Sammanträdestider

Tider kan vara preliminära då ordföranden i respektive organ avgör inför varje preliminärbokat tillfälle om det finns behov av att genomföra ett sammanträde.

Kallelser till kommunens sammanträden publiceras normalt en vecka innan sammanträdet äger rum. Enligt nämndernas reglemente kan kallelsen publiceras senast fyra arbetsdagar före sammanträdesdagen. Du kan ta del av kallelser och handlingar här Öppnas i nytt fönster..

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling och det enda organ i kommunen som väljs direkt av medborgarna.

Mötena är öppna för allmänheten.

Kommunfullmäktiges sammanträden kommer från och med 2024 att inledas klockan 18:00.

Kommunfullmäktige

2024

29 januari

26 februari

25 mars

29 april

27 maj

17 juni

26 augusti

30 september

28 oktober

25 november

16 december

Kommunstyrelsen har samordnande uppgifter och kan sägas vara något av en kommunal regering. Kommunstyrelsen väljs av kommunfullmäktige och består av 13 ledamöter.

 

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

20242024
10 januari24 januari
7 februari14 februari
6 mars20 mars
3 april - flyttad till 11 april17 april
8 maj15 maj
29 maj13 juni
7 augusti21 augusti

4 september

18 september

2 oktober

16 oktober

30 oktober

13 november

27 november

11 december

11 december


Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott hanterar arbetsmarknadsfrågor och är placerad under kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott

5 februari
9 april
29 maj
10 september
19 november

Kommunstyrelsens teknik- och serviceutskott hanterar tekniska frågor och är placerad under kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens teknik- och serviceutskott

11 januari (Inställt)
8 februari
14 mars
11 april
8 maj
13 juni
15 augusti
12 september
10 oktober
14 november
12 december

Bildningsnämnden svarar som huvudman för kommunens verksamheter avseende grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, särskola, särvux samt för den kommunala undervisningen i svenska för invandrare (SFI), fritidsgårdar, kulturskola, förskolor och fritidshem samt elevhälsa som är del i den centrala resursenheten.

Bildningsnämnden

Bildningsnämndens arbetsutskott

2024

2024

23 januari9 januari
20 februari7 februari
19 mars7 mars
16 april3, 30 april
14 maj-
18 juni4 juni
20 augusti7 augusti
17 september4 september
15 oktober2 oktober
19 november5 november
17 december3 december

Bygg- och miljönämnden beslutar i frågor som rör byggande, användning av mark, samhällsplanering, livsmedelskontroll och miljö- och hälsofrågor i Åstorps kommun.

Kontaktuppgifter till dataskyddsombud för bygg- och miljönämnden är dso.astorp@jpinfonet.se

Bygg- och miljönämnden

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

2024

2024

22 januari

8 januari

19 februari

5 februari

18 mars

4 mars

15 april

2 april

20 maj

6 maj

18 juni

3 juni

19 augusti

5 augusti

16 september

2 september

21 oktober

7 oktober

18 november

4 november

18 december

2 december


Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden är fritids- och anläggningsenhet inklusive central serviceenhet, kulturenhet och biblioteksenhet.

Kultur- och fritidsnämnden


2024


8 februari


21 mars


23 maj


27 juni - INSTÄLLD efter beslut på KFN 2024-05-23


12 september


28 november


12 december


Åstorps och Klippans kommun har en gemensam räddningsnämnd med ledamöter från de båda kommunerna och verksamheten tillhör organisatioriskt Åstorps kommun. Räddningsnämnden består av tre ledamöter från Åstorp och tre från Klippan och lika många ersättare från respektive kommun.

2024

16 januari

13 februari

9 april

18 juni

17 september

10 december

Socialnämnden ansvarar för kommunens verksamhet och handläggning inom:

  • Socialtjänstlagen
  • Hälso- och sjukvårdslagen
  • Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
  • Lagen om bostadsanpassning

Socialnämnden

Socialnämndens arbetsutskott

2024

2024

18 januari (inställt)

11 januari (inställt)

15 februari

1 februari

21 mars

7 mars

18 april

4 april

16 maj

2 maj // 30 maj

20 juni4 juli

22 augusti

8 augusti

19 september

5 september

17 oktober

3 oktober

21 november

7 november

19 december

5 december

Åstorps kommun planerar, organiserar och genomför allmänna val och folkomröstningar i kommunen. Valmämnden utser särskilda valförrättare som utbildas och får instruktioner om hur valet i vallokalen ska gå till.

