Utställda planer

Nedan redovisas de planer Åstorps kommun ställer ut i nuläget. De med rätt att överklaga har fått information kring hur detta ska ske antingen på e-post eller traditionell post.

Planer på samråd

Planprocess Samråd

Lydinge Villapark

Diarienr: BMND 2021/15

Översiktskarta som visar planområdet för Lydinge Villapark, etapp 1

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för en ny stadsdel i Hyllinge i ett kollektivtrafiknära läge. Planen möjliggör för 150-250 nya bostäder, förskola med plats för 60-80 barn samt centrumverksamheter i bottenplan.

Planområdet är beläget söder om Hyllinge tätort, området är utpekat som utvecklingsområde för bostäder i gällande översiktsplan och bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan. Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande eftersom förslaget bedöms vara av betydande intresse för allmänheten och i övrigt stor betydelse.

Under tiden 29 april till och med 20 maj 2022 finns förslaget till detaljplan tillgängligt på Åstorps kommuns medborgarkontor, Storgatan 7 i Åstorp. Förslaget finns också på Åstorps bibliotek, Storgatan 28, under deras öppettider.

Ett fysiskt samrådmöte kommer hållas den 5 maj

Tid: 19.00-21.00

Plats: Lydinge Resort, Lydingevägen 26575 Hyllinge

Antalet platser är begränsat, anmäl gärna ditt deltagande till plan@astorp. Under kvällen kommer det bjudas på kaffe.

Synpunkter på förslaget måste vi ha från dig senast den 20 maj 2022. Den sakägare som inte framfört sina synpunkter på förslaget till detaljplan skriftligen senast under granskningen kan förlora rätten att överklaga detaljplanen.

Synpunkter lämnas till:

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Åstorps kommun, 265 80 Åstorp eller via e-post till plan@astorp.se

Handlingar

Planer på granskning

Planprocess granskning

Just nu har kommunen inga detaljplaner utställda för granskning.

Antagna planer

Planprocess Antagande


Just nu har kommunen inga antagna planer på utställning.

Kontakt

Senast ändrad • 2022-05-20

Kontakt