Utställda planer

Nedan redovisas de planer Åstorps kommun ställer ut i nuläget. De med rätt att överklaga har fått information kring hur detta ska ske antingen på e-post eller traditionell post.

Planer på samråd

Planprocess Samråd

Ändring av detaljplan för del av Björnekulla ås

Diarienr: KS 2023/311

Lokaliseringsbild med utpekat planområde för ändring av detaljplan för Kvidinge 181:1

Planområdet ligger i centrala Åstorp, i anslutning till stationen. Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra att tilltänkt byggnation på platsen kan genomföras, genom att bestämmelsen totalhöjd ändras till nockhöjd. Planområdet är utpekat som lämpligt för mångfunktionell bebyggelse i översiktsplanen. Ändringen av detaljplanen följer den nu gällande detaljplanens syfte.

Under tiden 28 november till och med 19 december 2023 finns förslaget till ändring av detaljplan tillgängligt via länkarna nedan. Handlingarna finns även att ta del av på Åstorps kommuns medborgarkontor, Storgatan 7 i Åstorp.

Synpunkter på förslaget måste vi ha från dig senast den 19 december 2023. Den sakägare som inte framfört sina synpunkter på förslaget till detaljplan skriftligen kan förlora rätten att överklaga detaljplanen.

Synpunkter lämnas till:

Tekniska kontoret - Planenheten, Åstorps kommun, 265 80 Åstorp eller via e-post till plan@astorp.se

Handlingar

Planer på granskning

Planprocess granskning

Just nu har kommunen inga detaljplaner utställda för granskning.

Antagna planer

Planprocess Antagande


Just nu har kommunen inga antagna planer på utställning.

Kontakt

Senast ändrad • 2023-11-29

Kontakt