Pågående detaljplaner

Information om kommunens alla pågående detaljplaner listas nedan. Längst ner på sidan finns detaljplaner som nyligen vunnit laga kraft.

Orienteringskarta Asken 16

Fastighet(er): Åstorp 112:91

Diarienr: KS 2017/361

Status: Startskede/Vilande inför beslut om kommunhus

Planbesked

Planområdet är det nuvarande Medborgarkontoret.

Syftet med ändringen av detaljplanen är att pröva möjligheten att utöka byggrätten på fastigheten Asken 16.

Senaste handlingar:

Första handlingarna publiceras i samband med samråd.

Orienteringskarta Björnen 8

Fastighet(er): Björnen 8

Diarienr: KS 2019/7

Status: Inför granskning

Processbild över planprocessen. Samråd

Planområdet avgränsas av Trädgårdsgatan i söder, Västergatan i väst, Piongatan i norr och Skogsgatan i öst.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra vårdboende för äldre samt bestyrka befintligt trygghetsboende inom planområdet. Planens ambition är att vara flexibel och därför tillåter den även bostäder och centrumverksamhet i bottenplan.

Samråd hölls 26/4 t.o.m. 17/5

Senaste handlingar:


Diarienr: BMND 2021/6

Status: Inför antagande

Bild över planprocessen, ordet granskning är markerat.

Planområdet är beläget på Björnås. Syftet med detaljplanen är att säkerställa det allmänna intresset av dricksvattenförsörjning till hela Åstorp tätort fram till år 2050. Åstorps kommun har planerade exploateringar som kommer leda till en befolkningsökning, samt att verksamhetsområden i kommunen expanderar. Detta medför behov av en större kapacitet på kommunens VA-anläggningar.

Området är utpekat i kommunens översiktsplan som naturområde. Detaljplanen handläggs med utökat förfarande.

Förslaget till detaljplan var utställt för granskning 28/10 t.o.m. 18/11.

Senaste handlingar:

Granskningshandlingarna lämnas på begäran. För att ta del av handlingarna, kontakta kommunen på telefon 042-640 00 eller mejla plan@astorp.se.


Orienteringskarta Broby 50:2

Fastighet(er): Broby 50:2 m.fl.

Diarienr: KS 2016/337

Status: Inför antagande

Planområdet är beläget cirka 3 kilometer söder om Åstorp tätort. Syftet med detaljplanen är att utöka befintligt verksamhetsområde söderut och därigenom skapa goda förutsättningar för fler arbetstillfällen i framtiden. Planområdets södra del med koppling till Kölebäcken är en grön lunga där syftet är att skapa ett större sammanhängande kommunalt rekreationsstråk och omhänderta stora mängder dagvatten. Det ska finnas möjligheter att reflektera den gröna lungan vidare norrut i verksamhetsområdet.

Förslaget till detaljplan var utställt för granskning 11 juli t.o.m. 1 augusti 2022.

Senaste handlingar:

Karta som visar planområdet för Broby 521 m.fl.

Fastighet(er): Broby 5:21

Diarienr: KSFD 2020/227

Status: Planuppdrag

Platsen ligger söder om Åstorps tätort i anslutning till befintliga verksamhetsområden.

Syftet med den sökta åtgärden är att detaljplanelägga för verksamheter, samt naturmark längs med Kölebäcken i söder. Området är utpekat som verksamhetsområde i planprogram för Broby Väster som vann laga kraft 2010.

Senaste handlingar:

Första handlingar publiceras i samband med samråd.

Orienteringskarta Gamla vägen

Fastighet(er): del av Åstorp 112:43

Diarienr: KS 2017/224

Status: Inför granskning

Processbild över planprocessen. Samråd

Planområdet är beläget i sydvästra delen av Åstorps tätort intill Gamla vägen.

Planens syfte är att utreda möjligheten att skapa ett bostadsområde mellan Gamla vägen och den bullervall vilken upprättats längs E4:ans östra del. Bostadsområdet ska präglas av gemensamma grönytor, sophantering och parkeringsplatser, samt att vara bilfritt i så stor utsträckning som möjligt.

Förslaget till detaljplan var utställt för samråd under perioden 20/7 t.o.m. 17/8.

Senaste handlingar:

Orienteringskarta 36:326

Fastighet(er): Hyllinge 36:326

Diarienr: KS 2018/185

Status: Startskede

Planområdet ligger i anslutning till väg 110 och Hyllinge handelsområde.

Syftet med ändringen är att bättre anpassa markanvändning till den befintliga verksamheten i områdets närhet – det vill säga Hyllinge köpcenter.

Senaste handlingar:

Första handlingarna publiceras i samband med samråd.

Orienteringskarta Kvidinge 7:115

Fastighet(er): Kvidinge 7:115 m.fl.

Diarienr: KS 2020/164

Status: Vilande inför antagande

Planområdet är beläget i södra Kvidinge, väster om badet. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra plats för framtida förskola och justera befintlig detaljplans bestämmelser avseende bostäder, samt möjliggöra dagvattenhantering och allmän grönyta i områdets sydöstra del. Den allmänna grönytan föreslås också möjliggöras för hundrastplats.
Föreslagen plats är utpekad i gällande översiktsplan som utbyggnadsområde för bostäder vilket gör att detaljplaneförslaget skulle kunna tolkas att strida mot gällande översiktsplan. Vidare bedöms förslaget vara av betydande intresse för allmänheten och detaljplanen tas därför fram genom ett utökat förfarande.

Senaste handlingar:

Lägeskarta Lydinge etapp 1

Fastighet(er): Hyllinge 36:3

Diarienr: BMND 2021/15

Status: Inför granskning

Processbild över planprocessen. Samråd

Planområdet är beläget i östra Hyllinge, intill Lydinge Resort.

