Pågående detaljplaner

Information om kommunens pågående detaljplaner listas nedan. Kartan ger dess lokalisering och en kort beskrivning.

Orienteringskarta Asken 16

Fastighet(er): Åstorp 112:91

Diarienr: KS 2017/361

Status: Startskede/Vilande inför beslut om kommunhus

Planuppdrag

Planområdet är det nuvarande Medborgarkontoret.

Syftet med ändringen av detaljplanen är att pröva möjligheten att utöka byggrätten på fastigheten Asken 16.

Senaste handlingar:

Första handlingarna publiceras i samband med samråd.

Orienteringskarta Björnen 8

Fastighet(er): Björnen 8

Diarienr: KS 2019/7

Status: Inför samråd

Planuppdrag

Planområdet avgränsas av Trädgårdsgatan i söder, Västergatan i väst, Piongatan i norr och Skogsgatan i öst.

Syftet med ändring av detaljplanen är att möjliggöra en förtätning med bostäder i ett centrumnära läge med redan etablerad infrastruktur. Ändringen skapar förutsättningar för utveckling av fastigheten Björnen 8 genom att minska andelen mark där byggnader inte får uppföras (prickmark) och ta bort restriktionen mark som endast får bebyggas med komplementbyggnader (korsmark). Vidare möjliggör planförslaget att byggnader får uppföras till en högre höjd än vad gällande detaljplan medger.

Senaste handlingar:

Första handlingarna publiceras i samband med samråd.

Fastighet(er): Broby 14:15

Diarienr: KS 2018/287

Status: Inför antagande

Antagande

Planområdet är beläget mitt emellan Åstorps och Bjuvs tätorter, just intill väg 107 och Malmövägen. Syftet med detaljplanen är att uppföra en ny återvinningscentral som kommer vara kommungemensam för Åstorps och Bjuvs kommun invånare.

Föreslagen plats är inte utpekad i gällande översiktsplan för verksamheter och nuvarande markanvändning är jordbruk. Platsen har bedömts som lämplig eftersom den nya återvinningscentralen har ett stort samhälleligt intresse. En lokaliseringsutredning har genomförts som värderat samtliga aktuella platser mellan Åstorp och Bjuv och platsen är vald utifrån den utredningen.

Senaste handlingar:

Orienteringskarta Broby 50:2

Fastighet(er): Broby 50:2 m.fl.

Diarienr: KS 2016/337

Status: Inför granskning

Samråd

Planområdet är beläget i sydöstra delen av Åstorps tätort intill Malmövägen.

Syftet är att med ny detaljplan pröva möjligheten att utöka verksamhetsområde Åstorp Södra söderut. Området omfattas av planprogram för Verksamhetsutveckling i södra Åstorp, Broby öster om Malmövägen.

Senaste handlingar:

Orienteringskarta Gamla vägen

Fastighet(er): del av Åstorp 112:43

Diarienr: KS 2017/224

Status: Inför samråd

Planuppdrag

Planområdet är beläget i sydvästra delen av Åstorps tätort intill Gamla vägen.

Planens syfte är att utreda möjligheten att skapa ett bostadsområde mellan Gamla vägen och den bullervall vilken upprättats längs E4:ans östra del. Bostadsområdet ska präglas av gemensamma grönytor, sophantering och parkeringsplatser, samt att vara bilfritt i så stor utsträckning som möjligt.

Senaste handlingar:

Första handlingarna publiceras i samband med samråd.

Orienteringskarta 36:326

Fastighet(er): Hyllinge 36:326

Diarienr: KS 2018/185

Status: Startskede

Planuppdrag

Planområdet ligger i anslutning till väg 110 och Hyllinge handelsområde.

Syftet med ändringen är att bättre anpassa markanvändning till den befintliga verksamheten i områdets närhet – det vill säga Hyllinge köpcenter.

Senaste handlingar:

Första handlingarna publiceras i samband med samråd.

Orienteringskarta Kvidinge 7:115

Fastighet(er): Kvidinge 7:115 m.fl.

Diarienr: KS 2020/164

Status: Inför antagande

Antagande

Planområdet är beläget i södra Kvidinge, väster om badet.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra plats för framtida förskola och justera befintlig detaljplans bestämmelser avseende bostäder, samt möjliggöra dagvattenhantering och allmän grönyta i områdets sydöstra del. Den allmänna grönytan föreslås också möjliggöras för hundrastplats.
Föreslagen plats är utpekad i gällande översiktsplan som utbyggnadsområde för bostäder vilket gör att detaljplaneförslaget skulle kunna tolkas att strida mot gällande översiktsplan. Vidare bedöms förslaget vara av betydande intresse för allmänheten och detaljplanen tas därför fram genom ett utökat förfarande.

