Serveringstillstånd för alkohol

För att servera starköl, vin, spritdrycker eller annan jäst alkoholdryck krävs enligt alkohollagen ett serveringstillstånd. Tillstånd behövs oavsett om det gäller ett tillfälligt arrangemang eller ett stadigvarande tillstånd på till exempel en restaurang.

I Åstorps kommun är det Kundtjänst som handlägger ansökan om serveringstillstånd för alkohol och ansökan hittar du i vår e-tjänstportal. Det finns olika ansökningar beroende på hur du tänk servera alkohol. Har du till exempel endast tänkt servera folköl så krävs bara en anmälan.

Vem ska söka tillståndet?

Tillståndet ska sökas av den som bedriver serveringsrörelsen och är bundet till den personen som tillståndet utfärdats till men även till serveringsstället.

Om serveringstället byter ägare så måste den nya ägaren söka ett nytt tillstånd.

Nedan hittar du information som är bra att veta inför din ansökan.

Alkohollagen är den lag som reglerar vad som krävs för att servera alkohol. Syftet med lagen är att begränsa de skador alkoholen kan orsaka. Alkohol ska enligt lagen serveras återhållsamt och människors hälsa ska gå före ekonomsika intressen.

Alkohollagen – riksdagen.se Länk till annan webbplats.

Vill du sälja eller servera folköl så måste du anmäla det till kommunen innan du påbörjar försäljningen. Med folköl menas öl där alkoholhalten är mellan 2,25 volymprocent och 3,5 volymprocent.

Den som har ett serveringstillstånd får även servera folköl utan att göra en anmälan eftersom tillståndshavaren redan uppfyller alkohollagens regler för serveringstillstånd.

Försäljning av folköl

Försäljning av folköl ska ske i en lokal som är godkänd som livsmedelsanläggning av Miljökontoret. I lokalen ska det även finnas försäljning av matvaror ur det vanliga livsmedelssortimentet.

Servering av folköl

Även servering av folköl ska ske i en lokal som är godkänd av Miljökontoret. Ett krav är att du ska kunna erbjuda mat vid serveringen av folköl.

Ordning och nykterhet ska råda på försäljningsstället och i dess närhet enligt alkohollagen 3 kap. 5§.

Egenkontrollprogram

Vid anmälan om försäljning eller servering av folköl krävs ett egenkontrollprogram. Ett sådant program ska innehålla en beskrivning av vilka rutiner som ska användas vid försäljningen respektive servering av folköl. Egenkotrollprogrammet kan sedan vara ett stöd för försäljningsstället och serveringsstället för att säkerställa alkohollagen följs.

Information om att sälja folköl- folkhalsomyndigheten.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du har en verksamhet där du regelbundet planerar att servera alkohol behöver du ett stadigvarande serveringstillstånd. Verksamheter som behöver ett stadigvarande serveringstillstånd kan till exempel vara restauranger och cateringföretag som erbjuder alkoholdrycker.

Tillståndet kan gälla under hela året eller årligen men under en viss period.

Ett stadigvarande serveringstillstånd gäller bara för det bolag och organisationsnummer som fått tillståndet och i den lokal som står angiven i tillståndsbeviset. Om verksamheten ska byta ägare eller byta lokal så måste ett nytt tillstånd sökas då det inte får överlämnas.

 

Ett tillfälligt serveringstillstånd söker du om du vill servera alkohol vid enstaka tillfälle, eller flera tillfällen/flera dagar, till slutet sällskap. Det kan till exempel vara till en personalfest eller en föreningsfest. Om du vill servera alkohol till allmänheten under en dag eller en kortare period, exempelvis på festival, ska du också ansöka om tillfälligt serveringstillstånd.

Servering till slutet sällskap

För att räknas som slutet sällskap ska deltagarna vara kända innan arrangemanget och ha något gemensamt, som exempelvis att de ingår i samma förening eller är kollegor. Om medlemskap kan lösas i entrén är det inte ett slutet sällskap och inte heller om arrangemanget har annonserats ut till allmänheten.


