Gällande översiktsplan

ÖP 2021 är Åstorps kommun nya gällande översiktsplan. ÖP 2021 anger hur vi ska använda mark och vatten i tätorter och på landsbygden fram till år 2040.

Översiktsplanen anger inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön i Åstorps kommun. Översiktsplanen är vägledande för kommande planering och beslut kring hur mark- och vattenområden ska användas samt hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Avsteg från planen ska motiveras och prövas. En tydlig och aktuell översiktsplan möjliggör för en enklare process vid detaljplanering, planbesked, bygglov och andra tillståndsprövningar.

ÖP 2021 redovisar Åstorps kommuns övergripande strategier och geografiska ställningstaganden. Den redovisar inte kommunens fortsatta planering i detalj utan visar, i stora drag, på en framtida markanvändning och utbyggnadsstruktur för kommande bebyggelse.

Översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige 28 februari 2022 och beslutet vann laga kraft 25 mars 2022.

Kontakt

Senast ändrad • 2024-01-17

Kontakt