Våld i nära relation

Våld ska inte vara en del av din vardag. Här hittar du som är utsatt för våld, utför våld eller närstående till någon som du misstänker utsätts för våld information om vart du ska vända dig för att få stöd och hjälp.

Mäns våld mot kvinnor är den vanligaste formen av våld i nära relationer. Men våld förekommer också i andra relationsformer.

Akut hjälp

Ring 112 om du befinner dig i akut fara.

Alla kan drabbas

Våld i nära relation sker mellan alla kön och alla åldrar och kan anta många former. Våldet tenderar ofta att bli allvarligare ju längre relationen pågår. Genom ett regelbundet och systematiskt bruk av olika former av våld och hot försöker förövaren kontrollera och utöva makt över den som utsätts för våldet. Våld i nära relation kan även ske utan intention att utöva makt och kan uppstå genom exempelvis svårigheter som finns inte personlig funktionsnedsättning, missbruk psykisk ohälsa eller demens.

När jag såg att mina barn var rädda för mig sökte jag hjälp.

Behöver du prata med någon eller behöver du hjälp?

Om du är utsatt för våld, vill sluta använda våld, är vän eller närstående kan du ringa öppenvårdens servicetelefon i Åstorp på telefon 042-644 20. Här kan du få tips, råd och stöttande samtal som inte registreras.

Telefonlinjen är öppen måndag-fredag klockan 08:00-17:00.

Önskar du behandling hjälper öppenvården dig vidare till rätt person på socialförvaltningen.

På kvällar och helger

Om du behöver hjälp på kvällar och helger kan du ringa socialjouren i Helsingborg på telefon 042-10 68 69. Socialjouren nås också via 112, som då kopplar dig vidare.

Om servicesamtal

Du kan få upp till fem rådgivande och vägledande samtal utan att vi gör en utredning. Samtalen är kostnadsfria, sker under tystnadsplikt, registreras och journalförs inte.

Vi omfattas av anmälningsskyldigheten, vilket innebär att vi är skyldiga att anmäla om vi får kännedom om eller misstanke av ett barn eller vuxen som far illa.

En våldsam relation kan vara svår att ta sig ur. Om du inte kan ta dig ur våldet på egen hand finns det hjälp att få. Åstorps kommun kan ge dig stöd, omsorg och ekonomisk hjälp. Det gäller oavsett om du är kvinna, man eller barn. Du är inte ensam.

När du kontaktar kundtjänst på kommunen blir du kopplad till socialförvaltningen.

Hjälp att få

Du kan få råd och stöd för att förstå och ta dig ur din situation. Vi erbjuder:

 • Behandling.
 • Stöd och uppbackning för att du ska kunna förändra din situation
 • Praktisk hjälp i en akut situation.
 • Skydd
 • Ekonomiskt bistånd.

För samtliga insatser behöver du ett beslut från socialsekreterare. Kontakta oss för att ta reda på vilket stöd du kan få.

Skyddat boende och personuppgifter

Om du har behov av akut skydd kan du få hjälp av socialförvaltningen att ordna skyddat boende.

När du kontaktar oss

Våra medarbetare har sekretess och vi anlitar tolk vid behov.

Behöver du hjälp med att ändra ditt våldsamma beteende? På öppenvården i Åstorp kan du få behandling för att sluta använda våld. Ring öppenvårdens servicetelefon 042-644 20 så hjälper vi dig.

Genom behandling får du:

 • hjälp att se orsaker till våldet och vilka konsekvenser det får på omgivningen att använda olika former av våld.
 • kunskap om hur du kan hantera din ilska och aggressivitet genom att hitta alternativ till våld.
 • hjälp att se barnens behov utifrån barnperspektivet och vid behov erbjuda barn eget stöd.

Välj att sluta - telefonlinje

Välj att sluta är en telefonlinje för dig som vill få hjälp att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende. Hos dem får du möjlighet att prata anonymt med en rådgivare som har stor erfarenhet av dessa frågor. Här får du stöd och råd, de kan även hjälpa dig vidare till behandling om du vill och behöver. Är du utsatt för våld eller har frågor om ilska, kontrollerande och våldsamt beteende är du välkommen att ringa till dem.

