Kommunhistoria

Nuvarande kommun bildades 1952 genom sammanslagning av dåvarande socknen Västra Broby och Åstorps köping. Därefter sammanslogs dåvarande Kvidinge och Åstorps kommuner 1974.

Municipalsamhälle var en benämning på en tätort, som oberoende av kommunen i övrigt, skulle vårda de angelägenheter, som hörde samman med tillämpningen av stadsstadgorna. Sedan landskommunerna fått utökade befogenheter blev municipalsamhällena överflödiga och upplöstes. Detta kom till efter 1898 i riket och i Åstorp redan i november 1899.

Första kommunalstämman hölls redan 1863 i Björnekulla kommun. Protokoll från stämmor finns till och med 1954. Kommunalfullmäktige tillkom 1919 och protokoll finns intill 1945.

Protokoll finns även från kommunalnämnden. Det finns även handlingar från samma tidsperiod och gällande vägar och broar, från 1831. Handlingarna är ordnade efter ämnen, även räkenskapsböcker med mera.

Följande kommunala nämnder finns också förtecknade: Valnämnden, polisnämnden, luftskyddsnämnden och civilförsvarsnämnden, familjebidragsnämnden, hemhjälpsnämnden, hälsovårdsnämnden, folkskolestyrelsen, fattigvårdsstyrelsen, barnavårdsnämnden, arbetslöshetskommittén, nykterhetsnämnden, pensionsnämnden, livsmedelsnämnden och hyresnämnden.

Första kommunalstämman hölls 1863 i Västra Broby kommun. Protokoll från stämmor finns till och med 1950. Kommunalfullmäktige tillkom 1919 och protokoll finns till och med 1951. Protokoll finns även från kommunalnämnden samt handlingar ordnade efter ämnen, handlingar om räkenskaper med mera.

Följande kommunala nämnder finns också: Valnämnden, hemhjälpsnämnden, familjebidragsnämnden, hälsovårdsnämnden, brandstyrelsen, beklädnadskommittén, dyrtidskommittén, tekniska nämnden, nykterhetsnämnden, civilförsvarsnämnden, biblioteksstyrelsen, styrelsen för V Broby skolbibliotek, arbetslöshetskommittén, pensionsnämnden, fattigvårdsstyrelsen och barnavårdsnämnden.

Björnekulla kommun blev Åstorps köping 1946. Västra Broby kommun uppgick i Åstorps köping 1952. Protokoll och handlingar finns fram till 1970 från såväl kommunalfullmäktige som kommunalnämnden. Dessutom finns protokoll och handlingar från de nämnder som fanns i köpingen.

Utöver det finns handlingar efter särskilda ämnen, räkenskapshandlingar. De nämnder som redovisas i köpingen är följande: Polisnämnden, civilförsvarsnämnden, familjebidragsnämnden, hemhjälpsnämnden, brandstyrelsen, gatunämnden, tekniska nämnder, hälsovårdsnämnden, folkskolestyrelsen, lokala socialnämnden, fattigvårdsstyrelsen, barnavårdsnämnden, arbetslöshetsnämnden, nykterhetsnämnden, pensionsnämnden, hyresnämnden, lönenämnden, byggnadsnämnden och valnämnden. Dessutom finns protokoll från Åstorps kristidsnämnd.

Kontakt

Senast ändrad • 2023-07-10

Kontakt