Registrera medelstor förbränningsanläggning

Du som har eller planerar att bygga en medelstor förbränningsanläggning är skyldig att informera tillsynsmyndigheten för registrering av din anläggning innan den tas i drift.

Registreringsplikt

Registrering ska ske enligt det så kallade ”MCP-direktivet” (2015/2193/EU) och i Sverige genomförs direktivet i Förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar som trädde i kraft den 1 juni 2018. I enlighet med förordningen behöver du därför registrera din anläggning.

En anläggning räknas som medelstor om:

  • Den har en sammanlagd installerad effekt på minst 1 megawatt (MW), men högst 50 MW.
  • Den sammanlagda effekten är summan av effekterna för alla förbränningsanläggningar som var för sig har en anläggningseffekt över 1 MW och som är anslutna till samma skorsten.

Kom ihåg att du även är skyldig att regelbundet analysera och dokumentera utsläppen av rökgas från din anläggning gällande svaveldioxid, kväveoxider och stoft.

En ny anläggning ska registreras innan den tas i drift. Med ny anläggning menas en anläggning som tas i drift efter den 20 december 2018.

Övriga anläggningar, så kallade 2018-anläggningar, ska registreras enligt övergångsreglerna i förordningen (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar vilket innebär följande:

  • Senast 1 januari 2024 om anläggningens effekt är högre än 5 MW.
  • Senast 1 januari 2029 om anläggningens effekt är högst 5 MW.

Mobila verksamheter kräver registrering hos kommunen. Detta gäller exempelvis vid festivaler, marknader, utomhusförsäljning från ambulerande korvvagn eller andra tillfälliga evenemang.

Huvudregeln är att mobila verksamheter ska registreras i den kommun där den huvudsakliga verksamheten bedrivs. Beslutet ska kunna uppvisas på plats i andra kommuner dit verksamheten kommer.

Vid nystart, övertag eller ändring av en verksamhet måste ny registrering beslutas av bygg- och miljönämnden innan verksamheten får påbörjas.

Mer information

Vill du veta mer om registreringen kan du gå in på Naturvårdsverkets hemsida:

Registrerade anläggningar

Uppgifter om registrerade anläggningar i Åstorps kommun kommer att offentliggörs här.

Kontakt

Senast ändrad • 2022-05-15

Kontakt