Verksamheten regleras av vallagen och folkomröstningslagen. Valnämnden sammanträder enbart under valperioderna för RKR-valet och EU-valet.

Valnämnden 2024

17 januari

10 april

8 juni - lördagsräkning EU val

12 juni - onsdagsräkning EU val

14 augusti

Åstorps kommun har gemensam överförmyndarnämn med Bjuvs, Klippans och Perstorps kommun. Nämndens uppgift är att utöva tillsyn över förmyndares, förvaltares och goda mäns förvaltning. Tillsynen ska ge garanti mot rättsförluster för personer som själva inte kan tillvarata sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person.

Mer information om överförmyndarnämnden hittas på perstorp.se:

Övriga styrelser

AB Kvidingebyggen är ett helägt dotterbolag till Björnekulla Fastighets AB (BFAB) som i sin tur ägs av Åstorps kommun. AB Kvidingebyggen har ett varierat utbud av hyresbostäder i både flerfamiljshus och på markplan. AB Kvidingebyggen är ett litet bostadsbolag med drygt 430 lägenheter vilket gör att de kan ha en nära kontakt med sina hyresgäster.

Organisationen samordnas med BFAB och är uppbyggd för att ge en god och effektiv service till hyresgästerna. Kundkontakter, reparation och löpande skötsel av fastigheterna sker främst av Kvidingebyggens egen personal. Större projekt för reparation och underhåll hanteras via deras serviceentreprenörer.

Sammanträdesplan 2024

AB Kvidingebyggen

1 februari

27 mars

25 april (bolagsstämma)

13 juni

19 september

7 november

5 december

Björnekulla Fastighets AB (BFAB) ägs av Åstorps kommun. Bolaget skall förvärva, sälja, äga, bygga, förvalta och upplåta fastigheter med olika slags lokaler och kollektiva anordningar. Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja kommunens försörjning med lokaler för kommunens verksamhet.

Sammanträdesdatum 2024

Björnekulla fastighets AB

1 februari

27 mars

25 april (bolagsstämma)

13 juni

19 september

7 november

5 december

Björnekulla IT AB ansvarar för Åstorps kommuns utbyggnad av IT-infrastruktur inom kommunen.
I utbyggnaden ska ortssammanbindande nät tillsammans med kommunens arbetsställen och indrustriområden prioriteras. Bolaget ska också verka för anslutning till befintliga nät inom kommunen.

Sammanträdesdatum 2024

Björnekulla IT AB

1 februari

27 mars

25 april (bolagsstämma)

13 juni

19 september

7 november

5 december

Björnekulla utvecklings AB:s verksamhet ska på olika sätt skapa förutsättningar för entreprenören, finansiären och andra intressenter att driva konkreta projekt i egen regi som i förlängningen är till nytta för Åstorps kommun och våra invånare.

Sammanträdesdatum 2024

Björnekulla utvecklings AB


1 februari


27 mars


25 april (bolagsstämma)


13 juni


19 september


7 november


5 decemberRevisionen granskar på fullmäktiges uppdrag och revisorerna är förtroendevalda. De biträds av sakkunniga yrkesrevisorer. Tillsammans prövar de om verksamheten är ändamålsenlig och effektiv, om styrningen är tillräcklig och om räkenskaperna är rättvisande.

Sammanträdesplan 2024

Revisionen

2024
30 januari
27 februari
26 mars
30 april - årsredovisning 2023
28 maj
25 juni

20 augusti

17 september

15 oktober - delår 2024

12 november

10 december

Söderåsens samordningsförbund erbjuder en gemensam arena för samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne, Bjuvs kommun och Åstorps kommun, där parterna kan verka tillsammans och ta ett gemensamt ansvar utifrån individuella behov och lokala förutsättningar.

Senast ändrad • 2024-05-29

Kontakt