Förorenade områden

Områden klassas som förorenade när halten av ett ämne, en förorening, är så hög att den riskerar att skada människors hälsa eller vår miljö.

Föroreningar kan finnas i mark, grundvatten, ytvatten, sediment, byggnader, anläggning eller deponi. Föroreningar är ofta lämningar efter gamla industrier, verksamheter och deponier.

Kända förorenade områden i kommunen

Det finns förorenade områden i Åstorps kommun som innebär risker för miljön på grund av tidigare industriella verksamheter. Till exempel arbetar vi just nu med:

På fastigheten Åstorp 113:154 har det funnits en otillåten avfallsdeponi innehållande höga halter av natriumsulfat som dumpats där av en verksamhet som gått i konkurs. Åstorps kommun tog över fastigheten för några år sedan och har sanerat området.

Saneringen gjordes genom att förorenade massor föstes ihop och placerades under en tät duk som ska förhindra att föroreningarna läcker ut i omgivningen. Det finns fortfarande föroreningsproblem i södra delen av fastigheten.

Dräneringsledningar från det sanerade området leds till en uppsamlingsdamm och vattnet som samlas där provtas innan det släpps ut i efterföljande dagvattendamm. Provtagningar av vattnet i uppsamlingsdammen har visat att det förekommer PFAS men utförseln till Humlebäcken överskrider inte några gränsvärden.

En utredning ska bestämma hur kommunen kan gå vidare då det finns olika alternativ på lösningar för att hantera de föroreningar som finns i området.

Skyttahuset 1 är en industrifastighet som sanerades under mitten av 1990-talet efter att verksamheten, som bedrivit industriell metallåtervinning, avvecklats.

2016 påträffades PCB i förhöjda halter i dräneringsvattnet från området vilket visar att det finns en fortsatt föroreningsproblematik på fastigheten. Det är svårt att hitta var PCBn kommer ifrån. När området sanerades bedömdes tomten som ren men idag har vi annan teknik för att upptäcka förorenande ämnen och dagens lagkrav är högre.

För att PCB inte ska spridas vidare med vattnet till Skyttabäcken har Åstorps kommun installerat ett filter med aktivt kol som binder föroreningarna. Åstorps kommun tar prover på vattnet som rinner genom kolfiltret fyra gånger om året.

Under 2024 påbörjar Åstorps kommun en ansvarsutredning efter att ytterligare föroreningar påträffats inom fastigheten. En komplicerad föroreningssituation har konstaterats och som Åstorps kommun driver vidare.

Miljökontorets roll

Åstorps kommun, miljökontoret, gör tillsyn på förorenade områden i kommunen. Miljökontoret får in upplysningar om upptäckta föroreningar, granskar anmälningar om sanering och slutrapporter när saneringar genomförts. Miljökontoret gör också ansvarsutredningar och annan tillsyn på eget initiativ och ansöker om medel för att utreda områden där det saknas ansvariga.

Då det finns många områden som behöver undersökas, riskklassas och vid behov efterbehandlas så behövs det en prioritering mellan objekten utifrån risk, ekonomi, exploateringstryck med mera.

Kommunen kan dessutom vara fastighetsägare och huvudman.

Förorenad mark innehåller ämnen i högre halter än de naturliga bakgrundshalterna i området. Många av dessa ämnen är giftiga och farliga för människors hälsa. Det kan till exempel vara:

  • PFAS-ämnen har skapats för att stöta bort fett, smuts och vatten. Det finns tusentals olika PFAS-ämnen som bland annat finns i stekpannor, funktionskläder, skor, möbeltyger, impregneringssprayer, bekämpningsmedel och skönhetsprodukter. Vissa PFAC-ämnen är misstänkt cancerframkallande och kan ha negativa effekter på reproduktionsförmågan.
  • PCB, polyklorerade bifenyler, är ett samlingsnamn för 209 olika giftiga och svårnedbrytbara ämnen. PCB är giftigt, långlivat och fettlösligt. PCB förbjöds 1995 i Sverige. Höga halter av PCB kan påverka utvecklingen av hjärnan och nervsystemet, vilket bland annat kan ge beteendeförändringar (överaktivitet och försämrad inlärning). Ämnena misstänks också försämra immunförsvaret, fortplantningsförmågan, påverka hormonsystem samt orsaka cancer.
  • Metaller är grundämnen och är därför oförstörbara. I synnerhet de tyngre metallerna som kallas tungmetaller, är mycket giftiga. Metaller kan vara mer eller mindre rörliga eller fastbundna i jord och sediment.
  • Bly är en metall som är giftig för människor och andra organismer redan vid mycket låga doser. Bly kan ge skador på nervsystemet. Foster och små barn är speciellt känsliga.
  • Zink är en livsnödvändig metall, men en för hög zinkhalt är skadlig för vattenlevande organismer.
  • Koppar i för hög halt innebär stora risker för vattenlevande organismer.
Senast ändrad • 2024-07-03

Kontakt