Det är aldrig okej att vara med om våld eller se någon annan utsättas för våld. Är du ung och utsatt för våld kan du pratat med någon vuxen som du litar på. Du behöver inte berätta allt som är svårt för dig, men du kan börja med att berätta något. Om du pratar med en vuxen på din skola så vet de vem som kan hjälpa både dig och sin familj.

BRIS

Du kan alltid ringa och prata med någon på BRIS (Barnens rätt i samhället). Du behöver inte berätta vem du är när du ringer dit. Det syns inte på din telefonräkning att du har ringt. Om du ringer från din mobil, kom ihåg att radera numret på samtalslistan.

Kommunen

Du kan ringa till socialförvaltningen på kommunen. Vi pratar då med dig och sedan dina föräldrar. Det finns mycket stöd som du själv eller du tillsammans med dina föräldrar kan få.

Våld är en handling som skadar, skrämmer eller kränker en annan person. Våld kan ta sig uttryck i olika former.

Psykiskt våld

Psykiskt våld består bland annat av hot om fysisk eller sexuellt våld, kränkande och nedvärderande uttalanden, kontrollerande beteende och isolering.

Fysiskt våld

Fysiskt våld är varje form av oönskad beröring och handling som skadar och orsakar fysisk smärta. Det kan vara knuffar, slag, sparkar, stryptag eller användande av vapen eller tillhyggen.

Sexuellt våld

Sexuellt våld är när man tvingar sin partner till sexuella handlingar som inte känns okej för partnern. Det kan vara till exempel att tvinga någon att titta på pornografi, samlag utan samtycke, sexuella trakasserier och användning av sexuellt kränkande språk.

Materiellt våld

Materiellt våld kan innebära att förstöra eller hota om att förstöra gemensamma ägodelar, personliga tillhörigheter, barnens leksaker och att begränsa den andra personens ekonomiska utrymme.

Latent våld

Latent våld kan vara stark ilska och aggressivitet som visar upp sig genom exempelvis kroppshållning och kroppsuttryck som skapar rädsla och upplevs som hot om våldsamma konsekvenser. Detta formar våldsoffret att vara till lags.

Försummelse

Försummelse kan innehålla medvetet felaktig medicinering, bristande hygien, otillräcklig föda, bli lämnad utan hjälp och tillsyn i långa perioder. Det kan handla om vanvård och att hindra den utsatte från att uppsöka sjukvård.

Ekonomsikt våld

Ekonomiskt våld handlar om att inte gå tillgång till sin egna ekonomi, att ekonomin kontrolleras av utövaren. Det kan handla om att utövaren inte låter den utsatte få tillgång till den ega lönen utan att ge honom/henne veckopeng, att utövaren tecknar abonnemang i den utsattes namn, med mera.

Socialt våld

Socialt våld handlar om att våldutövaren isolerar den utsatte, som hindras från att träffa vänner, familj och att delta i olika sociala aktiviteter.

Funktionshinderrelaterat våld

Funktionshinderrelaterat våld är då våldet riktar sig direkt på den utsattes funktionsnedsättning.

Digitalt våld

Digitalt våld går in i det psykiska och latenta våldet. Som till exempel kan bestå av hotfulla eller kränkande sms eller kontroll av hur någon förflyttar sig via GPS.

Hedersrelaterat våld

Hedersrelaterat våld och förtyck kan se ut på många olika sätt, men utmärkande är att det är planerat, kollektivt och att hederstänkande har en avgörade roll. Förtrycket sker i patriakala system och handlar till största delen om kontroll av flickors och kvinnors sexualitet, där handlingar ses som symboler för släktens heder. Våldet kan ta sig i uttryck såväl psykiskt som fysiskt, sexuellt och socialt. Ungdomar kan utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck på grund av sn sexuella läggning.

