Nytt kommunhus

Kommunfullmäktige har beslutat att bygga ett nytt kommunhus i Åstorp. Här kan du följa arbetet med det nya kommunhuset som ska byggas på Björnekulla Ås.

Varför bygger vi ett nytt kommunhus?

Ett nytt kommunhus ska bidra till att förbättra servicen och tillgängligheten för våra invånare genom att samla så många av kommunens verksamheter och politiska möten som möjligt i en och samma byggnad.

Genom moderna och ändamålsenliga lokaler vill vi skapa förutsättningar för ökat samarbete, kreativitet och effektivitet samt skapa en god arbetsmiljö som även främjar digitalt arbete. I dagens läge är inomhusmiljön och arbetsmiljön på vissa ställen undermålig.

Genom att friställa befintligt kommunhus som kontor kan denna centrala plats skapa förutsättningar för ett mer levande centrum i Åstorp. Byggnaden kan i stället fyllas med verksamheter som är mer utåtriktade och som pågår under en större del av dygnet.

Aktivitetsbaserat arbetssätt

I det nya kommunhuset ska medarbetarna arbeta aktivitetsbaserat. Ett aktivitetsbaserat arbetssätt är när arbetsuppgiften, behoven och preferenserna styr val av arbetsplats, och typ av arbetsplats. Medarbetaren väljer plats efter vilken arbetsuppgift som ska utföras.

För oss i Åstorp innebär det att medarbetarna som ska jobba i det nya kommunhuset inte kommer att ha några fasta kontorsplatser. Vi vill göra det lättare att samarbeta över förvaltningsgränserna.

Det nya kommunhuset delas upp i tre zoner: tyst zon, lugn zon och samarbetszon. Därutöver kommer det finnas gott om samtals- och webrum samt mötesrum för olika syften. Medarbetaren väljer den zon som passar bäst för den aktivitet eller arbetsuppgiften just då. Genom att skapa naturliga mötesplatser för samverkan skapas även en effektivare arbetsplats.

Jonas Jönsson bredvid citatet  "Åstorps nya kommunhus ska spegla våra värderingar och bidra till att vi ökar servicen och blir mer tillgängliga för våra invånare. Det ska också ge oss rätt förutsättningar att arbeta tillsammans över förvaltningsgränserna och i stimulerande, moderna och flexibla lokaler. Jag är övertygad om att en samlad och öppen arbetsplats ökar förutsättningarna för det, vilket i slutändan gynnar både våra medarbetare och de vi faktiskt finns till för, våra invånare.” - Jonas Jönsson

Process nytt kommunhus i Åstorp

Domarklubba

Frågan om nytt kommunhus i Åstorp är något som diskuterats under många år. Beslutet om att bygga ett nytt kommunhus i Åstorp fattades av kommunfullmäktige i juni 2021.

Utredningsarbete av möjliga platser att bygga det nya kommunhuset på påbörjas. Efter utredningen valde man att gå vidare med inventering av fyra av dessa platser. Dessa var:

  • Nya Torg
  • Räddningstjänsten
  • Pendlarparkeringen
  • Björnekulla ås

De utredningar som genomfördes var följande:

  • Trafikutredning
  • Volymstudie
  • Geoteknisk undersökning
  • Jämförande analys av ekonomiska konsekvenser för koncernen som helhet

Ytterligare utredningar gjordes för pendlarparkeringen, dessa var:

  • Riskutredning järnväg
  • Utredning av markföroreningar

Övriga händelser 2022

Efter valet 2022 bildades en ny politisk styrgrupp.

Februari - beslut om placering av kommunhus

Karta som visar den tilltänkta platsen för det nya kommunhuset på Björnekulla ås

I februari 2023 beslutar kommunstyrelsen om Björnekulla ås som plats för det nya kommunhuset.

Den 8 februari 2023 fattade kommunstyrelsen i Åstorp beslut om att kommunstyrelseförvaltningen ska ta fram ett konkret alternativ för ett nytt kommunhus på Björnekulla ås.

 

Maj - beslut om aktivitetsbaserat arbetssätt

Den politiska styrgruppen beslutar om arbetssätt. Styrgruppen beslutar att kommunens tjänstemän ska arbeta aktivitetsbaserat i det nya kommunhuset, mer information om aktivitetsbaserat arbetssätt hittar du längre upp på denna sida.

Mellan november 2023 och mars 2024 ska en programhandling för det nya kommunhuset arbetas fram.

Vi ska genomföra tre workshops där representanter från alla verksamheter ska delta för att ta fram en gemensam strategi och målbild för det nya kommunhuset. Workshopserien syftar till att utbilda chefer, skapa delaktighet bland medarbetare samt samla in verksamhetens behov. Vi ska också gå igenom arbetssätt och våra behov och förutsättningar för att kunna skapa en kvalitativ arbetsmiljö i det nya kommunhuset. Avslutningsvis diskuterar vi nya arbetssätt, beläggningsprognosen och hur olika zoner och rumsligheter förhåller sig till varandra samt flöden och samverkanseffekter i det nya kommunhuset.

När alla workshops är genomförda tas den slutliga programhandlingen fram och presenteras internt för berörda medarbetare som får möjlighet att tycka till och ställa frågor.

Under 2024 kvartal 3 beräknas ärendet åter komma till kommunstyrelsen för beslut om igångsättningstillstånd.

År 2027 ska vårt nya kommunhus stå färdigbyggt på Björnekulla ås!

Senast ändrad • 2024-04-10

Kontakt