Sjuklön för externa utförare av assistans

Schablonbeloppet för assistansersättning som utbetalas av Försäkringskassan täcker inte kostnader för sjuklön till ordinarie personlig assistent då denne är sjuk. Detsamma gäller för personer som har beviljats personlig assistans enligt 9 § 2 LSS av kommunen.

Assistansanordnaren ersätts för merkostnaden för sjuklön från kommunen motsvarande kostnaden för sjuklön till ordinarie personlig assistent. Förutsättningen är dock att vikarie har anlitats, det vill säga att assistans faktiskt har utförts.

Det ekonomiska stödet måste den enskilde själv, eller någon av denne utsedd person genom fullmakt, ansöka om i samband med att ordinarie personlig assistent är sjuk. Perioden som respektive ansökan avser bör ej överstiga en kalendermånad.

Ansökan hanteras i sedvanlig ordning av kommunens LSS-handläggare som fattar ett beslut om det ekonomiska stödet. Ingen separat faktura behöver skickas in, ansökan handläggs i sin helhet av LSS-handläggare.

Uppgifter som LSS-handläggare behöver för utredning

Ansökan ska innehålla

 • den assistansberättigades namn, personnummer och kontaktuppgifter
 • underskrift av den enskilde eller i förekommande fall av ombudet
 • fullmakt från den enskilde där det framgår vem som i dennes ställe har rätt att ansöka om det ekonomiska stödet och att ta emot sådan ersättning från kommunen
 • kontaktuppgifter på eventuellt ombud
 • uppgift om till vilket konto som ersättningen ska utbetalas till
 • vilken adress beslutsmeddelande ska skickas till
 • den assistansberättigades (eller dess företrädares) intyg att assistans har utförts, till exempel genom underskrift av tidrapporterna
 • kopia av läkarintyg från och med den åttonde kalenderdagen i sjukperioden. Hela intyget skall bifogas ansökan, känsliga uppgifter bör maskeras
 • uppgift om karensavdrag; datum för första sjukdagen, alternativt uppgift om varför karensavdrag i förekommande fall inte har gjorts.

Uppgifter som styrker att merkostnad uppkommit

 • Uppgifter om den personliga assistent som har varit sjuk, namn och personnummer.
 • Kopia av sjukfrånvarorapport som visar när den ordinarie personliga assistenten har varit sjuk, signerad av den ordinarie personliga assistenten.
 • Kopia av tidrapport för utförd tid för den ordinarie assistenten som varit sjuk, signerad av den ordinarie assistenten. Detta för att vi ska kunna beräkna antalet sjukdagar.
 • Kopia av vikariens tidrapport, signerad av vikarien.

I de fall brukaren har sitt grundbeslut om assistansersättning ifrån Försäkringskassan, ska Försäkringskassans mall för tidsredovisning bifogas ansökan.

Uppgifter som visar merkostnadens storlek

 • Uppgift om vilket kollektivavtal (eller i förekommande fall annat avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare) som arbetsgivaren är bunden av.
 • Uppgift om storlek på den sjuke ordinarie personlige assistentens timlön. Detta styrks genom lönespecifikation.
 • Uppgift om storlek på sjuklön i kronor, styrks genom lönespecifikation.
 • Uppgift om storlek på semesterersättning i procent.
 • Uppgift om storlek på lagstadgad arbetsgivaravgift i procent.
 • Uppgift om avtalsförsäkring i procent.
 • Uppgift om storlek på eventuell kollektivavtalad pension i procent.

Blanketter sjuklöneansökan

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ansök om sjuklön.pdf , 502.7 kB. 502.7 kB 2023-03-21 14.28
Fullmakt sjuklön.pdf , 437.3 kB. 437.3 kB 2023-03-21 14.27

Kontakt

Senast ändrad • 2023-03-21

Kontakt