Miljö och hälsoskydd

En god miljö är väsentlig inte bara för oss som lever och vistas i Åstorps kommun idag utan även för kommande generationer.

Miljön kan påverkas av en mängd olika verksamheter och åtgärder såsom industrier och verksamheter men också privatpersoner ska tänka på att påverka miljön så lite som möjligt.

Miljökontoret utför tillsyn enligt miljöbalken av olika verksamheter som kan påverka människors hälsa eller miljön, till exempel industrier, jordbruk, avfallshantering, vattentäkter, avloppsanläggningar, bostäder, skolor, förskolor, lokaler för hygienisk behandling och offentliga lokaler.

Arbetsgången för enklare tillsyn och ärenden utan efterföljning tar cirka 2 timmar.

  • Administration - cirka 30 minuter. Här ingår uppstart och registrering av ärendet, arkivering och fakturering.
  • Förberedelse - cirka 30 minuter. Vi förbereder lagtext, teknik och annan viktig information.
  • Restid - cirka 30 minuter
  • Handläggning - minst 30 minuter. Under handläggning kommunicerar vi med kunder, genomför tillsyn och skriver rapport.
  • Vidare handläggning - påbörjad 30 minuter. Vidare handläggning kan innebära utredning, beslut och uppfäljande tillsyn.

Vid ärenden som kräver mer arbetsinsats för miljökontoret tillkommer motasvarande handläggningstid enligt taxan för miljöbalken.

Om du vill framföra klagomål på något inom områdena miljö- och hälsoskydd ska du först anmäla det till ansvarig hyresvärd eller verksamhetsutövare för möjlighet att åtgärda problemet eller störningen. Blankett för klagomål hittar du i vår e-tjänstportal. För klagomål mot privatpersoner, använd blanketten avsedd för störning från verksamhet. Om problemet kvarstår efter två veckor kan du återkomma till miljökontoret med en kopia på den blankett som först lämnades in till ansvarig.

Utredning om störning

Vid inkomna klagomål gör miljökontoret en utredning om störningen orsakar olägenhet för människors hälsa eller miljön. Om en olägenhet för människors hälsa eller miljön konstateras kan miljökontoret (Bygg- och miljönämnden) besluta om förbud eller förbättringsåtgärder.

Du kan vara anonym men det kan i vissa fall innebära att ditt klagomål inte kan hanteras. Om du väljer att vara anonym får du ingen information om vad som händer i ärendet eller om ärendet lämnas utan åtgärd och avslutas. För mer information kontakta miljökontoret.

Ansvar

Det är den som orsakar störningen, verksamhetsutövare, fastighetsägare eller hyresvärd som har ansvaret för en uppkommen störning. Genom att fylla i en blankett och skicka till ansvarig ges denne möjlighet att åtgärda problemet innan eventuella krav ställs från miljökontoret. En god dialog med ansvarig för störningen är att rekommendera.

Lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter

De lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljön har antagits av kommunfullmäktige i Åstorps kommun. De områden som berörs är djurhållning inom detaljplan, spridning av gödsel och slam, avloppsanordning och annan toalett än WC, tomgångskörning, värmepumpsanläggning och eldning. Läs föreskrifterna i sin helhet längst ner på sidan.

Elda trädgårdsavfall

Sedan årsskiftet 2023/2024 får du inte längre elda ditt trädgårdsavfall. Löv, kvistar, grenar och växtrester ska antingen komposteras, sorteras i trädgårdskärl eller lämnas på en återvinningscentral. Undantaget i år är officiella valborgsfiranden med polistillstånd. Åstorps kommun kommer att se över de lokala föreskrifterna för eldning.

Läs mer om att elda utomhus:

Senast ändrad • 2024-04-29

Kontakt