Enskilda avlopp

Fastigheter utanför tätbebyggt område har sällan möjlighet att ansluta sig till det kommunala avloppsnätet och har därför oftast någon form av enskilt avlopp.

Avloppsvattnet från enskilda avlopp innehåller en mängd föroreningar som exempelvis bakterier och kemiska ämnen. Utsläpp av avloppsvatten kan därför orsaka förorening av dricksvatten och orsaka problem i naturen. Det är därför viktigt med en god rening av avloppsvatten från enskilda anläggningar.

Du som släpper ut avloppsvatten räknas som verksamhetsutövare och därför är skyldig att se till att avloppsvattnet är tillräckligt renat. Om du hyr en bostad är det oftast den som äger fastigheten eller marken som har juridisk möjlighet att göra någonting åt avloppsanläggningen.

Verksamhetsutövaren som är ansvarig för att förhindra uppkomst av olägenhet för människors hälsa eller miljön. Miljökontoret kan kräva att verksamhetsutövaren ska utföra undersökningar som behövs för att miljökontoret ska kunna bedöma den enskilda avloppsanläggningens funktion.

Miljökontoret kan lämna råd och informera om gällande krav på enskilda avloppsanläggningar. Miljökontoret kan även hjälpa till vid ifyllandet av anmälan/ansökan. Det är dock inte miljökontorets uppgift att välja avloppslösning eller utfärda ritningar eller andra handlingar som behövs för ansökan. För frågor av byggnadsteknisk natur såsom val av teknik, mark och vattenundersökningar etc. ska du vända sig till entreprenör eller liknande. Dessa har ett ansvar gentemot kunden som regleras i konsumentlagstiftningen.

Tillstånd eller anmälan till bygg- och miljönämnden krävs när man inrättar en ny eller ändrar en befintlig avloppsanläggning.
när man ändrar avloppsanläggningens plats och/eller tekniska utförande.
vid väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning.
Vad som är en väsentlig ändring bedöms från fall till fall och i relation till den befintliga belastningen på anläggningen.

I de flesta fall kräver miljökontoret in kompletterande uppgifter för att få en fullständig bild av ansökan/anmälan. Miljökontoret får inte meddela tillstånd om underlaget för beslutet är otillräckligt eller otillförlitligt. En ansökan kan därför avvisas om underlaget inte anses vara tillräckligt.

Miljösanktionsavgift

Det är inte alltid så lätt för den enskilde att veta om det krävs tillstånd eller anmälan. Det äralltid bättre att lämna in en ansökan/anmälan om du är osäker eller att kontakta miljökontoret som kan lämna råd. Om miljökontoret upptäcker att ansökan eller anmälan inte behövs meddelas sökanden detta och ingen avgift tas ut för prövningen. Om du däremot utför en tillstånds- eller anmälningspliktig ändring eller installation utan tillstånd från bygg- och miljönämnden kan du bli skyldig att betala en miljösanktionsavgift.

Här kan du läsa vanliga frågor och svar och enskilda avlopp.

När ska vattnet hålla badvattenkvalitet och vilka kriterier finns?

Enligt kraven för hälsoskydd från Naturvårdsverkets allmänna råd (2008:3) ska "utsläpp av avloppsvatten inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet, t ex lukt, där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten".

Detta betyder att vattnet som passerat fastighetens avloppssystem ska uppnå badvattenkvalitet. Detta för att främja människors hälsa och reducera bakterier som finns i vattnet (t.ex. E.Coli).

Detta krav uppfylls vid inrättandet av ett avloppssystem med hög skyddsnivå då efterbehandling, t.ex. ett fosforfilter avdödar i stort sett alla smittämnen. Dock mättas filtret med tiden och måste därför bytas ut kontinuerligt. Tiden mellan utbytet av filtret beror på tillverkaren.

Varför har kommunen krav på efterpolering?

Kommunen har inte krav på efterpolering, dock ska avloppsanläggningen hålla hög skyddsnivå. Det vill säga 90 % BOD (organiska ämnen), 50% N (kväve) och 90% P (fosfor).

Kan äldre personer få uppskov?

Miljökontoret tittar på varje enskilt fall för uppskov och ju lägre utsläppsnivå fastigheten har, desto längre tid för uppskov kan ges. Uppskovstiden kan variera mellan 2-5 år.

Kan NSVA erbjuda analyser av enskilt avloppsvatten till en reducerad kostnad?

Preliminärt är svaret nej. Detta på grund av konkurrenslagen och dess avsikt att inte hindra en sund konkurrens. Om nya besked kommer i frågan lovar NSVA att återkomma.

Varför ligger den fasta delen i brukningsavgiften enbart för tjänsten med dricksvatten?

Det är beslutat så sedan tidigare, det vill säga att den fasta delen i brukningsavgiften ska ligga på tjänsten med dricksvatten. På sikt kommer den fasta delen att fördelas på respektive tjänst (dricksvatten, spillvatten och dagvatten) fördelat utifrån de kostnader NSVA har för tjänsten.

Vad är skillnaden mellan normal och skyddsnivå?

Grundkrav för både normal och hög skyddsnivå:

 • Dag- och dränvatten leds inte till avloppsanläggningen.
 • Anläggningen är, med undantag för eventuell infiltration, tät för att
  hindra in- och utläckage av vatten.
 • Anläggningens funktion är enkel att kontrollera.
 • Anläggningen är utformad så att underhåll och service underlättas.
 • Funktionen ska kunna upprätthållas under hela anläggningens livslängd.
 • Det ska finnas en drift- och underhållsinstruktion från leverantören.
 • Om det behövs ska det finnas larm på anläggningen som varnar för störningar.
 • Det finns möjlighet att ta prov på utgående vatten från anläggningen.

Normal nivå hälsoskydd:

 • Utsläpp av avloppsvatten ger inte väsentligt ökad risk för smittspridning, lukt etc.
 • Restprodukter, t.ex. slam eller latrin, hanteras på ett hygieniskt sätt.

Normal nivå miljöskydd:

 • Vattensnål teknik, t.ex. vattensnåla blandare, används.
 • Fosfatfria tvättmedel och hushållskemikalier används.
 • Minst 90 % avskiljning av organiskt material (BOD).
 • Minst 70 % avskiljning av fosfor.
 • Det är möjligt att återvinna näringsämnen ur avloppet.
 • Åtgärder vidtas för att minimera risk för smitta eller annan olägenhet djur.

Hög nivå hälsoskydd:

 • Ytterligare skydd utöver den huvudsakliga behandlingen i anläggningen, t.ex. mer svårtillgänglig utsläppspunkt, mer robust anläggning, fler reningssteg som tar bort smittämnen etc.

Hög nivå miljöskydd:

 • Minst 90 % avskiljning av fosfor.
 • Minst 50 % avskiljning av kväve.

Kontakt

Senast ändrad • 2024-05-17

Kontakt