Ukraina - det här gör Åstorps kommun just nu

Just nu är det många som ställer frågor till oss på Åstorps kommun om hur vårt ansvar ser ut och vad vi gör just nu. På den här sidan kan du få svar på de vanligaste frågorna som kommer in.

Så agerar Åstorps kommun just nu

Kommunen följer noggrant utvecklingen i vår omvärld och är beredda att vidta åtgärder vid behov. Vi arbetar långsiktigt med krisberedskap och deltar i olika samverkansforum med andra myndigheter och aktörer. Kommunens grundläggande ansvar är att bedriva våra samhällsviktiga verksamheter oavsett vilken yttre påverkan som finns.

Koncernledningen i Åstorps kommun har upprättat en stab som arbetar operativt och strategiskt i frågor som rör beredskap. Alla kommunalägda skyddsrum besiktigas och inventeras. Det är tillåtet i fredstid att använda skyddsrum som både förråd och samlingslokaler. Men skulle beslut tas om att skyddsrummen behövs har verksamheten 48 timmar på sig att återställa dem.

Förberedelser för flyktingmottagande

Flyktingströmmen från Ukraina är mycket stor och det svenska flyktingmottagandet är på agendan. Kommunen ser just nu över vilka lokaler som skulle kunna vara lämpliga och som finns att tillgå om flyktingar behöver tas om hand i Åstorp. För närvarande förbereds en av våningarna på det tidigare äldreboendet Backsippan på Trädgårdsgatan 26 i Åstorp till akutboende för att kunna ta emot flyktingar.

Hur förberedd är kommunen på att ta emot flyktingar?

Enligt den senaste prognosen från Länsstyrelsen ska Åstorp ta emot omkring 90 ukrainska flyktingar per helår. Den första 1 juni träder en ny lagstiftning i kraft som gör att Migrationsverket kan anvisa ett visst antal flyktingar till kommunerna i Sverige. Det innebär att Åstorps kommun behöver ha beredskap gällande bland annat boende, skolgång och matförsörjning. Stabsgruppen arbetar därför för närvarande aktivt med detta.

I dagsläget har omkring 20 flyktingar från Ukraina kommit till Åstorp och registrerat sig hos Migrationsverket, samtliga på privata initiativ. Dessa personer räknas in till det antal som Länsstyrelsen tilldelar kommunen.

Kommunens ansvar

Kommunernas ansvar är att ordna skola och förskola till asylsökande. Kommunerna ansvarar också för boende och omsorg för ensamkommande barn, och kommunens överförmyndare förordnar god man till ensamkommande barn.

Migrationsverkets ansvar

Migrationsverket är den myndighet som ansvarar för frågor som rör bland annat uppehållstillstånd, arbetstillstånd, visering, medborgarskap och återvandring. I Migrationsverkets uppdrag ingår att erbjuda asylsökande boende och pengar till mat under tiden de väntar på besked i sitt ärende. Migrationsverket anvisar även kommuner som ska ordna boende för ensamkommande barn, enligt lagen om mottagande av asylsökande. Migrationsverket betalar också ut statlig ersättning till kommuner och regioner för vissa kostnader för personer som fått uppehållstillstånd.

Kontakt

Senast ändrad • 2023-09-14

Kontakt