Anslagstavla

Detta är Åstorps kommuns officiella digitala anslagstavla. Här kan du se tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden, tillkännagivanden om justerade protokoll och delegationsbeslut som inte ska anmälas till en nämnd.

Du kan också se andra beslut, kungörelser och information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Kungörelser: En kungörelse är ett offentligt meddelande till allmänheten.

Anslag/bevis: Bevis sätts upp när protokoll är justerade. Justeringen tillkännages genom anslag. Alla Åstorps kommuns protokoll läggs ut utan underskrift. De underskrivna originalen förvaras hos respektive arkivmyndighet.

För information om hur du kan överklaga ett beslut finns på följande sida: Överklaga beslut - astorp.se

Sök i den digitala anslagstavlan

Om tillkännagivanden

Tillkännagivandet om att protokollet har justerats har en rättslig betydelse genom att tidpunkten för tillkännagivandet är utgångspunkt för när de beslut som tagits i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller nämnderna kan överklagas. Ett beslut kan överklagas till förvaltningsrätten tre veckor från den dag anslaget om det justerade protokollet tillkännagavs på anslagstavlan.

Notera att tillkännagivande om att protokoll justerats anslås under tre veckor plus en (1) dag. Överklagandetiden går därför normalt ut dagen innan anslaget tas ner.

Om kungörelser

En kungörelse är ett offentligt meddelande. Syftet med kungörelser är att nå alla som berörs av ett ärende. Den som är berörd kan då se tider för kommande sammanträden, framföra synpunkter och ta tillvara sina rättigheter.

Överklaga beslut

Ett beslut som är fattat av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, en kommunal nämnd eller utskott, kan överklagas via en laglighetsprövning. Om du vill överklaga ett beslut ska detta göras inom tre veckor från den dagen tillkännagivandet av protokollet publiceras på anslagstavlan. Du kan endast överklaga om du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen.

Senast ändrad • 2023-11-14

Kontakt