Sammanträdestider

Tider kan vara preliminära då ordföranden i respektive organ avgör inför varje preliminärbokat tillfälle om det finns behov av att genomföra ett sammanträde.

Kallelser till kommunens sammanträden skickas normalt en vecka innan utsatt datum. Du kan ta del av kallelser och handlingar här Öppnas i nytt fönster..

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling och det enda organ i kommunen som väljs direkt av medborgarna.

Mötena är öppna för allmänheten.

Kommunfullmäktige sammanträder klockan 18:30 följande datum:

Kommunfullmäktige

30 januari

27 februari

27 mars

24 april

22 maj

19 juni

28 augusti

25 september

30 oktober

27 november

18 december

Kommunstyrelsen har samordnande uppgifter och kan sägas vara något av en kommunal regering. Kommunstyrelsen väljs av kommunfullmäktige och består av 13 ledamöter.

 

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

11 januari

25 januari

8 februari

15 februari

1 mars

22 mars

5 april

19 april

3 maj

17 maj

31 maj

14 juni

9 augusti

23 augusti

6 september

20 september

4 oktober

18 oktober

25 oktober

15 november

29 november

13 december

 

Kommunstyrelsens teknik och serviceutskott

12 januari

9 februari

9 mars

13 april

11 maj

15 juni

17 augusti - INSTÄLLD

14 september

12 oktober

9 november

14 december

Bildningsnämnden svarar som huvudman för kommunens verksamheter avseende grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, särskola, särvux samt för den kommunala undervisningen i svenska för invandrare (SFI), fritidsgårdar, kulturskola, förskolor och fritidshem samt elevhälsa som är del i den centrala resursenheten.

Bildningsnämnden

Bildningsnämndens arbetsutskott

4, 25 januari

11 januari

22 februari

8 februari

22 mars

8 mars

26 april

12 april

24 maj

10 maj

21 juni

7 juni

23 augusti

10 augusti

27 september

13 september

26 oktober

11 oktober

22 november

8 november

20 december

6 december

Socialnämnden ansvarar för kommunens verksamhet och handläggning inom:

  • Socialtjänstlagen
  • Hälso- och sjukvårdslagen
  • Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
  • Lagen om bostadsanpassning

Socialnämnden

Socialnämndens arbetsutskott

5, 19 januari

12 januari

16 februari

3 februari

16 mars

2 mars

20 april

11 april

17 maj

4 maj

15 juni

1 juni

24 augusti - INSTÄLLT

29 juni

21 september

10 augusti

19 oktober

7 september

16 november

5 oktober

14 december

2 november


30 november

Bygg- och miljönämnden beslutar i frågor som rör byggande, användning av mark, samhällsplanering, livsmedelskontroll och miljö- och hälsofrågor i Åstorps kommun.

Kontaktuppgifter till dataskyddsombud för bygg- och miljönämnden är dso.astorp@jpinfonet.se

Bygg- och miljönämnden

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

16 januari

Inget sammanträde

20 februari

6 februari

20 mars

6 mars

17 april

3 april

15 maj

2 maj

20 juni

5 juni

21 augusti

7 augusti

18 september

4 september

16 oktober

2 oktober

20 november

6 november

14 december

4 december


Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden är fritids- och anläggningsenhet inklusive central serviceenhet, kulturenhet och biblioteksenhet.

Kultur- och fritidsnämnden


3, 31 januari


7 mars


4 april


13 juni


8 augusti - INSTÄLLT


19 september


17 oktober


21 november


Åstorps och Klippans kommun har en gemensam räddningsnämnd med ledamöter från de båda kommunerna och verksamheten tillhör organisatioriskt Åstorps kommun. Räddningsnämnden består av tre ledamöter från Åstorp och tre från Klippan och lika många ersättare från respektive kommun.

