Pågående detaljplaner

Information om kommunens alla pågående detaljplaner listas nedan. Längst ner på sidan finns detaljplaner som nyligen vunnit laga kraft.

Orienteringskarta Björnen 8

Fastighet(er): Björnen 8

Diarienr: KS 2019/7

Status: Inför granskning

Processbild över planprocessen. Samråd

Planområdet avgränsas av Trädgårdsgatan i söder, Västergatan i väst, Piongatan i norr och Skogsgatan i öst.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra vårdboende för äldre samt bestyrka befintligt trygghetsboende inom planområdet. Planens ambition är att vara flexibel och därför tillåter den även bostäder och centrumverksamhet i bottenplan.

Samråd hölls 26/4 t.o.m. 17/5

Senaste handlingar:


Lokalisering

Fastighet(er): Broby 50:2 m.fl.

Diarienr: KS 2016/337

Status: Överklagad

Planprocessen med granskning markerad

Planområdet är beläget cirka 3 kilometer söder om Åstorp tätort. Syftet med detaljplanen är att utöka befintligt verksamhetsområde söderut och därigenom skapa goda förutsättningar för fler arbetstillfällen i framtiden. Planområdets södra del med koppling till Kölebäcken är en grön lunga där syftet är att skapa ett större sammanhängande kommunalt rekreationsstråk och omhänderta stora mängder dagvatten. Det ska finnas möjligheter att reflektera den gröna lungan vidare norrut i verksamhetsområdet.

Förslaget till detaljplan antogs av kommunfullmäktige 2024-01-29. Beslutet har överklagats till Mark- och miljödomstolen som kommer handlägga ärendet framåt.

Senaste handlingar:

Karta som visar planområdet för Broby 521 m.fl.

Fastighet(er): Broby 5:21

Diarienr: KSFD 2020/227

Status: Inför samråd

Platsen ligger söder om Åstorps tätort i anslutning till befintliga verksamhetsområden.

Syftet med den sökta åtgärden är att detaljplanelägga för verksamheter, samt naturmark längs med Kölebäcken i söder. Området är utpekat som verksamhetsområde i planprogram för Broby Väster som vann laga kraft 2010.

Senaste handlingar:

Första handlingar publiceras i samband med samråd.

Orienteringskarta Kvidinge 7:115

Fastighet(er): Kvidinge 7:115 m.fl.

Diarienr: KS 2020/164

Status: Vilande inför antagande

Planområdet är beläget i södra Kvidinge, väster om badet. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra plats för framtida förskola och justera befintlig detaljplans bestämmelser avseende bostäder, samt möjliggöra dagvattenhantering och allmän grönyta i områdets sydöstra del. Den allmänna grönytan föreslås också möjliggöras för hundrastplats.
Föreslagen plats är utpekad i gällande översiktsplan som utbyggnadsområde för bostäder vilket gör att detaljplaneförslaget skulle kunna tolkas att strida mot gällande översiktsplan. Vidare bedöms förslaget vara av betydande intresse för allmänheten och detaljplanen tas därför fram genom ett utökat förfarande.

Senaste handlingar:

Lägeskarta Lydinge etapp 1

Fastighet(er): Hyllinge 36:3

Diarienr: BMND 2021/15

Status: Inför granskning

Processbild över planprocessen. Samråd

Planområdet är beläget i östra Hyllinge, intill Lydinge Resort.

Planens syfte är att möjliggöra för nytt bostadsområde. Området beräknas generera cirka 200 nya bostäder och kommer bestå av blandad bebyggelse, främst villor och radhus. Ett grönt stråk genom området kopplar samman Hyllingeskogen med våtmarken vid Vege å och bidrar med rekreativa värden för boende och besökare i området. Mot Lydinge med golfbana, hotell, relax och restaurang kan livsstilsboenden förläggas med trevliga utsikter mot golfbanan. En öppen dagvattendamm i områdets sydöstra hörn bidrar till att omhänderta dagvatten och medför även rekreativa värden.

Området kommer utvecklas med en tydlig kvartersstruktur och ha goda kopplingar till omgivningarna. Även utsiktskvaliteter mot Söderåsen och de omgivande öppna fälten ska värnas i utformningen av området.

