Avgifter för vård- och omsorgsinsatser

Åstorps kommun tar ut avgifter för äldreomsorg och inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Reglerna kring avgifterna styrs av socialtjänstlagen.

Inom äldreomsorgen och verksamheter för personer med funktionsnedsättning gäller lagen om maxtaxa. Det innebär att den högsta avgift för hemtjänst, omvårdnad, trygghetslarm, hemsjukvård, dagverksamhet och korttidsplats som får debiteras är 2 575 kronor per månad för år 2024.

Hemtjänst

För hemtjänstinsatser i ordinärt boende debiteras avgift i form av en timtaxa och beräknas utifrån hel eller halv timme.

Avgiften ingår i maxtaxan och kan variera individuellt beroende på hur stort avgiftsutrymme den enskilde har.

Avgifter för hemtjänst

Tjänst

Kostnad

Inkluderar

Hemtjänst

325 kr per timme

Serviceinsatser och personlig omvårdnad.


Trygghetslarm

Trygghetslarm 301 kr/månad.

Anhöriglarm/extra klocka 120 kr/månad.

Avgifterna ingår i maxtaxan och kan aldrig bli högre än den enskildes avgiftsutrymme.

Avgifter hemsjukvård

Avgiften för hemsjukvården ingår i maxtaxan.

För hemsjukvårdsinsatser efter beslut av legitimerad sjuksköterska och för insatser av sjukgymnast/arbetsterapeut är avgiften 300 kronor per månad oavsett omfattning.

Återlämning av hjälpmedel

Kommunen står ej för hämtning av hjälpmedel som normalt kan återlämnas av brukaren eller någon närstående. Om det ändå, i undantagsfall, måste ske debiteras brukaren en avgift på 600 kronor.

Undantaget är hjälpmedlen säng, lyft, komfortrullstol, mobil toa/duschstol och gåbord, som kommunen hämtar utan kostnad.

Avgifter för korttidsvård

Avgiften för korttidsvård är en dygnskostnad och är uppdelad i fyra delar:

Avgifter för korttidsvård

Tjänst

Kostnad

Övrigt

Omvårdnadsdel

86 kronor per dygn

Ingår i maxtaxan

Kost

111 kronor per dygnAvgiften för korttidsvård är max 197 kronor/dygn.

Avgiften räknas från dag två och debitering sker därefter för samtliga vistelsedygn på korttidsenheten.

Avgiften för omvårdnadsdelen kan aldrig bli högre än den enskildes avgiftsutrymme.

Under vistelsetiden på korttidsvården kan jämkning ske för dubbla boendekostnader med maximalt den del av korttidsavgiften som utgör hyreskostnaden. Ansökan görs på särskild blankett och utreds av avgiftshandläggaren.

Matdistribution

Avgift för matdistribution

Tjänst

Kostnad

Hur ofta?

Halv matdistribution

1258 kronor per månad

Varannan dag

Hel matdistribution

2570 kronor per månad

Varje dag


Distributionskostnad 12 kr/portion tillkommer, ingår i maxtaxan.

Avgiften för matdistribution ingår inte i maxtaxan.

Måltider i matsal för boende på trygghetsboende

Restaurangen tillhör köket Ripan.

Middag 80 kr/portion.

Avgiften för måltider i matsal för boende på trygghetsboende ingår inte i maxtaxan.

Dagverksamhet

Avgiften för dagvård är uppdelad i två delar:

Avgifter för dagvård

Tjänst

Kostnad

Övrigt

Omvårdnad

66 kronor per dag


Kost

84 kronor per dag

 


Avgiften för dagvård tas ut per dag och som max med 150 kr/dag.

Trygghetsboende

Boendet är inte biståndsbedömt. Avgift tas ut för biståndsbedömda stöd- och omvårdnads insatser i enlighet med timtaxa för hemtjänst och hemsjukvård.

Avgifter i vård-och omsorgsboende/särskilt boende

Avgiften för vård- och omsorgsboende/särskilt boende är uppdelad i tre delar:

Avgifter i vård- och omsorgsboende/särskilt boende

Tjänst

Kostnad

Övrigt

Omvårdnadsdel

Max 2575 kronor per månad

Ingår i maxtaxan

Kost

3731 kronor per månad


Hyra

Enligt kontraktOmvårdnadsavgiften kan aldrig bli högre än den enskildes avgiftsutrymme.

