Vattenskyddsområden

I Åstorps kommun finns två vattenskyddsområden för den kommunala dricksvattenförsörjningen - vattenskyddsområdet Kvidinge och vattenskyddsområdet Åstorp.

Inom ett vattenskyddsområde finns bestämmelser för verksamheter som riskerar att förorena vattnet på både kort och lång sikt, exempelvis hantering av kemikalier och spridning av bekämpningsmedel.

Ibland kan även allmänheten beröras av skyddsföreskrifterna genom exempelvis förbud mot motorbåtstrafik på sjöar som är vattentäkter. Ett vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter fastställs med stöd av miljöbalken. Du vet om du befinner dig inom vattenskyddsområde på de karaktäristiska skyltarna.

Länsstyrelsen fastställer vattenskyddsområden efter begäran från vattentäktens huvudman. Huvudmannen är den aktör som ansvarar för dricksvattenförsörjningen inom ett geografiskt område, vanligtvis kommuner, men ibland också bolag eller större samfälligheter. Ett skyddsområde ska utgöra ett bra skydd för vattentäkten, men får inte vara mer långtgående än nödvändigt.

Senast ändrad • 2023-11-25

Kontakt