Verksamhetsområde för vatten och avlopp

Ett verksamhetsområde för vatten och avlopp är ett avgränsat område inom vilket VA-försörjningen ska ske genom kommunala VA-anläggningar.

I Åstorps kommun varierar de olika verksamhetsområdena beroende på rådande förhållanden. Verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten eller olika kombinationer av dessa kan finnas.

Kommunfullmäktige beslutar vilka områden som ska vara verksamhetsområden för kommunalt vatten och avlopp. För tillfället görs översyn i av ett antal områden. Översynen innebär dels bildande av nya verksamhetsområden där kommunal VA-anläggning saknas dels en omarbetning och uppdatering av befintliga verksamhetsområden.

Aktuell utbyggnad för olika verksamhetsområden med tidplan

Kommunen har fastställt en strategi för vatten och avlopp på landsbygden. Tidplan för de kommande åren sammanfattas nedan.

Verksamhetsområde för avlopp är inrättat. Entreprenadarbetet är i gång och beräknas kunna delvis erbjuda anslutningsmöjlighet till kommunalt avlopp under 2014.

Utbyggnaden av kommunalt avlopp i Björnåsområdet utförs i 3 etapper. Första etappen har byggts ut, utbyggnad av andra etappen pågår och tredje etappen beräknas påbörjas under 2015.

Verksamhetsområde för vatten och avlopp är inrättat.

Utredning och projektering kommer att påbörjas under 2015.

Utredning och projektering kommer att påbörjas under 2015.

Utredning och projektering kommer att påbörjas under 2015.

Föreslås kunna anslutas till kommunalt avlopp inom 5 år (2019).

Området föreslås anslutas till kommunalt avlopp i samband med exploatering med start tidigast 2016.

Kontakt

Senast ändrad • 2024-05-27

Kontakt