Avlopp på landsbyggden

Avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer.

Allt utsläpp av avloppsvatten, oavsett om det är från ett enskilt hushåll eller från en hel stad, räknas som miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken.Om du äger en fastighet som inte är inkopplad till kommunalt avlopp, är du ansvarig för att avloppsvattnet från fastigheten genomgår tillräcklig rening innan det släpps ut. Det kan göras med en enskild anläggning eller en gemensamhetsanläggning. En sådan anläggning kan vara en lokal reningsanläggning eller en anslutning till kommunalt avlopp genom avtal.

Senast ändrad • 2024-05-27

Kontakt