Gällande översiktsplan

Åstorps gällande översiktsplan, Översiktsplan 2012, antogs av kommunfullmäktige hösten 2012. Den gäller fram tills en ny översiktsplan har vunnit laga kraft. Arbetet med en ny översiktsplan pågår, som du kan läsa mer om under fliken ”Pågående översiktsplanearbete”.

Översiktsplanen visar grunddragen i användningen av mark- och vattenområden i kommunen. Planen redogör även för bebyggelseutvecklingen samt hur riksintressen och andra värden ska tillgodoses enligt miljöbalken. Staten bevakar genom länsstyrelsen riksintressen, mellankommunala intressen och kraven på hälsa och säkerhet.

Kontakt

Senast ändrad • 2020-04-15