Pågående detaljplaner

Information om kommunens pågående detaljplaner listas nedan. Kartan ger dess lokalisering och en kort beskrivning.

Orienteringskarta Asken 16

Fastighet(er): Åstorp 112:91

Diarienr: KS 2017/361

Status: Startskede/Vilande inför beslut om kommunhus

Planuppdrag

Planområdet är det nuvarande Medborgarkontoret.

Syftet med ändringen av detaljplanen är att pröva möjligheten att utöka byggrätten på fastigheten Asken 16.

Senaste handlingar:

Första handlingarna publiceras i samband med samråd.

Orienteringskarta Björnekulla ås

Fastighet(er): Gladan 2 m.fl.

Diarienr: KS 2015/259

Status: Inför antagande

Granskning

Planområdet är beläget direkt söder om spårområdet i Åstorps samhälle, där det tidigare låg en syltfabrik.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse i form av både en- och flerbostadshus i kombination med kontor, handel och övrig centrumverksamhet. Planförslaget har sin utgångspunkt i att det på platsen föreslås inrymmas cirka 200-250 nya bostäder.

Senaste handlingar:

Orienteringskarta Björnen 8

Fastighet(er): Björnen 8

Diarienr: KS 2019/7

Status: Inför samråd

Planuppdrag

Planområdet avgränsas av Trädgårdsgatan i söder, Västergatan i väst, Piongatan i norr och Skogsgatan i öst.

Syftet med ändring av detaljplanen är att möjliggöra en förtätning med bostäder i ett centrumnära läge med redan etablerad infrastruktur. Ändringen skapar förutsättningar för utveckling av fastigheten Björnen 8 genom att minska andelen mark där byggnader inte får uppföras (prickmark) och ta bort restriktionen mark som endast får bebyggas med komplementbyggnader (korsmark). Vidare möjliggör planförslaget att byggnader får uppföras till en högre höjd än vad gällande detaljplan medger.

Senaste handlingar:

Första handlingarna publiceras i samband med samråd.

Orienteringskarta Broby 50:2

Fastighet(er): Broby 50:2 m.fl.

Diarienr: KS 2016/337

Status: Inför samråd

Planuppdrag

Planområdet är beläget i sydöstra delen av Åstorps tätort intill Malmövägen.

Syftet är att med ny detaljplan pröva möjligheten att utöka verksamhetsområde Åstorp Södra söderut. Området omfattas av planprogram för Verksamhetsutveckling i södra Åstorp, Broby öster om Malmövägen.

Senaste handlingar:

Första handlingarna publiceras i samband med samråd.

Orienteringskarta Gamla vägen

Fastighet(er): del av Åstorp 112:43

Diarienr: KS 2017/224

Status: Inför samråd

Planuppdrag

Planområdet är beläget i sydvästra delen av Åstorps tätort intill Gamla vägen.

Planens syfte är att utreda möjligheten att skapa ett bostadsområde mellan Gamla vägen och den bullervall vilken upprättats längs E4:ans östra del. Bostadsområdet ska präglas av gemensamma grönytor, sophantering och parkeringsplatser, samt att vara bilfritt i så stor utsträckning som möjligt.

Senaste handlingar:

Första handlingarna publiceras i samband med samråd.

Orienteringskarta 36:326

Fastighet(er): Hyllinge 36:326

Diarienr: KS 2018/185

Status: Startskede

Planuppdrag

Planområdet ligger i anslutning till väg 110 och Hyllinge handelsområde.

Syftet med ändringen är att bättre anpassa markanvändning till den befintliga verksamheten i områdets närhet – det vill säga Hyllinge köpcenter.

Senaste handlingar:

Första handlingarna publiceras i samband med samråd.

Fastighet(er): Broby 14:15

Diarienr: KS 2018/287

Status: Inför granskning

Samråd

Planområdet är beläget mitt emellan Åstorps och Bjuvs tätorter, just intill väg 107 och Malmövägen. Syftet med detaljplanen är att uppföra en ny återvinningscentral som kommer vara kommungemensam för Åstorps och Bjuvs kommun invånare.