Räddningsnämnden

14 februari

11 april

13 juni

19 september

14 november

Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott hanterar arbetsmarknadsfrågor och är placerad under kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott

17 april

15 maj

12 juni

24 augusti

11 september

9 oktober

13 november

11 december

Kommunstyrelsens teknik- och serviceutskott hanterar tekniska frågor och är placerad under kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens teknik- och serviceutskott

12 januari

9 februari

9 mars

6 april

11 maj

15 juni

17 augusti - INSTÄLLT

14 september

12 oktober

14 december

Åstorps kommun planerar, organiserar och genomför allmänna val och folkomröstningar i kommunen. Valmämnden utser särskilda valförrättare som utbildas och får instruktioner om hur valet i vallokalen ska gå till.

Verksamheten regleras av vallagen och folkomröstningslagen. Valnämnden sammanträder enbart under valperioderna för RKR-valet och EU-valet.

Valnämnden

21 mars

Åstorps kommun har gemensam överförmyndarnämn med Bjuvs, Klippans och Perstorps kommun. Nämndens uppgift är att utöva tillsyn över förmyndares, förvaltares och goda mäns förvaltning. Tillsynen ska ge garanti mot rättsförluster för personer som själva inte kan tillvarata sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person.

Mer information om överförmyndarnämnden hittas på perstorp.se:

Övriga styrelser

Revisionen granskar på fullmäktiges uppdrag och revisorerna är förtroendevalda. De biträds av sakkunniga yrkesrevisorer. Tillsammans prövar de om verksamheten är ändamålsenlig och effektiv, om styrningen är tillräcklig och om räkenskaperna är rättvisande.

Sammanträdesplan 2023

Revisionen

31 januari

28 februari

28 mars

18 april

23 maj

20 juni

29 augusti

26 september

10 oktober

21 november

12 december

Söderåsens samordningsförbund erbjuder en gemensam arena för samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne, Bjuvs kommun och Åstorps kommun, där parterna kan verka tillsammans och ta ett gemensamt ansvar utifrån individuella behov och lokala förutsättningar.

Björnekulla Fastighets AB (BFAB) ägs av Åstorps kommun. Bolaget skall förvärva, sälja, äga, bygga, förvalta och upplåta fastigheter med olika slags lokaler och kollektiva anordningar. Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja kommunens försörjning med lokaler för kommunens verksamhet.

Sammanträdesdatum 2023

Björnekulla fastighets AB

2 februari

30 mars

27 april (bolagsstämma)

8 juni

24 augusti

21 september

2 november

7 december

AB Kvidingebyggen är ett helägt dotterbolag till Björnekulla Fastighets AB (BFAB) som i sin tur ägs av Åstorps kommun. AB Kvidingebyggen har ett varierat utbud av hyresbostäder i både flerfamiljshus och på markplan. AB Kvidingebyggen är ett litet bostadsbolag med drygt 430 lägenheter vilket gör att de kan ha en nära kontakt med sina hyresgäster.

Organisationen samordnas med BFAB och är uppbyggd för att ge en god och effektiv service till hyresgästerna. Kundkontakter, reparation och löpande skötsel av fastigheterna sker främst av Kvidingebyggens egen personal. Större projekt för reparation och underhåll hanteras via deras serviceentreprenörer.

Sammanträdesplan 2023

AB Kvidingebyggen

2 februari

30 mars

27 april (bolagsstämma)

8 juni

24 augusti

21 september

2 november

7 december

Björnekulla IT AB ansvarar för Åstorps kommuns utbyggnad av IT-infrastruktur inom kommunen.
I utbyggnaden ska ortssammanbindande nät tillsammans med kommunens arbetsställen och indrustriområden prioriteras. Bolaget ska också verka för anslutning till befintliga nät inom kommunen.

Sammanträdesdatum 2023

Björnekulla IT AB

2 februari

30 mars

27 april (bolagsstämma)

8 juni

24 augusti

21 september

2 november

7 december

Björnekulla utvecklings AB:s verksamhet ska på olika sätt skapa förutsättningar för entreprenören, finansiären och andra intressenter att driva konkreta projekt i egen regi som i förlängningen är till nytta för Åstorps kommun och våra invånare.

Sammanträdesdatum 2023

Björnekulla utvecklings AB


26 januariSenast ändrad • 2023-09-26

Kontakt