Krav för att få ett tillfälligt serveringstillstånd

 • Serveringen får inte pågå under en längre period– det finns en begränsning i hur ofta återkommande arrangemanget kan vara och/eller hur lång tidsperiod arrangemanget pågår.
 • Det ska serveras lagad eller tillredd mat.
 • Alkoholen som säljs till ett slutet sällskap måste köpas in från Systembolaget.

Ett serveringstillstånd behövs oavsett om alkohol ska serveras på ett tillfälligt evenemang som en utställning eller en mässa eller om det gäller ett stadigvarande tillstånd för servering på exempelvis en restaurang.

Det finns tillfällen då ett serveringstillstånd inte krävs. Då ska samtliga tre villkor uppfyllas.

 1. Avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer.
 2. Sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna.
 3. Äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

Du som ansöker om serveringstillstånd måste kunna uppvisa att du har de kunskaper som krävs för att få servera alkohol. Det gör du genom att genomföra ett kunskapsprov som är framtaget av Folkhälsomyndigheten. Beviset på att du klarat provet ska bifogas i din ansökan om serveringstillstånd.

Ett provresultat är giltligt i tre år. Har du inget giltligt provresultat så får du skriva ett prov hos Åstorps kommun i samband med ansökan.

Kunskapsprovet finns på olika språk och är tillgängligt på svenska, engelska, franska och arabiska. Det går även bra att boka en tolk till provtillfället.

Kommunen tar ut en avgift för provet och i det priset ingår två omprov. Avgiften faktureras i samband med provtillfället.

Mer information om kunskapsprov-folkhalsomyndigheten.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För att få en överblick av vad som ska med i ansökan om serveringstillstånd för alkohol så presenteras här en checklista. Samtliga nedanstående punkter ska redovisas tillsammans med ansökan.

 • Förteckning över delägare i bolag
 • Beskrivning av lokaler och verksamhet
 • Redovisning av inköp/övertagande av rörelse samt preliminär budget
 • Registeringsbevis för aktiebolag, handelsbolag och kommanditbolag
 • Kopia på aktiebok om sökanden är ett aktiebolag
 • Ritning på serveringslokal och uteservering
 • Redovisning av din finansiering
 • Köp eller hyresavtal
 • Menyexempel, både för mat och dryck
 • Registrering för livsmedelshantering
 • Uppgift om registrering av F-skatt, moms och arbetsgivaravgifter

Handläggningstiden i Åstorps kommun är cirka 6 veckor efter att en komplett ansökan lämnats in.

I samband med serveringstillstånd uppstår en del avgifter som är bra att känna till.

 • Avgift för ansökningar och anmälningar om serveringstillstånd. Dessa betalas innan handläggning av ansökan/anmälan.
 • Avgift för kunskapsprov, två omprov inkluderas.
 • Årlig tillsynsavgift som baseras på två delar, en fast avgift och en rörlig avgift som baseras på hur mycket du säljer.

Polismyndigheten och kommunen har ett gemensamt ansvar för tillsyn av alkoholserveringen på restauranger och andra serveringsställen. Syftet med tillsynen är både att informera om gällande regler och att kontrollera att alkohollagen följs. Nedanstående punkter ses över på en tillsyn:

 • Att ungdomar under 18 år inte blir serverade alkohol
 • Att serveringen sker med återhållsamhet
 • Att det råder ordning och nykterhet på serveringsstället
 • Att det finns en serveringsansvarig närvarande
 • Att serveringen sker enligt lämnat tillstånd när det gäller serveringstider och andra villkor
 • Att marknadsföringen är måttfull
 • Att alkoholen är inköpt från systembolaget eller godkänd partihandlare
 • Att serveringsstället uppfyller kraven på köksutrustning, matutbud mm


Relaterade länkar

Kontakt

Senast ändrad • 2023-02-13

Kontakt