Föreslagen plats är inte utpekad i gällande översiktsplan för verksamheter och nuvarande markanvändning är jordbruk. Platsen har bedömts som lämplig eftersom den nya återvinningscentralen har ett stort samhälleligt intresse. En lokaliseringsutredninghar genomförts som värderat samtliga aktuella platser mellan Åstorp och Bjuv och platsen är vald utifrån den utredningen.

Senaste handlingar:

Orienteringskarta Nyvång 1:342

Fastighet(er): Nyvång 1:342

Diarienr: KS 2018/63

Status: Vilande inför antagande

Planuppdrag

Planområdet ligger i anslutning till Nyvångs samhälle.

Syftet är att med planändring möjliggöra en tätare bebyggelse än den begränsning som detaljplanen har idag, från endast enbostadshus till enbostadshus och parhus.

Senaste handlingar:

Orienteringskarta Prästamarken

Fastighet(er): del av Seretsehus 1:1, Kvidinge 1:14 och Kvidinge 1:21

Diarienr: KS 2017/233

Status: Inför samråd

Planuppdrag

Planområdet ligger i norra delen av Kvidinge cirka åtta kilometer öster om centralorten Åstorp och cirka 7 kilometer till Klippans kommuns centralort.

Syftet med detaljplanen är att planlägga för bostäder i form av friliggande villor, radhus och flerfamiljshus samt att skapa utrymme för en förskola med tillhörande utemiljö. Planförslaget är utformat för att inrymma cirka 170 nya bostäder.

Senaste handlingar:

Första handlingarna publiceras i samband med samråd.

Orienteringskarta Tingdalsskolan

Fastighet(er): Sparvugglan 4 och del av Björnekulla 8:46

Diarienr: KS 2016/442

Status: Överklagad

Antagande

Planomådet är beläget i östra Åstorp intill Tingdalsvägen.

Planen omfattar cirka 40 000 kvadratmeter. Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att utöka Tingdalsskolans skolområde för att säkerställa förutsättningar för en eventuell framtida utbyggnad av skolan samt möjliggöra skapande av en god utemiljö för eleverna.

Senaste handlingar:

Orienteringskarta Åstorp 112:91

Fastighet(er): Åstorp 112:91

Diarienr: KS 2018/354

Status: Startskede/Vilande inför beslut om kommunhus

Planuppdrag

Planområdet avgränsas av Torggatan i söder, Skogsgatan i öster och Västergatan i väster.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra affärer i bottenplan och/eller kontorsbyggnad som kan inrymma nytt kommunhus.

Senaste handlingar:

Första handlingarna publiceras i samband med samråd.

Orienteringskarta Åstorp 113:137 mfl

Fastighet(er): del av Åstorp 113:137 m.fl.

Diarienr: KS 2016/359

Status: Överklagad

Antagande

Planområdet är beläget i södra delen av Åstorps tätort mellan Söderåsbanan och Vramsvägen.

Syftet med detaljplanen är att tillåta bostäder, i form av fyra byggnader innehållande totalt 16 lägenheter med tillhörande gemensamhetslokal.

Senaste handlingar:

Nyligen vunnit laga kraft

Orienteringskarta Haganässkolan

Fastighet(er): del av Åstorp 112:54 m.fl.

Diarienr: KS 2017/242

Status: Laga kraft 2019-12-06

Antagande

Planområdet är beläget i anslutning till Idrottsgatan och Villagatan i västra Åstorps tätort.

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att bygga en ny skolbyggnad innehållande skola, förskola, fritidshem och fritidsklubb på Bjärshögs träningsplan söder om befintlig skola.

Senaste handlingar:

  • Plankarta
  • Planbeskrivning
Orienteringskarta Persiljan 13

Fastighet(er): Persiljan 13 m.fl.

Diarienr: KS 2017/99

Status: Laga kraft 2020-02-14

Laga kraft

Planområdet är beläget i anslutning till Pilgatan, Nygatan och Trädgårdsgatan i Åstorps tätort.

Syftet med detaljplanen är att tillåta bostäder, i form av ett flerbostadshus, på del av fastigheten Åstorp 112:28 samt ändra markanvändning i planområdets södra del från parkering till parkmark.

Senaste handlingar:

Kontakt

Senast ändrad • 2020-05-05