Du som upplever hedersrelaterat förtryck och våld kan drabbas på olika sätt, och allas upplevelser är olika. Du kanske inte får gå ut som du vill, träffa vilka vänner du vill eller ha på dig vilka kläder du vill. Det händer också att flickor könsstympas eller gifts bort mot sin vilja. Kanske har det hänt dig?

Som man eller kille kanske du tvingas kontrollera eller pressas till att bestraffa någon i din familj. Det kan också vara så att du kontrolleras och bestraffas på grund av sexualitet, val av partner eller könsuttryck.

Det är viktigt att komma ihåg att hedersrelaterat våld och förtryck är kränkningar av dina mänskliga rättigheter. Det är aldrig okej!

 

Att drabbas kan till exempel handla om:

 • att du inte får välja partner själv
 • att du inte får ha på dig vad du vill
 • att du inte får gå ut själv
 • att du inte får vara med vem du vill eller delta i aktiviteter
 • att du blir utfryst från familjen om du inte gör som de vill
 • att du begränsas i din sexualitet eller könsuttryck
 • att du förväntas kontrollera eller bestraffa en familjemedlem
 • att du förväntas gifta dig med någon du inte vill
 • att du utsätts för hot eller våld
 • att du utsätts för dödshot

Viktiga länkar om hedersrelaterat våld och förtryck

Om du misstänker att någon i din omgivning utsätts för våld så är det viktigt att du vågar fråga och vågar bry dig. Det är vanligt att personer som lever med våld väljer att fortsätta relationen med sin partner. Därför är det viktigt att du frågar flera gånger.

Misstänker du att ett barn far illa ska du anmäla det till kommunen.

Misstänker du att en vuxen far illa ska du anmäla det i e-tjänsten nedan.

Det finns flera myndigheter särskilda verksamheter och organisationer du kan höra av dig till om du blir utsatt för våld.

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen erbjuder samtalsstöd till våldsutsatta kvinnor. Linjen är öppen dygnet runt och samtalen är gratis. Här finns även information på andra språk.

Telefon: 020-50 50 50

Brottsofferjouren

Hjälper den som blivit utsatt för brott, blivit vittne till ett brott, är anhörig eller närstående. Samtalet kostar en markering från vanlig telefon, men är gratis från mobil.

Telefon: 0200-21 20 19

Polisen - inte akuta fall

Hör av dig till Polisen om du vill göra en polisanmälan, lämna tips eller upplysningar.

Telefon: 114 14

Polisen - akuta fall

Om du befinner dig i akut fara eller någon är svårt skadad till följd av yttre våld eller annan orsak, ring omedelbart 112.

Välj att sluta

Telefonlinje till dig som riskerar att skada den du älskar.

Telefon: 020-55 56 66

TRIS - tjejers rätt i samhället

TRIS möter unga kvinnor och även män som utsätts för eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld. TRIS har även särskild kompetens i att möta ungdomar som har en intellektuell funktionsnedsättning och riskerar att utsättas för hedersrelaterad våld och förtryck.

Telefon: 0774-40 66 00

Kvinnojouren Helsingborg

Erbjuder professionellt stöd och rådgivning för våldsutsatta kvinnor och deras barn.

Telefon: 042-18 15 10

Kvinnojouren Ängelholm

Har skyddade boenden, mottagningar och en ungdomsjour.

Telefon: 0431-102 96

Helsingborgs tjej- och transjour

I ett större perspektiv önskar HBG TTJ att kunna bidra till ett mer jämställt Helsingborg, med minskat våld och förtryckande strukturer.

VOOV (Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta)

Voov ger tillfälliga jourhem till djur så att våldsutsatta kan fly.

Noomi Malmö

Noomi är en stödverksamhet i Malmö för våldsutsatta kvinnor, med fokus på de som utnyttjats i prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Människohandel och prositution, Regionkoordinator Syd

Sara Olsson
Sara.olsson@malmo.se
040-349355
0708-511273

Elin Johansson
elin.johansson@malmo.se
0708-431230

Kontakt

Senast ändrad • 2022-11-21

Kontakt