Jävsregler

Lagstiftningens jävsregler gäller vid all ärendehantering i kommunen. Som beslutsfattare är det viktigt att du är opartisk i de ärenden som du är med och beslutar i och att besluten fattas med stöd av objektiva omständigheter. Av denna anledning finns regler om jäv i kommunallagen.

Jävsreglerna gäller även personer som är med under handläggningens gång och kan påverka beslutets utfall även om man själv inte deltar i det slutliga beslutet, exempelvis handläggare och sakkunniga.

Ansvaret är ditt!

Det är viktigt att du är uppmärksam på om det föreligger jäv i ett ärende. När det att dags för fullmäktige/nämnden att överlägga i ärendet meddelar du muntligt att du inte kommer att delta i handläggningen av ärendet. Ibland förekommer situationer som inte är entydiga eller enkla att bedöma ur jävssynpunkt. Det kan finnas omständigheter som helt enkelt inte ”känns bra” och som därför kan ifrågasättas. I sådana situationer bör en försiktighetsprincip tillämpas som innebär att det kan vara bäst att avstå från att delta i hanteringen av ärendet för säkerhets skull. Även om det inte är fråga om jäv i lagens mening kan omständigheterna vara av den karaktären att kommunens trovärdighet skulle kunna skadas.

Det är var och ens ansvar att meddela jäv. Annan ledamot och ersättare kan också anmäla jäv och om den utpekade då inte anser sig vara jävig ska den politiska församlingen besluta om jäv föreligger. Riskerar en ledamot i fullmäktige att vara opartisk och misstänkas för att ha satt eget eller annans intresse framför kommunens, finns det anledning att avstå från att delta i ärendet.

Åtgärder om jäv föreligger

Vid jäv får du inte delta i handläggningen av ärendet. Uttrycket handläggning avser såväl överläggning som beslut. Det betyder att jävig ledamot varken får delta i själva avgörandet eller i diskussionen som föregår beslutet.

Vad kan hända – konsekvenser vid jäv

Vid ett överklagande kan en domstol finna att jävet påverkat beslutet och upphäva det. Då kan beslutet inte verkställas och kommunfullmäktige får fatta ett nytt beslut.

Senast ändrad • 2024-01-17

Kontakt