Livsmedelskontroll

Miljökontoret kontrollerar och registrerar livsmedelslokaler.
Vid kontrollbesöken kontrolleras bland annat märkning, hygien och
egenkontroll.

För att få starta och bedriva en verksamhet där livsmedel hanteras måste anläggningen vara godkänd eller anmäld för registrering hos kommunen. Det gäller även dig som tar över en redan godkände eller registrerad verksamhet.

Det är livsmedelsföretagarens ansvar att undersöka om anläggningen omfattas av krav på godkännande eller registrering.

Krav på godkännande gäller endast för animalieanläggningar. Om din verksamhet klassas som animalieanläggning görs en förprövning innan verksamheten får starta.

Övriga livsmedelsanläggningar, till exempel livsmedelsbutiker, restauranger, bagerier mm, registreras. Anmälan måste lämnas in till Miljökontoret minst två veckor innan beräknad start av verksamheten.

För att uppfylla lagstiftningens krav krävs lämpliga lokaler och utrustning samt ett system för egenkontroll.

Så här går det till att få en verksamhet registrerad:

1. Anmälan om registrering fylls i och skickas till Miljökontoret. Anmälan ska innehålla följande uppgifter:

  • Uppgift om livsmedelsföretagarens namn och adress samt organisationsnummer, personnummer eller samordningsnummer.
  • Uppgift om lokal, utrymme eller plats där verksamheten ska bedrivas.
  • En beskrivning av verksamhetens art och omfattning. (bör vara tillräckligt omfattade för att en riskklassificering ska kunna göras.)

2. Miljökontoret går igenom er anmälan. Om anmälan inte är komplett (ofullständigt ifylld anmälan eller dokument) kommer Miljökontoret att kräva en komplettering av anmälan innan vi går vidare med ärendet. Om komplettering inte kommer in inom utsatt tid kan vi avslå er anmälan.

3. Då anmälan är komplett registreras verksamheten och tidigast då får verksamheten starta. Lokalen kontrolleras på plats av Miljökontoret efter uppstarten för att förvisa sig om att kraven i Livsmedelslagstiftningen uppfylls och för att riskklassa anläggningen.

4. Riskklassificering sker delvis med grund i uppgifterna som lämnas in med anmälan, dels vid besök på plats. Genom riskklassificering bestäms anläggningens kontrollbehov, dvs antal tillsynstimmar myndigheten beräknas lägga på kontroll av anläggningen. Riskklassificering sker utifrån följande parametrar:

  • verksamhetens art (vilka livsmedel och på vilket sätt hanteras i verksamheten)
  • verksamhetens omfattning
  • tillhör huvudsakliga konsumenter någon riskgrupp (till exempel barn under 6 år eller äldre)?
  • Tillsynsmyndighetens erfarenhet av anläggningen ifråga.

De anläggningar som inte har fått anmärkningar under längre tid behöver inte kontrolleras lika ofta som andra motsvarande anläggningar. Anläggningar som missköts behöver kontrolleras oftare. Större kontrollbehov för med sig högre antal tillsynstimmar.

Mobila verksamheter kräver registrering hos kommunen. Detta gäller exempelvis vid festivaler, marknader, utomhusförsäljning från ambulerande korvvagn eller andra tillfälliga evenemang.

Huvudregeln är att mobila verksamheter ska registreras i den kommun där den huvudsakliga verksamheten bedrivs. Beslutet ska kunna uppvisas på plats i andra kommuner dit verksamheten kommer.

Vid nystart, övertag eller ändring av en verksamhet måste ny registrering beslutas av bygg- och miljönämnden innan verksamheten får påbörjas.

Andra tillstånd

Tänk på att det ofta krävs andra tillstånd för att få bedriva en verksamhet. Företagets ska vara registrerad hos Skattemyndigheten. Anmälan om ändrad verksamhet i lokalerna kan behöva göras mm. Det åligger verksamhetsutövaren att undersöka vilka tillstånd behövs för att bedriva verksamheten.

Kontakt

Senast ändrad • 2022-05-15

Kontakt