Senaste handlingar:

Orienteringskarta Nyvång 1:342

Fastighet(er): Nyvång 1:342

Diarienr: KS 2018/63

Status: Vilande inför antagande

Planuppdrag

Planområdet ligger i anslutning till Nyvångs samhälle.

Syftet är att med planändring möjliggöra en tätare bebyggelse än den begränsning som detaljplanen har idag, från endast enbostadshus till enbostadshus och parhus.

Senaste handlingar:

Orienteringskarta Prästamarken

Fastighet(er): del av Seretsehus 1:1, Kvidinge 1:14 och Kvidinge 1:21

Diarienr: KS 2017/233

Status: Inför samråd

Planuppdrag

Planområdet ligger i norra delen av Kvidinge cirka åtta kilometer öster om centralorten Åstorp och cirka 7 kilometer till Klippans kommuns centralort.

Syftet med detaljplanen är att planlägga för bostäder i form av friliggande villor, radhus och flerfamiljshus samt att skapa utrymme för en förskola med tillhörande utemiljö. Planförslaget är utformat för att inrymma cirka 170 nya bostäder.

Senaste handlingar:

Första handlingarna publiceras i samband med samråd.

Orienteringskarta Åstorp 112:91

Fastighet(er): Åstorp 112:91

Diarienr: KS 2018/354

Status: Startskede/Vilande inför beslut om kommunhus

Planuppdrag

Planområdet avgränsas av Torggatan i söder, Skogsgatan i öster och Västergatan i väster.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra affärer i bottenplan och/eller kontorsbyggnad som kan inrymma nytt kommunhus.

Senaste handlingar:

Första handlingarna publiceras i samband med samråd.

Nyligen vunnit laga kraft

Orienteringskarta Björnekulla ås

Fastighet(er): Gladan 2 m.fl.

Diarienr: KSFD 2015/259

Status: Vunnit Laga kraft 2020-11-13

Laga kraft

Just intill stationen i Åstorp låg förut en marmelad- och syltfabrik. När verksamheten lades ner köptes fastigheten upp av Åstorps kommun genom sitt fastighetsbolag med avsikten att platsen skulle kunna utvecklas och exploateras för främst bostäder. Arbetet påbörjades 2015 genom dialog med såväl kommuninvånare som kommunala tjänstepersoner och föreningar med flera. Syftet var att arbeta fram en inriktning för hur man ville att platsen skulle utvecklas. Dialogen resulterade i ett planprogram och ett gestaltningsprogram. Med det bakgrundsarbetet som utgångpunkt togs ett förslag till ny detaljplan fram som har genomgått samrådsutställning, fördjupade utredningar, granskningsutställning, ytterligare fördjupade utredningar och nu slutligen landat i ett gediget och väl genomarbetat förslag till ny detaljplan. I samband med att platsen exploateras kommer också stationen och dess spårdragningar utvecklas och en ny gångbro kommer att byggas.

Den nya stadsdelen har ett mycket strategiskt läge och kommer tillsammans med en ny gångbro vara en länk mellan Åstorps centrum och Söderåsen - vilket kommer gynna samtliga Åstorpsbor. Platsen har stora kvalitéer med närhet till såväl centrum, de höga naturvärdena på Söderåsen samt till öresundsregionen - vilket borgar för en hög nivå gestaltningsmässigt för den kommande exploateringen.

Senaste handlingar:

Orienteringskarta Tingdalsskolan

Fastighet(er): Sparvugglan 4 och del av Björnekulla 8:46

Diarienr: KS 2016/442

Status: Laga kraft 2020-07-14

Laga kraft

Planomådet är beläget i östra Åstorp intill Tingdalsvägen. Planen omfattar cirka 40 000 kvadratmeter.

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att utöka Tingdalsskolans skolområde för att säkerställa förutsättningar för en eventuell framtida utbyggnad av skolan samt möjliggöra skapande av en god utemiljö för eleverna.

Senaste handlingar:

Nyligen upphävda planer

Orienteringskarta Åstorp 113:137 mfl

Fastighet(er): del av Åstorp 113:137 m.fl.

Diarienr: KS 2016/359

Status: Upphävd enligt beslut från Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen, dom 2020-05-26 i mål nr P 3769-19. Beslutet att upphäva detaljplan vann laga kraft 2020-10-23 efter beslut från Svea hovrätt, Mark-och miljööverdomstolen, mål nr P 6955-20.

Antagande

Planområdet är beläget i södra delen av Åstorps tätort mellan Söderåsbanan och Vramsvägen.

Syftet med detaljplanen är att tillåta bostäder, i form av fyra byggnader innehållande totalt 16 lägenheter med tillhörande gemensamhetslokal.

Senaste handlingar:

Kontakt

Senast ändrad • 2021-10-11