Samråd hölls 29/4 t.o.m. 20/5

Senaste handlingar:

Planområdesgräns för detaljplan Nyvång förskola

Fastighet(er): Nyvång 1:27 & 1:30

Diarienr: BMND 2022/19

Status: Inför granskning

Planbesked
Orienteringskarta Prästamarken

Fastighet(er): del av Seretsehus 1:1, Kvidinge 1:14 och Kvidinge 1:21

Diarienr: KS 2017/233

Status: Inför andra granskning

Planprocess Antagande
Karta som visar planområdet för Broby 521 m.fl.

Fastighet(er): Kvidinge 181:1

Diarienr: KS 2023/432

Status: Granskning

Planområdet ligger i västra Kvidinge i närheten av väg 21. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utökning av befintlig byggnad samt göra befintlig byggnad planenlig. Planförslaget går i linje med översiktsplanens ställningstagande om att förtäta på redan ianspråktagen mark.

Ändringen av detaljplan var på en första granskning 2-20 februari 2024. Inkomna synpunkter föranledde förändringar som innebar att en ny granskning behöver göras.

Planen var utställd på en andra granskning under tiden 22 april-12 maj 2024.

Senaste handlingar:

Karta som visar planområdet för Broby 521 m.fl.

Fastighet(er): Åstorp 112:97

Diarienr: KS 2024/8

Status: Inför samråd

Planområdet ligger i verksamhetsområdet Södra industriområdet. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en ny värmeproduktionsanläggning för fjärrvärme. Befintlig anläggning behöver utökas och den planerade utformningen inryms inte i den nu gällande detaljplanen.

Planförslaget går i linje med översiktsplanens ställningstagande om att förtäta på redan ianspråktagen mark.

Senaste handlingar:

De första planhandlingarna publiceras i samband med samråd.

 

Fastighet(er): Ripan 10, 11, 12, 13, 16 & 21, samt Resedan 6 & 7

Diarienr: KS 2023/374

Status: Inför samråd

Planområdet ligger i norr om Västra vägen i Åstorps tätort.

Detaljplanens syfte är tillskapa ett blandat bostadskvarter med handel, centrumverksamhet i bottenplan.

Senaste handlingar:

Första handlingar publiceras i samband med samråd.

 

Nyligen vunnit laga kraft

Karta som visar planområdet för Broby 521 m.fl.

Fastighet(er): Gladan 2 m.fl.

Diarienr: KS 2023/311

Status: Laga kraft 2024-03-14

Planområdet ligger i centrala Åstorp, i anslutning till stationen. Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra att tilltänkt byggnation på platsen kan genomföras, genom att bestämmelsen totalhöjd ändras till nockhöjd. Planområdet är utpekat som lämpligt för mångfunktionell bebyggelse i översiktsplanen. Ändringen av detaljplanen följer den nu gällande detaljplanens syfte.

Detaljplanen antogs i bygg- och miljönämnden 2024-02-19 och vann laga kraft 2024-03-14.

Senaste handlingar:

 

Bilden visar en översiktskarta över Broby 14:15, ny Återvinningscentral.

Fastighet(er): Broby 14:15

Diarienr: KS 2018/287

Status: Laga kraft 2023-01-27

Planområdet är beläget mitt emellan Åstorps och Bjuvs tätorter, just intill väg 107 och Malmövägen. Syftet med detaljplanen är att uppföra en ny återvinningscentral som kommer vara kommungemensam för Åstorps och Bjuvs kommun invånare.

Föreslagen plats är inte utpekad i gällande översiktsplan för verksamheter och nuvarande markanvändning är jordbruk. Platsen har bedömts som lämplig eftersom den nya återvinningscentralen har ett stort samhälleligt intresse. En lokaliseringsutredning har genomförts som värderat samtliga aktuella platser mellan Åstorp och Bjuv och platsen är vald utifrån den utredningen.

Senaste handlingar:

Nyligen upphävda planer

Fastighet(er): del av Åstorp 113:63

Diarienr: BMND 2021/6

Status: Upphävd i mark- och miljödomstolen

Planområdet är beläget cirka 1,5 kilometer söder om Åstorp tätort. Syftet med detaljplanen är att säkerställa Åstorps kommuns framtida vattenförsörjning och möjliggöra utveckling av befintlig anläggning.

Planen antogs i kommunfullmäktige 22 maj 2023. Planen överklagades därefter. Efter prövning i mark- och miljödomstolen upphävdes planen 2024-02-06.

Senaste handlingar:

Kontakt

Senast ändrad • 2024-05-13

Kontakt