Utställda planer

Nedan redovisas de planer Åstorps kommun ställer ut i nuläget. De med rätt att yttra sig har fått information kring hur detta ska ske antingen på e-post eller traditionell post.

Planer på samråd

Samråd


Just nu har kommunen inga detaljplaner utställda för samråd.

Planer på granskning

Granskning

Broby 14:15, återvinningscentral

Diarienr: KS 2018/287

Planområdet är beläget mitt emellan Bjuvs tätort och Åstorps tätort, just intill väg 107 och i närheten av Malmövägen.

Översiktskarta Broby 14:15

Syftet med detaljplanen är att uppföra en ny återvinningscentral som kommer vara kommungemensam för Åstorps och Bjuvs kommuninvånare. Den västra delen av planområdet har syfte att på sikt kunna hysa en återbruksverksamhet eller liknande återvinningsrelaterad verksamhet.

Föreslagen plats är inte utpekad i gällande översiktsplan och nuvarande användning av marken är jordbruk, och detaljplanen tas därför fram genom ett utökat förfarande. Platsen har bedömts som lämplig eftersom den nya återvinningscentralen har ett stort samhälleligt intresse. En lokaliseringsutredning har genomförts som värderat samtliga aktuella platser mellan Åstorp och Bjuv och platsen är vald utifrån den utredningen.

Under tiden 6 april till och med 27 april 2021 finns granskningsförslag till detaljplan tillgängligt på Åstorps kommuns medborgarkontor, Storgatan 7 i Åstorp. Förslaget finns också på Åstorps bibliotek, Storgatan 28, under deras öppettider. Information om förslaget och tillhörande handlingar finns även på kommunens hemsida www.astorp.se/utstallda_planer.

Synpunkter på förslaget måste vi ha från dig senast den 27 april 2021. Den sakägare som inte framfört sina synpunkter på förslaget till detaljplan skriftligen senast under granskningen kan förlora rätten att överklaga detaljplanen.

Så här lämnar du synpunkter
Eventuella synpunkter på förslaget till detaljplan ska skriftligen inkomma senast den 27 april 2021. Din skrivelse ska kompletteras med namnförtydligande, adress och fastighetsbeteckning.

Synpunkter lämnas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Åstorps kommun, 265 80 Åstorp
eller via e-post till sbf@astorp.se

Handlingar

Plankarta

Planbeskrivning

Samrådsredogörelse

Undersökning betydande miljöpåverkan

Lokaliseringsutredning

PM Buller

PM Miljöaspekter

Markteknisk undersökning

Kungörelse

Antagna planer

Antagande


Just nu har kommunen inga antagna planer på utställning.

Kontakt

Senast ändrad • 2021-04-06