Planens syfte är att möjliggöra för nytt bostadsområde. Området beräknas generera cirka 200 nya bostäder och kommer bestå av blandad bebyggelse, främst villor och radhus. Ett grönt stråk genom området kopplar samman Hyllingeskogen med våtmarken vid Vege å och bidrar med rekreativa värden för boende och besökare i området. Mot Lydinge med golfbana, hotell, relax och restaurang kan livsstilsboenden förläggas med trevliga utsikter mot golfbanan. En öppen dagvattendamm i områdets sydöstra hörn bidrar till att omhänderta dagvatten och medför även rekreativa värden.

Området kommer utvecklas med en tydlig kvartersstruktur och ha goda kopplingar till omgivningarna. Även utsiktskvaliteter mot Söderåsen och de omgivande öppna fälten ska värnas i utformningen av området.

Samråd hölls 29/4 t.o.m. 20/5

Senaste handlingar:

Lägeskarta över Makadamen

Fastighet(er): Åstorp 113:51 m.fl.

Diarienr: KS 2019/3

Status: Inför samråd

Planområdet är beläget strax söder om Åstorps tätort, intill naturområdet Söderåsen.

Planens syfte är att möjliggöra för etablering av besöksnäring och rekreation i och i anslutning till Makadamen stenbrott. Brytning av sten har bedrivits i Makadamen stenbrott under mer än 100 år. I takt med att Åstorps tätort har vuxit har förutsättningarna för täktverksamhet försämrats och en avveckling av verksamheten har skett successivt de senaste åren.

Området ska utvecklas till en rekreativ plats för invånare och tillresta att ta del av. Det centrala läget, nära Åstorps centrum och tågstationen, innebär goda förutsättningar för fler att ta del av platsen.

Senaste handlingar:

Första handlingarna publiceras i samband med samråd.

Orienteringskarta Asken 16

Fastighet(er): Nyvång 1:30

Diarienr: BMND 2022/19

Status: Startskede

Planbesked

Syftet med detaljplanen är att skapa en ny förskola i Nyvång samhälle.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande.

Senaste handlingar:

Första handlingarna publiceras i samband med samråd.

Orienteringskarta Prästamarken

Fastighet(er): del av Seretsehus 1:1, Kvidinge 1:14 och Kvidinge 1:21

Diarienr: KS 2017/233

Status: Inför granskning

Schematisk bild över planprocessen
Orienteringskarta Åstorp 112:91

Fastighet(er): Åstorp 112:91

Diarienr: KS 2018/354

Status: Startskede/Vilande inför beslut om kommunhus

Planområdet avgränsas av Torggatan i söder, Skogsgatan i öster och Västergatan i väster.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra affärer i bottenplan och/eller kontorsbyggnad som kan inrymma nytt kommunhus.

Senaste handlingar:

Första handlingarna publiceras i samband med samråd.

Nyligen vunnit laga kraft

Bilden visar en översiktskarta över Broby 14:15, ny Återvinningscentral.

Fastighet(er): Broby 14:15

Diarienr: KS 2018/287

Status: Laga kraft 2023-01-27

Planområdet är beläget mitt emellan Åstorps och Bjuvs tätorter, just intill väg 107 och Malmövägen. Syftet med detaljplanen är att uppföra en ny återvinningscentral som kommer vara kommungemensam för Åstorps och Bjuvs kommun invånare.

Föreslagen plats är inte utpekad i gällande översiktsplan för verksamheter och nuvarande markanvändning är jordbruk. Platsen har bedömts som lämplig eftersom den nya återvinningscentralen har ett stort samhälleligt intresse. En lokaliseringsutredning har genomförts som värderat samtliga aktuella platser mellan Åstorp och Bjuv och platsen är vald utifrån den utredningen.

Senaste handlingar:

Orienteringskarta Björnekulla ås

Fastighet(er): Gladan 2 m.fl.

Diarienr: KSFD 2015/259

Status: Vunnit Laga kraft 2020-11-13

Just intill stationen i Åstorp låg förut en marmelad- och syltfabrik. När verksamheten lades ner köptes fastigheten upp av Åstorps kommun genom sitt fastighetsbolag med avsikten att platsen skulle kunna utvecklas och exploateras för främst bostäder. Arbetet påbörjades 2015 genom dialog med såväl kommuninvånare som kommunala tjänstepersoner och föreningar med flera. Syftet var att arbeta fram en inriktning för hur man ville att platsen skulle utvecklas. Dialogen resulterade i ett planprogram och ett gestaltningsprogram. Med det bakgrundsarbetet som utgångpunkt togs ett förslag till ny detaljplan fram som har genomgått samrådsutställning, fördjupade utredningar, granskningsutställning, ytterligare fördjupade utredningar och nu slutligen landat i ett gediget och väl genomarbetat förslag till ny detaljplan. I samband med att platsen exploateras kommer också stationen och dess spårdragningar utvecklas och en ny gångbro kommer att byggas.

Den nya stadsdelen har ett mycket strategiskt läge och kommer tillsammans med en ny gångbro vara en länk mellan Åstorps centrum och Söderåsen - vilket kommer gynna samtliga Åstorpsbor. Platsen har stora kvalitéer med närhet till såväl centrum, de höga naturvärdena på Söderåsen samt till öresundsregionen - vilket borgar för en hög nivå gestaltningsmässigt för den kommande exploateringen.

Senaste handlingar:

Nyligen upphävda planer

Just nu har kommunen inga nyligen upphävda detaljplaner.

Kontakt

Senast ändrad • 2023-01-31

Kontakt