Pollinatörer

Pollinatörer har en viktig roll i upprätthållandet av naturens växtsamhällen, jordbrukets växtproduktion och i trädgårdsodling. Tyvärr är en stor andel av de pollinerade insektsarterna i Sverige är idag hotade. Lär dig mer om vad du kan göra för att hjälpa pollinatörer här.

En stor andel av de pollinerade insektsarterna i Sverige är idag hotade, nästan en tredjedel av arterna av vildbin i Sverige är rödlistade. Insekternas livsmiljöer har blivit färre till följd av förändringar i landskapet som tätare skogar, färre blomrika miljöer och färre marker med öppen sand. Arealerna med gräsmarksflora är i många fall små och avstånden mellan dem är ofta för långa för pollinatörerna.

Även användandet av växtskyddsmedel och insekticider utgör ett hot mot insekterna. Pollinatörerna är dock väldigt viktiga, de är väsentliga för en god livsmedelsproduktion samt fungerande ekosystem. Ungefär en tredjedel av den mat vi äter kommer från växter som pollineras av bin, humlor, samt fjärilar och blomflugor.

Vad kan du göra?

Skåne är ett av de län i Sverige som bedöms ha en särskild betydelse för att bevara vildbin. Alla som äger och brukar mark, såväl i trädgård, på en verksamhetstomt som inom jord- och skogsbruk kan anpassa markanvändningen för att hjälpa pollinatörer! Det som pollinatörerna behöver för att klara sig är något att äta, något att dricka samt någonstans att bo.

Skapa födokällor

Blommande örter, blommor, träd och buskar är föda för pollinatörer. En kortklippt gräsmatta har inte mycket mat att erbjuda vilda pollinatörer. Skapa istället en vacker blomsteräng av din gräsmatta. Den behöver inte vara stor, en liten äng är bättre än ingen äng. Så gärna in ängsblandningar med svenskt ursprung, det finns blandningar som passar till olika typer av marker.

När växtligheten blommat ut, vänta gärna några veckor innan du slår av ängen. Låt sedan växtmaterialet ligga kvar på marken någon dag för att fröna ska hinna lossna. Tänk även på att inte använda kemiska bekämpningsmedel på växtligheten. Olika arter av pollinatörer är aktiva under olika delar av säsongen.

Läs mer på Länsstyrelsen Skånes hemsida om vilken typ av växtlighet som kan gynna specifika pollinatörer under olika delar av året.

Skapa vattenkällor

Vattenkällor för pollinatörer behöver vara grunda, så att de inte riskerar att drunkna. Grunda vattenkällor som pölar avdunstar dock under sommaren när solen står på. Då kan du hjälpa pollinatörerna hitta en vattenkälla med hjälp av en bivattnare. En bivattnare gör du enkelt genom att fylla en pajform eller en grund skål med vatten. Lägg sedan i spelkulor eller mindre stenar, så att pollinatörerna har något att landa på när de ska dricka.

Skapa boplatser

Boplatser för pollinatörerna kan vara i form av håligheter i gamla träd, död ved eller i steniga miljöer. Har du möjlighet så kan du skapa mindre ytor med blottad jord eller sand för bobygge, gärna i solbelyst läge.

Du kan även bygga ditt eget insektshotell. Insektshotellen går att göra större i form av en ram som kan fyllas med ihåliga strån och grenar, tegelstenar med hål, kottar eller vedträn med borrhål i olika storlekar. Det går även bra att bara använda sig av vedträ med borrhål i olika storlekar. Du kan se om någon har flyttat in i ditt hotell genom att rören blir igenmurade med blad, kåda eller lera.

Vad gör kommunen?

Flertalet gräsytor kommer inte se ut som de gjort tidigare år och kan vid ett första ögonkast upplevas som stökiga. Det är ett medvetet val från Tekniska kontoret som under sommaren 2023 kommer att låta gräset växa på utvalda platser i Åstorp, Nyvång, Hyllinge och Kvidinge. Med en minskad klippfrekvens uppnår vi en mer hållbar skötsel och främjar Åstorps biologiska mångfald då fler arter får chansen att blomma och fröa av sig.

Lär dig mer

Läs mer om pollinatörer och vad du kan göra för att hjälpa dem på Länsstyrelsen Skåne och Naturvårdsverkets hemsida.

Senast ändrad • 2023-07-04

Kontakt