Eldningsförbud i Åstorps kommun

I Åstorps kommun är det förbjudet att elda utomhus i skog och mark, undantaget kommunens iordningsställda grillplatser. Med utomhus avses i denna föreskrift skog eller mark så nära skog att eld lätt kan spridas vidare i terrängen.

Stäng meddelande

Utställda planer

Nedan redovisas de planer Åstorps kommun ställer ut i nuläget. De med rätt att överklaga har fått information kring hur detta ska ske antingen på e-post eller traditionell post.

Planer på samråd

Planprocess Samråd

Just nu har kommunen inga detaljplaner utställda för samråd.

Planer på granskning

Planprocess granskning

Broby 50:2 m.fl., "Verksamhetsområde Broby"

Diarienr: KSFD 2016/337

Orienteringskarta Broby 50:2

Planområdet är beläget cirka 3 kilometer söder om Åstorp tätort. Syftet med detaljplanen är att utöka befintligt verksamhetsområde söderut och därigenom skapa goda förutsättningar för fler arbetstillfällen i framtiden. Planområdets södra del med koppling till Kölebäcken är en grön lunga där syftet är att skapa ett större sammanhängande kommunalt rekreationsstråk och omhänderta stora mängder dagvatten. Det ska finnas möjligheter att reflektera den gröna lungan vidare norrut i verksamhetsområdet.

Under tiden 29:e maj till och med 29:e juni 2023 finns förslaget till detaljplan tillgängligt på Åstorps kommuns medborgarkontor, Storgatan 7 i Åstorp. Förslaget finns också på Åstorps bibliotek, Storgatan 28, under deras öppettider. Information om förslaget och tillhörande handlingar finns även på kommunens hemsida www.astorp.se/utstallda_planer.

Synpunkter på förslaget måste vi ha från dig senast den 29:e maj 2023. Den sakägare som inte framfört sina synpunkter på förslaget till detaljplan skriftligen senast under granskningen kan förlora rätten att överklaga detaljplanen.

Synpunkter lämnas till:

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Åstorps kommun, 265 80 Åstorp eller via e-post till plan@astorp.se

Handlingar

Antagna planer

Planprocess Antagande

Björnås VA-anläggning

Diarienr: BMND 2021/6

Planområdet är beläget på Björnås. Syftet med detaljplanen är att säkerställa det allmänna intresset av dricksvattenförsörjning till hela Åstorp tätort fram till år 2050. Åstorps kommun har planerade exploateringar som kommer leda till en befolkningsökning, samt att verksamhetsområden i kommunen expanderar. Detta medför behov av en större kapacitet på kommunens VA-anläggningar.

Området är utpekat i kommunens översiktsplan som naturområde. Detaljplanen har handlagts med utökat förfarande.

Detaljplanen antogs i kommunfullmäktige 2023-05-22.

Tiden för överklagande av beslut att anta en detaljplan är tre veckor från det att kommunen tillkännagett beslutet eller justeringen av protokollet över beslutet på kommunens anslagstavla. Överklagande ska vara kommunen tillhanda senast 15 juni 2023. Om inga överklaganden har inkommit inom tre veckor vinner planen laga kraft.

Överklagandet ska vara skriftligt och ställas till mark- och miljödomstolen, men skickas eller lämnas in till kommunen:

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Åstorps kommun, 265 80 Åstorp

eller via e-post till plan@astorp.se

Planhandlingar:

Kontakt

Senast ändrad • 2023-06-02

Kontakt