Befolkning

Åstorps kommun har haft en expansiv befolkningsutveckling under perioden 2000-2019, då befolkningen ökade från 12 799 till 15 940 invånare, motsvarande 24,5 procent.

De typiska inflyttarna till kommunen är barnfamiljer och födelsetalen är stabilt positiva och högre än riksgenomsnittet. Åren 2014-2017 hade kommunen en stor invandring, såsom i de flesta andra svenska kommuner under dessa år. Åren därpå har invandringen minskat och vi ser en större utflyttning än väntat både bland nyanlända och bland andra invånare. Det var framför allt den stora utflyttningen som gav effekten att befolkningen minskade med 47 personer under 2019.

Befolkningsutveckling och kommunens verksamhet

Befolkningsutvecklingen är avgörande för planeringen av kommunens verksamheter. När befolkningens storlek och sammansättning förändras, så ändras även invånarnas behov av den kommunala servicen. Åstorps kommun har en relativt ung befolkning. Andelen 0-19 åringar i relation till antalet 20-64 åringar är 8 procentenheter högre i Åstorp än i riket.

För att kunna planera kommunens verksamheter proaktiv görs en befolkningsprognos varje år för tio år framåt. Befolkningsprognosen grundar sig främst på den befintliga befolkningsstrukturen, tidigare demografiska trender samt det planerade bostadsbyggandet. Enligt befolkningsprognosen för år 2020-2029 väntas en mer dämpad befolkningstillväxt jämfört med tidigare år, som drivs mer av bostadsbyggande och mindre av invandring.

Åstorps kommuns folkmängd

2019-12-31: 15 940 invånare

Kontakt

Senast ändrad • 2020-09-30