Funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning har rätt till stöd och hjälp utifrån dina behov. Vi hjälper dig att hitta rätt stöd.

Vem kan ansöka om insatser enligt LSS?

För att du ska ha rätt till stöd enligt LSS ska du ingå i någon av de tre personkretsar som finns i lagen. Personkretsen delas upp i följande grupper:

 1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
 2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
 3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Insatserna för särskilt stöd och service är:

 1. Rådgivning och annat personligt stöd som ställer krav på särskild kunskap om problem och livsbetingelser för människor med stora och varaktiga funktionshinder, Region Skåne (av landstinget kan du få stöd och rådgivning av till exempel en kurator, psykolog, dietist eller arbetsterapeut).
 2. Biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans, till den del behovet av stöd inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken,
 3. Ledsagarservice
 4. Biträde av kontaktperson
 5. Avlösarservice i hemmet
 6. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
 7. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov,
 8. Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet,
 9. Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna,
 10. Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig. Lag (2010:480).

Inom LSS finns följande principer:

Självbestämmande och inflytande

Respekten för den enskildes självbestämmande är centralt och markerar vikten av att respektera den enskildes egna önskemål och behov. Rätten till självbestämmande hänger nära samman med rätten till integritet och detta bör särskilt uppmärksammas i situationer där den enskilde på grund av stora funktionshinder helt eller delvis är beroende av olika stödinsatser. De olika insatserna ska i så stor utsträckning som möjligt ges och utformas i samverkan med den enskilde.

Tillgänglighet

De olika insatserna ska vara lättillgängliga. Tillgänglighet är inte bara en fysisk fråga utan även information om lagens innebörd måste vara lättåtkomlig för alla.

Delaktighet

Den enskilde ska tillförsäkras ett aktivt deltagande i samhällslivet. Ett övergripande mål är att den enskilde ska kunna vara delaktig i det liv och den gemenskap som tillkommer alla människor.

Kontinutet och helhetssyn

Avgörande för en fungerande helhetssyn och kontinuitet i stöd och service är att tillämpningen ses ur den enskildes perspektiv. Begreppet kontinuitet innebär bland annat att insatserna ska vara bestående och i begreppet helhetssyn innefattas till exempelvis av att stödet planeras och ges med utgångspunkt i den enskildes samlade behov av stöd.

Ansök om insatser enligt LSS

För att söka insatser enligt LSS ska du kontakta eller skicka en skriftlig ansökan till kommunen. Personer under 15 år eller som saknar förmåga att ansöka om stöd på egen hand kan ta hjälp av vårdnadshavare, god man, förmyndare eller förvaltare.

Först bedömer handläggaren om du tillhör någon av personkretsarna. Om du tillhör någon av personkretsarna utreder handläggaren din situation och dina behov. Sedan beslutar handläggaren om du har rätt till de insatser som du har ansökt om. En del personer kan ha rätt till flera insatser samtidigt. Är du missnöjd med beslutet kan du överklaga det till Förvaltningsrätten. Lämna din överklagan till socialförvaltningen inom tre veckor från den dag du fick ta del av beslutet. Du måste bland annat beskriva varför du tycker att beslutet ska ändras. Mer information om hur du gör för att överklaga framgår av beslutet.

Kontakt

Senast ändrad • 2022-07-29

Kontakt