Utställda planer

Nedan redovisas de planer Åstorps kommun ställer ut i nuläget. De med rätt att yttra sig har fått information kring hur detta ska ske antingen på e-post eller traditionell post.

Planer på samråd

Samråd


Just nu har kommunen inga detaljplaner utställda för samråd.

Planer på granskning

Granskning

 

Just nu har kommunen inga detaljplaner utställda för granskning.

Antagna planer

Antagande

Björnekulla ås

Orienteringskarta Björnekulla ås

Fastighet(er): Gladan 2 m.fl.

Diarienr: KSFD 2015/259

Status: Antagen av kommunfullmäktige 2020-09-28. Anslagen på den digitala anslagstavlan 2020-10-01.

Just intill stationen i Åstorp låg förut en marmelad- och syltfabrik. När verksamheten lades ner köptes fastigheten upp av Åstorps kommun genom sitt fastighetsbolag med avsikten att platsen skulle kunna utvecklas och exploateras för främst bostäder. Arbetet påbörjades 2015 genom dialog med såväl kommuninvånare som kommunala tjänstepersoner och föreningar med flera. Syftet var att arbeta fram en inriktning för hur man ville att platsen skulle utvecklas. Dialogen resulterade i ett planprogram och ett gestaltningsprogram. Med det bakgrundsarbetet som utgångpunkt togs ett förslag till ny detaljplan fram som har genomgått samrådsutställning, fördjupade utredningar, granskningsutställning, ytterligare fördjupade utredningar och nu slutligen landat i ett gediget och väl genomarbetat förslag till ny detaljplan. I samband med att platsen exploateras kommer också stationen och dess spårdragningar utvecklas och en ny gångbro kommer att byggas.

Den nya stadsdelen har ett mycket strategiskt läge och kommer tillsammans med en ny gångbro vara en länk mellan Åstorps centrum och Söderåsen - vilket kommer gynna samtliga Åstorpsbor. Platsen har stora kvalitéer med närhet till såväl centrum, de höga naturvärdena på Söderåsen samt till öresundsregionen - vilket borgar för en hög nivå gestaltningsmässigt för den kommande exploateringen.


Senaste handlingar

Kontakt

Senast ändrad • 2020-10-05