Arvoden

Här finns information om arvoden i Åstorps kommun.

Normalt är det nämndens sekreterare som tillstyrker, det vill säga, granskar att blanketten är rätt ifylld, att underlag finns och stämmer med belopp.

Det är HR-servicecenter som sköter utbetalningarna av arvoden för Åstorps kommuns förtroendevalda. Detta gäller även för den gemensamma nämnden mellan Åstorp och Klippan, räddningsnämnden.

En förtroendevald kan få ersättning för deltagande i sammanträde med nämnd, eller med annan sammanslutning där den förtroendevalde har uppdrag, såsom utskott, råd eller liknande. Det ska vara ett sammanträde där protokoll förs.

Instruktion för blankett tjänstgöringsrapport

 • Blanketten ska endast användas för rapportering av förtroendevaldas arvode.
 • Om den förtroendevalde kört med egen bil till sammanträdet, anges antal kilometer i kolumnen ”Km ers.”
 • Om den förtroendevalde skulle arbetat under sammanträdet, anges tid, i kolumnen ”förlorad arbetsförtjänst”.
 • Den förtroendevalda ska dessutom signera i kolumnen ”sign”.
 • Nämndens sekreterare ansvarar för att korrekt sluttid anges på tjänstgöringsrapporten.
 • Blanketten ska undertecknas av nämndens sekreterare, och vid vissa tillfällen, av behörig attestant.
 • Blanketten skickas till HR-Servicecenter av nämndens sekreterare.

En förtroendevald kan få ersättning för arbetsinkomst som denne förlorar på grund av sitt uppdrag, till exempel vid deltagande i sammanträde. En förtroendevald kan alltså ha rätt till både sammanträdesarvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst.

Förtroendevalda i Åstorps kommun ska fylla i följande blankett till nämndens sekreterare en gång varje mandatperiod eller om det skett någon förändring till exempel vid lönehöjning, vid ny tjänst, gått i pension eller blivit arbetslös.

Den förtroendevalde ska styrka sin inkomst med följande blankett.

 • Denna blankett fylls i för att styrka förlorad arbetsinkomst i samband med sammanträde eller förrättning.
 • En blankett per förtroendevald.
 • Blanketten ska undertecknas av behörig attestant.
 • Blanketten skickas till HR-Servicecenter av din nämndsekreterare.
Senast ändrad • 2024-01-17

Kontakt