Utställda planer

Nedan redovisas de planer Åstorps kommun ställer ut i nuläget. De med rätt att yttra sig har fått information kring hur detta ska ske antingen på e-post eller traditionell post.

Planer på samråd

Samråd


Just nu har kommunen inga detaljplaner utställda för samråd.

Planer på granskning

Granskning

Kvidinge 7:115 mfl

Diarienr: KS 2020/164

Planområdet är beläget i södra Kvidinge, väster om badet.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra plats för framtida förskola och justera befintlig detaljplans bestämmelser avseende bostäder, samt möjliggöra dagvattenhantering och allmän grönyta i områdets sydöstra del. Föreslagen plats är utpekad i gällande översiktsplan som utbyggnadsområde för bostäder vilket gör att detaljplaneförslaget skulle kunna tolkas att strida mot gällande översiktsplan. Vidare bedöms förslaget vara av betydande intresse för allmänheten och detaljplanen tas därför fram genom ett utökat förfarande.


Under tiden 19 juli till och med 31 augusti 2021 finns förslag till detaljplan tillgängligt på Åstorps kommuns medborgarkontor, Storgatan 7 i Åstorp. Förslaget finns också på Åstorps bibliotek, Storgatan 28, under deras öppettider. Information om förslaget och tillhörande handlingar finns även på kommunens hemsida www.astorp.se/utstallda_planer.
Synpunkter på förslaget måste vi ha från dig senast den 31 augusti 2021. Den sakägare som inte framfört sina synpunkter på förslaget till detaljplan skriftligen senast under granskningen kan förlora rätten att överklaga detaljplanen.

Så här lämnar du synpunkter
Eventuella synpunkter på förslaget till detaljplan ska skriftligen inkomma senast den 31 augusti 2021.
Synpunkter lämnas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Åstorps kommun, 265 80 Åstorp
eller via e-post till sbf@astorp.se

Handlingar

Plankarta , 1.3 MB.

Planbeskrivning , 23 MB.

Samrådsredogörelse , 381.2 kB.

Bullerutredning , 916.9 kB.

VA-utredning , 1.8 MB.

Undersökning betydande miljöpåverkan , 1.2 MB.

Kungörelse , 251.3 kB.

Antagna planer

Antagande


Just nu har kommunen inga antagna planer på utställning.

Kontakt

Senast ändrad • 2021-07-16