Överklaga beslut

Du har som medborgare rätt att ta del av allmänna handlingar och kan som medlem i kommunen begära laglighetsprövning enligt kommunallagen.

Om du vill klaga på ett kommunalt beslut är det viktigt att veta att lagstiftningen skiljer på om man tycker att själva beslutet är fel (förvaltningsbesvär) eller om det var rätt av kommunen att fatta beslutet (laglighetsprövning).

Laglighetsprövning

Om du anser att kommunen har fattat ett beslut som inte kommit till på ett lagligt sätt eller som bryter mot någon lag eller annan författning, kan du få lagligheten av beslutet prövad genom att överklaga kommunens beslut direkt till förvaltningsrätten (laglighetsprövning enligt kommunallagen).

Ett beslut överklagas skriftligt och ska ha inkommit till förvaltningssrätten inom tre veckor från den dag då beslutet tillkännagavs på kommunens officiella anslagstavla att protokoll över beslutet justerats.

För att förvaltningsrätten ska pröva överklagandet ska man tala om vilket beslut som överklagas och de skäl man stöder sitt överklagande på.

Vart ska överklagandet skickas?

Förvaltningsrätten i Malmö
Box 4522
203 20 Malmö

Tel: 040-35 35 00
e-post: forvaltningsrattenimalmo@dom.se

Skicka handlingar digitalt - domstol.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förvaltningsbesvär

Om du anser att kommunen har fattat ett beslut som berör dig som privatperson felaktigt, kan du få beslutet prövat genom att överklaga kommunens beslut genom ett så kallat förvaltningsbesvär. Endast den som beslutet angår och som beslutet kan anses ha gått emot, kan överklaga ett beslut som överklagas genom förvaltningsbesvär. Är du osäker på om du kan överklaga ett beslut kan du vända dig till ärendets handläggare.

Ett sådant överklagande ska skickas eller lämnas in till kommunen. Det är Åstorps kommun som i dessa fall tar ställning till om överklagandet kommit in i rätt tid. Om beslutet kan överklagas genom förvaltningsbesvär är kommunen skyldig att informera dig om hur du kan överklaga beslutet. Som regel har du tre veckor på dig att överklaga beslutet. Tiden räknas från den dag du tog del av beslutet.

Om ditt överklagande har kommit in i rätt tid skickar kommunen det vidare till den myndighet som ska överpröva beslutet. Har ditt överklagande kommit in för sent kommer överklagandet att avvisas. Du har möjlighet att överklaga även detta beslut.

Som medborgare har du rätt att granska kommunen som myndighet. Enligt offentlighetsprincipen har du rätt att begära ut allmänna handlingar. Kommunen kan neka ett utlämnande om handlingen inte utgör en allmän handling eller om handlingen omfattas av sekretess.

Du har rätt att överklaga kommunens beslut att inte lämna ut en allmän handling. Överklagan ska ha inkommit till kommunen inom tre veckor från att du tog del av beslutet. För att kunna överklaga beslutet måste det vara skriftligt och fattat av behörig delegat enligt nämndens delegationsordning. Kommunen prövar då om överklagandet har inkommit i rätt tid och ges möjlighet att ompröva sitt beslut. Om kommunen väljer att inte ompröva sitt beslut lämnas alla handlingar över till Kammarrätten för prövning av utlämnandet.

Du har rätt att söka, läsa, skriva av och kopiera våra allmänna handlingar om de inte är sekretessbelagda. Du behöver inte uppge ditt namn eller varför du är intresserad av informationen.

En handling är allmän om den är inkommen till eller upprättad hos oss. Med inkommen menas att vi har fått handlingen som ett brev, elektroniskt som fysiskt, eller på annat vis. Med upprättad menas att handlingen är färdigställd eller färdigbehandlad, exempelvis beslutad av ett politiskt organ, alternativt skickad till en annan myndighet, enskild person eller massmedia.

Kommunen får inte lämna ut en allmän handling om det finns stöd för detta i sekretesslagen. Syftet med sekretessen kan till exempel vara att skydda enskilda människors integritet i ärenden som rör socialtjänsten.

Det finns heller ingen skyldighet att lämna ut handlingar som ännu inte är allmänna som till exempel internt arbetsmaterial. Rätten att ta del av allmänna handlingar behandlas i tryckfrihetsförordningen och principen kallas för offentlighetsprincipen.

Vi ska ge dig en opartisk, omsorgsfull handläggning och enhetlig bedömning. Samtidigt ska vi lämna snabba, enkla och entydiga besked och hjälpa dig att ta till vara på din rätt.

Det är förvaltningslagen som bland annat reglerar vår handläggning av ärenden och vår serviceskyldighet gentemot dig.

Det är dataskyddsförordningen, GDPR, som skyddar dig mot att din personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Detta gäller såväl i datorer som för manuell behandling.

Du kan klaga hos Justitieombudsmannen om du anser att du själv eller någon annan blivit felaktigt behandlad av en myndighet och/eller tjänsteperson vid handläggning av ett ärende.

Tänk på att en anmälan till Justitieombudsmannen inte betyder att du också överklagar beslutet. JO:s beslut anses dock i de flesta fall vara vägledande för rättstillämpningen.

Kontakt

Senast ändrad • 2023-06-07

Kontakt