Delegering av ärende

När man i lagtexten pekar ut ”kommunen” som beslutande i ett ärende är det viktigt att hålla reda på vilket organ som representerar kommunen i den aktuella frågan. Eftersom kommunen är fri att organisera sig på det sättet som bäst passar den aktuella kommunens förutsättningar så finns det i lagtexten sällan en utpekad funktion som svarar för kommunens åtaganden.

Delegering av ett ärende sker ofta i två steg.

 • I första hand måste kommunfullmäktige delegera en viss typ av fråga till en nämnd. Detta görs lämpligen i nämndens reglemente. En nämnd kan inte besluta i frågor som kommunfullmäktige, annan nämnd eller bolagsstyrelses ansvar för, om inte kommunfullmäktige delegerat rätten i det aktuella ärendet.
 • Därefter kan nämnden i sin delegationsordning besluta vilken funktion som får besluta i en fråga. Ett beslut som tas på delegation ska dokumenteras skriftligt och återrapporteras till nämnden på det sätt som nämnden har beslutat om.

En nämnd får uppdra åt annan att besluta på nämndens vägnar i vissa ärenden eller i grupper av ärenden. Ett sådant uppdrag kan lämnas till:

 • presidiet
 • ett utskott
 • en ledamot eller ersättare
 • en anställd

När en nämnd delegerar beslutanderätt till en anställd eller grupp av anställda så innebär det att nämnden lämnar över uppgiften att fatta beslut. Ansvaret för ett delegationsbeslut stannar dock kvar hos nämnden. Nämnden kan inte ändra delegatens beslut men kan naturligtvis återkalla delegationsuppdraget.

Delegeringsförbud

Av kommunallagen följer att beslutanderätt inte får överlåtas i följande ärenden:

 • ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
 • framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,
 • Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt (rutinmässiga eller vanligt förekommande ärendetyper omfattas alltså inte)
 • ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats till nämnd,
 • ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras

En ledamot och en tjänsteman kan aldrig fatta ett delegationsbeslut gemensamt, så kallad. blandad delegering. Det är inte heller tillåtet för grupper av tjänstepersoner eller grupper av ledamöter i nämnd eller bolagsstyrelse att fatta delegationsbeslut i förening (om gruppen av förtroendevalda inte utgör ett presidium eller ett utskott).

Senast ändrad • 2024-01-17

Kontakt