Djur och husdjur

Du som är djurägare ansvarar för att djuren behandlas väl och mår bra. Du ska också se till att djur inte stör eller orsakar olägenheter för andra djur eller människor.

När du skaffar djur tar du på dig ansvaret för att djuret har det bra och att du lever upp till de djurskyddsbestämmelser som finns. Du ska både förhålla dig till allmänna föreskrifter och till kommunens hälsoskyddsföreskrifter.

Länsstyrelsen i Skåne ansvarar för djurskyddskontrollen i länet. Misstänkter du att djur far illa, kontakta Länsstyrelsen.

Om det är akut och Länsstyrelsen inte går att nå, kan Polisen kontaktas på telefonnummer 114 14.

Du kan vara anonym när du anmäler vanvård av djur.

Djurägare ska se till att djuren inte stör andra mer än nödvändigt. Kontakta i första hand djurägaren då man oftast kan ganska enkelt hitta en lösning på problemen. Du kan även vända dig till miljökontoret som eventuellt kan ställa krav på åtgärder om störningen är så allvarlig att den kan bedömas som en olägenhet för människors hälsa.

Du som har husdjur berörs av flera olika regler. Vissa av dessa gäller bara dig som bor i tättbebyggt område. För vissa djur är det tillståndsplikt.

Störande fåglar

Fåglar ses ofta som ett positivt inslag i vår bostadsmiljö. Men när fåglar, exempelvis kråk- och måsfåglar, blir för många och bygger bo nära våra bostäder kan närheten uppfattas som en störning. Fåglarna kan upplevas som hotfulla, högljudda eller skräpar ner genom att sprida runt avfall.

Fastighetsägaren har ett ansvar för att förebygga störningar, från bland annat fåglar, enligt miljöbalken. Nedan följer några tips till dig som är fastighetsägare:

 • Fåglar lever där de har tillgång till föda. Var därför noga med avfallshanteringen. All matning av småfåglar bör undvikas från balkonger och i närheten av hus. Anledningen är att även mås- och kråkfåglar lockas till fastigheten.
 • Minska tillgängligheten på bomaterial. Håll därför rent från kvistar och dylikt.
 • Gör de möjliga boplatserna otillgängliga genom att exempelvis sätta upp nät eller liknande. Fåglarna ska dock inte på något sätt kunna skada sig!

Kommunen får varje år in klagomål gällande störande fåglar och framför allt svarfågel. I beslut och domar både från Länsstyrelsen och Mark- och miljödomstolen görs bedömningen att störningar från svartfågel normalt inte anses som skadlig för människors hälsotillstånd och därför inte heller en olägenhet för människors hälsa i miljöbalkens mening.

Problem med råttor

Råttor trivs på platser där de har tillgänglighet till mat. Sopor, matrester och fett i avlopp är ett bra exempel på saker som drar till sig råttornas uppmärksamhet. Den viktigaste åtgärden för att hålla råttor borta är att se över sina vanor och hålla rent omkring sig.

Äger du en fastighet är det du själv som ansvarar för att hålla skadedjur borta från fastigheten. Som fastighetsägare ska du först kontakta ditt försäkringsbolag och kontrollera att du har en skadedjursförsäkring. Försäkringsbolaget brukar sedan kunna rekommendera en skadedjursbekämpare som du kan höra av dig till. I annat fall kan du på egen hand kontakta ett företag som bekämpar skadedjur.

Tips på hur du kan hålla skadedjur borta:

 • Ta bort fallfrukt från trädgård eller innergård.
 • Håll rent vid sopkärl och se till att locken är väl tillslutna.
 • Förvara inte mat till djur utomhus.
 • Skär ner växtlighet som står alldeles intill huset, där gnagare kan gömma sig.
 • Täta alla springor och hål där gnagare kan ta sig in i fastigheten. En råtta kan komma igenom ett hål av ett mynts storlek.
 • Se till att det är tätt omkring rör för avlopp och ventilation som går in i huset.
 • Kolla att avloppsbrunnar har fast monterade galler.
 •  

Verksamheter med en djurhållning som omfattar mer än 100 djurenheter ska anmälas till miljökontoret. Om djurhållningen omfattar mer än 400 djurenheter krävs tillstånd från Länsstyrelsen.

Du måste ha tillstånd från bygg- och miljönämnden för att hålla tupp inom områden med detaljplan samt inom tätbebyggda områden.

Ansökan om tillstånd för att hålla tupp inom detaljplan hittar du i vår e-tjänstportal.

Miljökontoret har ingen tillsyn över vilda djur. Vilda djur som anträffas döda tillfaller jakträttsinnehavare eller i vissa fall staten. Vilda djur, till exempel fåglar, kan också vara störande. Kontakta i första hand fastighetsägaren som kan vidta åtgärder för att minska problemen.

Du är skyldig att göra en polisanmälan om du kört på ett av följande djur: älg, rådjur, hjort, vildsvin, björn, varg, järv, lo, utter, örn och mufflonfår.

Förfölj eller spåra inte ett skadat djur själv. Polisen kontaktar en jägare med särskild kompetens för att spåra det påkörda djuret. Mer om viltolyckor på polisens hemsida.

Om din häst dör kan du i vissa fall få gräva ner den på din fastighet. Du kan även välja att djuret ska hämtas av Lantbrukstjänst för att sedan destrueras. Grundregeln är att döda djur måste tas om hand på ett säkert sätt för att undvika spridning av smittsamma sjukdomar. Nedgrävningen får aldrig ske så att miljö och/eller människors hälsa riskerar att påverkas negativt.

Att tänka på vid nedgrävning

Om du ska gräva ned en död häst i Åstorps kommun ska du alltid ringa till miljökontoret för att samråda om lämplig plats. Vi kommer då att resonera kring nedanstående punkter:

 • Hästen ska grävas ned på ett sådant djup att andra djur inte kan gräva upp den döda hästen. Djurkroppen ska täckas med minst 1,5 m jord.
 • Nedgrävning ska ske på ett sådant sätt att lukt inte kan tränga upp ur marken.
 • Avstånd från nedgrävningsplatsen till närmaste bostad, vattentäkt, eller ytvatten ska vara minst 200 meter.
 • Nedgrävning får inte ske inom skyddsområde för vattentäkt, natura 2000-område, naturreservat, område med nationellt eller regionalt särskilt värdefulla vatten eller andra områden med liknande skydd.
 • Avstånd från nedgrävningsplats till dränering ska vara minst 50 meter.
 • Avståndet från botten av gropen till högsta årliga grundvattenyta ska vara minst en meter.
 • Jordarten bör vara sand, grus eller morän. Det är en fördel om underliggande jordlager utgörs av lera eller silt.
 • Om kroppen grävs ned på någon annans mark måste markägaren ge sitt medgivande.
Senast ändrad • 2023-11-25

Kontakt