Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer
NSVA, Åstorp, Familjen Helsingborg

Klicka på bilden för att komma till NSVA:s materialarkiv. Där kan du läsa och ladda ner kundbladet, informationsbroschyrer, policys mm.

Vatten och avlopp

NSVA, Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp, ansvarar för den kommunala vatten- och avloppsverksamheten i Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp och är gemensamt ägt av dessa kommuner.

DRIFTINFO ÅSTORP, NSVA

Vatten och avlopp är något av det mest självklara i våra moderna hushåll. Vatten är dessutom vårt viktigaste livsmedel. Vi förutsätter att det ska komma vatten av god kvalitet, i tillräcklig mängd och med rätt tryck när vi vrider på kranen. Likaså förutsätter vi att vattnet renas på ett betryggande sätt när vi har använt det. Läs mer om vatten och avlopp på NSVAs hemsida >>länk till annan webbplats

Avgifter för vatten och avlopp framgår av Åstorps kommuns va-taxa, se länk i högerspalten. Önskar man ansluta sig till kommunens vatten- och/eller avloppsnät, ska man fylla i blanketten VA-anslutning som finns i högerspalten.


ABVA är allmänna bestämmelser för brukande av den kommunala va-anläggningen, i den här skriften finns alla regler som gäller mellan abonnenten och huvudmannen (kommunen). ABVA-foldern i sin helhet finns via länk i högerspalten.

Korta fakta om VA i Åstorp

  • Vatten och avlopp finansieras helt och hållet via VA-taxan, det vill säga inga skattemedel går till kommunens va-verksamhet.

  • Kommunens vattenförsörjning är baserad på uttag av grundvatten som tas från ett 20-tal grundvattenborror belägna i Åstorp och Kvidinge. Uttaget uppgår till ca 1,2 miljoner m³ per år där ungefär hälften av vattnet kommer från Kvidinge och resterande del från Åstorp.

  • Grundvattnet som vi tar upp transporteras vidare i råvattenledningar till våra två vattenverk i Åstorp och Kvidinge för att genomgå en fällning av järn och mangan innan det pumpas ut på ledningsnätet. I Kvidinge avhärdas dessutom vattnet.

  • Vattnet är av så god kvalitet att inga kemikalier behöver tillsättas för att uppnå livsmedelsverkets krav för godkänt dricksvatten. Det är endast järn och mangan som tas bort genom luftning och filtrering i öppna sandfilter. Hårdheten justeras i Kvidinge till ca 8°dH (Tyska hårdhetsgrader).

  • Vattnet levereras i cirka 180 km ledningar till våra 4 200 abonnenter runt om i kommunen. Kommunens omhändertagande av avloppsvatten och regnvatten sker via 300 km spill- och dagvattenledningar från ca 3 500 abonnenter. I ledningssystemet ingår även ett 20-tal pumpstationer som pumpar avloppsvattnet vidare till våra två avloppsreningsverk, det vill säga Nyvångs- verket och Kvidingeverket. Avloppsvattnets volym uppgår årligen till ca 1,8 miljoner m³.

  • Avloppsvattnet genomgår en reningsprocess som består av tre steg, mekaniskt, biologiskt och kemiskt, innan det avleds till Rönneå och Vegeå. De tre reningsstegens huvudsakliga uppgift är att minska kväve, fosfor, bakterier samt organiskt material.
Senaste publiceringsdatum: 2018-02-26
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Kommunstyrelseförvaltning

Teknik- och serviceenheten

tekniska@astorp.se

Storgatan 7
265 80  ÅSTORP
Tel. 042-640 00


NSVA
Box 2022
250 02 Helsingborg

Kundservice och felanmälan

Tel. 010-490 97 00

Vardagar kl 8.00-16.30 (lunchstängt kl 12.00-12.30)
Övrig tid: Enbart akut felanmälan