro ska byggas över spåren i Åstorp med start 2024-2025. Gångbron ska öka tillgängligheten för de södra delarna i Åstorp. Det kommer innebära bättre tillgänglighet för de som kommer bo och leva i det nya bostadsområdet Björnekulla ås och binda samman de östra och västra delarna av centrum. Järnvägsbron är även en viktig investering för utvecklingen av Åstorps centrum.

Just nu pågår en utbyggnad av området på mottsatta sidan av Åstorps stationsområde. Det förberedande arbetet med dragning av ledningar och nya vägar inför kommande bebyggelse är i full gång.

Kommunen planerar för nya tomter i Kvidinge. Området blir en förlängning av Södra Kyrkogatan. En detaljplan finns från -79 som möjliggör bostäder i ett plan.

Kommunen har under hösten 2022 renoverat bevattningssystemet. Under tidig vår 2023 ska B- planen renoveras och även staketet kommer att ses över.

Övriga byggprojekt

Kommunfullmäktige har beslutat att arbeta vidare med ett nytt kommunhus i Åstorp. I dagsläget är kommunens förvaltningar utspridda i olika byggnader eftersom kommunhuset är för litet.

Kommunstyrelsen har beslutat att ett konkret alternativ på kommunhus på Björnekulla ås ska tas fram. Detta arbete kommer att pågå under hela 2023.

Mer information om det nya kommunhuset hittar du här:

I nyheten nedan kan du läsa mer om processen fram till beslutet om var kommunen valt att bygga det nya kommunhuset.

Ortofoto av det nya kommunhusets tänkta placering på Björnekulla ås.

Andra som bygger i Åstorps kommun

Arbeten som utförs av andra aktörer är inte med på denna sida. För att läsa mer om dessa projekt hänvisar vi till respektive företags hemsida.

Senast ändrad • 2023-09-12

Kontakt