För bostad i kommunens vård- och omsorgsboende/särskilt boende tecknas hyreskontrakt.

Anhörigmåltider

Frukost 30 kr
Lunch 96 kr
Kaffe 18
Kvällsmat 30 kr

Avgifter enligt lagen om stöd och service (LSS)

Insatser enligt LSS är avgiftsfria, men kommunen har rätt att ta ut egenavgifter för boende och kost.

 • Hur mycket hjälp och stöd du har.
 • Dina inkomster för innevarande år.
 • Förbehållsbelopp (minimibelopp och bostadskostnad).
 • Prisbasbelopp som årligen bestäms av regeringen och Konsumentverkets beräkningar som innebär att kommunens avgifter och maxtaxan räknas om.

Prisbasbelopp

Prisbasbeloppet är nationellt och fastställs av regeringen och justeras varje år. De belopp som anges här är beräknade utifrån det aktuella prisbasbeloppet för 2024 (57 300 kr).

Förbehållsbelopp

Förbehållsbeloppet är det belopp den enskilde har rätt att ha kvar av sin inkomst innan avgifter tas ut för insatser. I detta ingår minimibelopp (normala levnadskostnader) och bostadskostnad.

Minimibelopp

Minibeloppet är den summa som ska täcka normala levnadskostnader utifrån det nationella prisbasbeloppet, till exempel livsmedel, kläder/skor, fritid, hushållskostnader, förbrukningsvaror och tilläggsposter såsom läkarvård, medicin och resor.

Maxtaxa

Maxtaxan sätter en gräns för vad kommuner får ta ut i avgift från dig. Den högsta sammanlagda avgiften för hemtjänst, servicetjänst, hemsjukvård, trygghetslarm, dagverksamhet och korttidsboende är
2 575 kr per månad.

Under respektive insats kan du läsa om avgiften ingår i maxtaxan eller ej.

Avgiftsutrymme

Avgiftsutrymmet är din betalningsförmåga. För att kunna ta beslut om vilken avgift du ska betala räknar kommunens avgiftshandläggare ut ditt
avgiftsutrymme.

Avgiftsutrymmet är det som blir kvar när förbehållsbeloppet dragits av från nettoinkomst (bruttoinkomst minus skatt) inklusive bostadstillägg/bostadsbidrag. Avgiften kan aldrig bli högre än den
enskildes avgiftsutrymme. Den som helt saknar avgiftsutrymme betalar ingen avgift.

Beräkning av avgiftsutrymme

+ Nettoinkomst
+ Bostadstillägg/bostadsbidrag
- Förbehållsbelopp
= Avgiftsutrymme


Minimibelopp

Familjesammansättning

Minimibelopp kronor/månad

Ensamboende, 61 år och äldre

6 7062

Sammanboende makar och sammanboende, 61 år och äldre

5 762 (per person)

Ensamboende yngre än 61 år

7 768

Sammanboende makar och sammanboende, yngre än 61 år

6 338 (per person)


Regelmässig höjning och sänkning av minimibeloppet

Höjning/sänkning

Kronor

Höjning för kost i särskilt boende

+401

Sänkning för hushållsel och förbrukningsartiklar i gemensamma utrymmen särskilt boende

-252


Beloppet kan höjas om du har fördyrade levnadskostnader. Kommunen kan också sänka minimibeloppet om du inte har en kostnad som ingår i
minimibeloppet, till exempel om du i ditt boende inte betalar för el, med mera. Kommunen ska då i varje fall pröva om du har varaktigt återkommande kostnader som kan betraktas som normal levnadskostnad. Detta kan exempelvis handla om fördyrad kost eller kostnader för god man/förvaltare.

I minimibeloppet ingår kostnader för livsmedel med 3 330 kr per månad.

Boendekostnad

Vi uppmanar alla att undersöka möjligheten att få bostadstillägg. Det är möjligt att få bostadstillägg för hyra även i särskilt boende.

Om du har bostadstillägg är det viktigt att anmäla ändrad boendekostnad till Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan, eftersom det är den senast anmälda boendekostnaden som är underlag för beräkning av avgiften.

Kommunen har rätt att ta del av boendekostnad och eventuellt bostadstillägg när du lämnat in din inkomstuppgift. Om du inte har bostadstillägg måste du meddela vilken boendekostnad du har.

