Visselblåsning i Åstorps kommun

Åstorps kommun har en visselblåsarfunktion där du kan anmäla misstänkta oegentligheter i kommunens verksamheter.

Arbetsgivare som har mer än 50 anställda är skyldiga att ha en funktion för att ta emot och utreda rapporter om missförhållanden, så kallade visselblåsartips.

Syftet med funktionen för visselblåsning är att du som invånare, eller medarbetare på Åstorps kommuns förvaltningar och bolag ska kunna anmäla förtroendevald, en chef i ledandeställning eller en nyckelperson som misstänks ha begått något allvarligt fel som inte kan hanteras öppet inom den egna organisationen.

I din anmälan har du möjlighet att lämna kontaktuppgifter eller välja att vara anonym.

När ska visselblåsarfunktionen användas?

Visselblåsarfunktionen kan användas vid misstanke om:

 • muta
 • bedrägeri
 • stöld
 • jäv
 • olämplig bisyssla eller en situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin befattning
 • närstående som gynnas
 • andra lagbrott.

Vem kan anmäla?

För att omfattas av lagens bestämmelser om visselblåsning krävs att du i ett arbetsrelaterat sammanhang har fått del av eller inhämtat information om missförhållanden i organisationen. Detta inkluderar bland annat följande grupper:

 • kommunens anställda
 • personer som gör en förfrågan om eller söker arbete
 • volontärer
 • praktikanter
 • konsulter
 • leverantörer eller potentiella leverantörer.

När ska visselblåsarfunktionen inte användas?

Funktionen är inte till för mer allmänna synpunkter på exempelvis ledarskap, arbetsmiljö eller verksamhetsplanering med mera. Den är inte heller lämplig för att rapportera känsliga HR-frågor som är kopplade till enstaka individer. Om det inte känns rätt att prata med din chef eller chefens chef kan du vända sig direkt till din HR-funktion eller någon facklig företrädare.

Så är du skyddad som visselblåsare

Skyddet mot repressalier för personer som rapporterar om missförhållanden enligt visselblåsarlagen är starkt och omfattar både ett skydd mot repressalier och i form av ansvarsfrihet.

Det betyder att arbetsgivaren inte får försöka hindra en visselblåsare eller utsätta denne för negativa följder. Negativa följder kan exempelvis vara ändrade arbetsuppgifter, utebliven lön eller uppsägning. Du får heller inte göras ansvarig för att ha brutit mot tystnadsplikten, förutsatt att du hade skälig anledning att anta att rapporteringen av informationen var nödvändig för att avslöja det rapporterade missförhållandet.

Medveten rapportering av falsk information omfattas inte av skyddet.

Hur hanteras anmälan?

En utredare kommer bekräfta att din anmälan har inkommit och sedan gå igenom de uppgifter du har lämnat i. Utredaren kan vid behov ställa frågor till dig via det inloggade uppföljningsläget och där lämnas även återkoppling till dig om vilken typ av åtgärder som vidtas. Din anmälan hanteras av personer som är bundna av åtaganden kring sekretess/tystnadsplikt kring identitetsuppgifter.

Observera dock att för det fall din rapport mynnar ut i en polisanmälan eller annan rättslig åtgärd kan uppgifterna i rapporten och eventuella personuppgifter lämnas ut till utredande/rättsliga myndigheter.

Alla inkomna anmälningar räknas som allmän handling och kan begäras ut.

Kontakt

Senast ändrad • 2023-06-09

Kontakt