Funktionsnedsättning

Du som på grund av sjukdom eller skada har en nedsatt intellektuell, psykisk eller fysisk funktionsförmåga har möjlighet att ansöka om insats för få möjlighet att leva ett fullgott liv.

Funktionshinderverksamheten styrs av lagen om om stöd och service (LSS). LSS omfattar tio olika insatser.

Vem kan ansöka om insatser enligt LSS?

För att ha rätt till insatserna i LSS-lagen ska du tillhöra lagens personkrets. Personkretsen delas upp i följande grupper:

 • Grupp 1 - personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
 • Grupp 2 - personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
 • Grupp 3 - Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

LSS omfattar tio olika insatser:

 1. Råd och stöd
 2. Personlig assistans
 3. Ledsagarservice
 4. Kontaktperson
 5. Avlösarservice i hemmet
 6. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
 7. Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år
 8. Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar
 9. Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna
 10. Daglig verksamhet

Inom LSS finns följande principer.

Självbestämmande och inflytande

Respekten för den enskildes självbestämmande är centralt och markerar vikten av att respektera den enskildes egna önskemål och behov. Rätten till självbestämmande hänger nära samman med rätten till integritet och detta bör särskilt uppmärksammas i situationer där den enskilde på grund av stora funktionshinder helt eller delvis är beroende av olika stödinsatser. De olika insatserna ska i så stor utsträckning som möjligt ges och utformas i samverkan med den enskilde.

Tillgänglighet

De olika insatserna ska vara lätt tillgängliga. Tillgänglighet är inte bara en fysisk fråga utan även information om lagens innebörd måste vara lättåtkomlig för alla.

Delaktighet

Den enskilde ska tillförsäkras ett aktivt deltagande i samhällslivet. Ett övergripande mål är att den enskilde ska kunna vara delaktig i det liv och den gemenskap som tillkommer alla människor.

Kontinutet och helhetssyn

Avgörande för en fungerande helhetssyn och kontinuitet i stöd och service är att tillämpningen ses ur den enskildes perspektiv. Begreppet kontinuitet innebär bland annat att insatserna ska vara bestående och i begreppet helhetssyn innefattas till exempelvis av att stödet planeras och ges med utgångspunkt i den enskildes samlade behov av stöd.

Ansök om insatser enligt LSS

För att söka insatser enligt LSS ska du kontakta eller skicka en skriftlig ansökan till kommunen. I samband med detta görs först en prövning om den sökande tillhör någon av de tre grupperna. Därefter görs en individuell prövning av behovet av insatsen utifrån den enskildes funktionshinder och behov.

Kontakt

Senast ändrad • 2020-05-06