Dubbla boendekostnader

Vid inflyttning till särskilt boende kan kommunen ta hänsyn till dubbel
boendekostnad under högst tre månader vilket i sin tur påverkar
avgiftsutrymmet. I samband med att du flyttar in kontaktar du din
avgiftshandläggare. Du uppger att du kommer att ha dubbla boendekostnader under en period genom att skicka in underlag för de båda bostäderna i form av hyresavier eller bostadskostnad.

Individuellt tillägg

För den som har varaktiga utgifter överstigande 200 kronor per månad var för sig som till exempel god man eller specialkost, kan man efter ansökan bli beviljad ett förhöjt förbehållsbelopp.

Avgiften betalas en gång per månad i efterskott och ska betalas senast den sista dagen i månaden. Faktura från Åstorps kommun skickas till dig eller den person du anmält som fakturamottagare.

Du kan även betala via e-faktura eller autogiro. Länk till annan webbplats.

Vid utebliven hjälp av samtliga insatser under en tidsperiod av sammanhängande 14 dagar reduceras den enskildes hemtjänstavgift för den insatsen den erhållit utifrån det individuella avgiftsutrymmet.

Särskilt boende: Avdrag för kost vid sjukhusvistelse görs från dag 2.
Vid planerad frånvaro görs avdrag med 1/30 av månadsavgiften för kost per frånvarodag från och med dag 1.

E-tjänst

Inkomstförfrågan och ansökan om jämkning görs via vår e-tjänstportal.

Blankett

Du kan lämna dina inkomstuppgifter via blankett som får du av kundtjänst i Medborgarkontoret.

Kundtjänst

Telefon: 042-640 00

E-post: kommun@astorp.se

För att din avgift ska kunna räknas ut ska du lämna in aktuella uppgifter om din inkomst. När du lämnar in dina uppgifter görs en beräkning för att få korrekt avgift. Lämnar du inte aktuella inkomstuppgifter debiteras du maxtaxa. Som inkomst räknas de inkomster som du beräknas ha de närmaste 12 månaderna.

Ditt civilstånd påverkar hur dina inkomster beräknas. Inkomsten för makar räknas samman och delas i två lika delar. För sammanboende utgör var och ens inkomst ett avgiftsunderlag utan sammanräkning.

Vilka inkomstuppgifter behövs?

Följande inkomster:

 • garantipension
 • alla andra former pensioner, livräntor med mera
 • inkomst av tjänst
 • utländska inkomster (till exempel pensioner, invalidförmåner), ej
  skattepliktig inkomst
 • överskott av näringsverksamhet
 • sjukpenning/sjukersättning/aktivitetsersättning
 • bostadstillägg till pensionärer (BTP), ej skattepliktig inkomst
 • särskilt bostadstillägg till pensionärer (SBTP), ej skattepliktig inkomst
 • bostadstillägg vid aktivitetsersättning, sjukersättning, ej skattepliktig
  inkomst
 • bostadsbidrag till barnfamiljer och unga, ej skattepliktig inkomst
 • A-kassa
 • föräldrapenning
 • inkomst vid uthyrning av bostad
 • boendestödsdelen inom äldreförsörjningsstöd (RFV) Pension till äldre personer som inte har pensionsrätt i Sverige.

Från inkomsterna dras sedan skatt och begravningsavgift. Kommunen tar hänsyn till avgift till trossamfund, avser dem som får sin medlemsavgift via skattsedeln. Ange därför vilket trossamfund som du är medlem i.

Anmäl alltid ändrad inkomst

Du är skyldig att anmäla alla inkomster och förändringar till kommunen, så att rätt avgift kan debiteras. För personer som ingått äktenskap måste även makans/makens inkomster uppges.

Vid beräkning av inkomsten för personer som har ingått äktenskap ska den enskildes inkomst anses utgöra hälften av makarnas/sambornas sammanlagda inkomster.

Ändring av avgift

Avgiften kan komma att ändras om inkomst, civilstånd, bostadskostnad, bostadstillägg/bostadsbidrag eller förbehållsbelopp ändras. Avgiften kan även ändras om de insatser som du har blivit beviljad förändras på något sätt.

Kontakt

Senast ändrad • 2024-02-01

Kontakt