Dispenser från sophämtning

Du som fastighetsägare kan ansöka om uppehåll eller befrielse från hämtning av sopor enligt kommunens renhållningsordning. Du kan även ansöka om förlängt hämtningsintervall av hushållsavfall och slam, ansöka om gemensamma avfallskärl och hemkompostering av matavfall.

Om dispens

Ansökan om dispens från renhållningsordningens föreskrifter ska prövas av bygg- och miljönämnden om inget annat anges. Ansökan ska alltid innehålla uppgifter om vilka avfallsslag som avses samt en redogörelse för på vilket sätt avfallet avses omhändertas. Beviljade dispenser och beslut kan upphävas med omedelbar verkan om föreskrifterna inte följs. Dispensen upphör i samband med byte av fastighetsägare eller abonnemangsinnehavaren. Ansökan skickas till bygg- och miljönämnden minst trettio dagar före önskat startdatum.

Uppehåll från Avfallshämtning

Uppehåll i hämtning av hushållsavfall och slam för permanent- och fritidsboende kan medges fastighetsägaren under förutsättning att:

  • fastigheten inte kommer att utnyttjas under en sammanhängande period av minst sex månader för permanentboende
  • fastigheten inte kommer att utnyttjas under en sammanhängande period av minst tolv månader för fritidsboende

Uppehåll kan beviljas för högst tre år i taget av Bygg- och miljönämnden. Ansökan ska göras av berörd fastighetsägare minst trettio dagar före önskat startdatum. Abonnemanget öppnas automatiskt efter uppehållstiden.

Befrielse från avfallshämtning

Befrielse från hämtning av hushållsavfall, fosforfälla, slam och toalettavfall kan efter ansökan medges av bygg- och miljönämnden. Detta under förutsättning att fastighetsägare eller nyttjanderättshavaren kan ta hand om avfallet på den egna fastigheten på ett sätt som inte orsakar olägenhet för människors hälsa, miljön eller strider mot 15 kapitlet 18 § i miljöbalken. Befrielsen ska sökas skriftligen och kan beviljas för längst tre år i taget.

Total befrielse från hämtning av allt hushållsavfall på en fastighet kan efter ansökan medges av bygg- och miljönämnden. Detta under förutsättning att fastigheten inte är i beboeligt skick (till exempel förfallna bostäder). Befrielse ska sökas skriftligen och kan beviljas för minst tre och som längst fem år i taget.

Förlängt hämtningsintervall

Förlängt hämtningsintervall av hushållsavfall till en gång var fjärde vecka, kan efter ansökan medges för en- och tvåfamiljsfastigheter om matavfallet hemkomposteras och under förutsättning att det kan ske utan olägenhet för människors hälsa eller miljön och att denna renhållningsordnings övriga bestämmelser följs. Förlängt hämtningsintervall kan beviljas för högst fem år i taget av Bygg- och miljönämnden.

Förlängt tömningsintervall för slamavskiljare, minireningsverk eller sluten tank kan efter ansökan beviljas av Bygg- och miljönämnden. För att få förlängt tömningsintervall krävs att anläggningen används så sparsamt att förlängt tömningsintervall inte påverkar anläggningens funktion. Förlängt tömningsintervall får inte innebära någon fara för miljön och kan beviljas för högst fem år i taget.

Gemensamma avfallskärl

Du som fastighetsägare kan under förutsättning att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår medges rätt att använda gemensamma behållare för restavfall och matavfall. Gemensam behållare kan beviljas av Bygg- och miljönämnden i högst fem år för fastigheter som är närliggande och där avfallet bedöms kunna rymmas i avsedd avfallsbehållare. Berörda fastighetsägare ska gemensamt fylla i den särskilda blanketten och skicka den till Bygg- och miljönämnden minst trettio dagar före önskat startdatum.

Hemkompostering av matavfall

För hemkompostering av matavfall krävs att komposten utformas, placeras och sköts på ett sådant sätt att olägenhet för människors hälsa och/eller miljön inte uppstår. Komposten ska vara skadedjurssäker och isolerad. Animaliskt avfall får inte komposteras i stallgödsel. Vid kompostering i stallgödsel ska matavfallet grävas ner så att skadedjur inte kan komma åt det. Kompostering av matavfall på fastigheten ska anmälas till Bygg- och miljönämnden enligt 45 § avfallsförordningen (2011:927).

Avgift

Bygg- och miljönämnden tar ut en avgift för handläggning av ärendet (om beviljad) enligt gällande taxa vilket är en timmes handläggningstid. Timavgiften indexregleras årligen.

Kontakt

Senast ändrad • 2023-01-17

Kontakt