Väcka ärenden och motioner

Innan ett ärende slutligt beslutas i ett politiskt organ ska det ha blivit utrett i sådan mån att politikerna kan fatta ett välgrundat beslut. På denna sida kan du läsa hur du som politiker kan påverka genom att föreslå en åtgärd som ska beslutas politiskt.

Ett politiskt ärende kan uppkomma på tre sätt:

  • Tjänstemännen presenterar ett förslag på åtgärd som tillställs politikerna genom en utredning (tjänsteskrivelse).
  • En ledamot väcker ett initiativärende i en nämnd
  • En eller flera ledamöter i kommunfullmäktige lämnar in en motion
  • En tjänstgörande ersättare har samma rättigheter och skyldigheter som en ledamot

Du som sitter som ledamot i en politisk nämnd eller arbetsutskott har möjlighet att väcka ett ärende i det politiska organet du är knuten till, ett så kallat initiativärende. Ett initiativärende bör väckas i frågor som kräver en viss utredning men som fortfarande inte är av större intresse för hela kommunen. Det kan exempelvis vara uppdrag till nämnden att ta fram nya riktlinjer i ett visst ärende eller att utreda en fråga inom nämndens verksamhetsområde. Ärendet bör röra en angelägenhet som den aktuella nämnden ansvarar för och ärendet kan antingen skickas för beredning till förvaltningen och komma tillbaka för beslut vid ett senare tillfälle när frågan har utretts, ärendet kan besvaras direkt på sammanträdet eller så kan ärendet avslås. Initiativärendet kan lämnas in till sekreteraren och/eller ordföranden innan eller under ett nämndssammanträde, men ledamoten måste fortfarande lyfta ärendet även på sammanträdet, förslagsvis genom att yrka att ärendet läggs till under punkten där nämnden godkänner dagordningen. Enbart det faktum att ärendet har lämnats in till kommunen föranleder inte att ärendet har väckts. Ordföranden kan inte hindra en ledamot från att väcka ett ärende, men likt övriga beslutspunkter på ett sammanträde kan nämnden besluta att ärendet inte ska beredas vidare.

Som ledamot i en nämnd har man också en möjlighet att ställa frågor till förvaltningen. Detta kan göras under föredragningen av ett ärende. Om en ledamot önskar att ställa frågor om något som ligger på nämndens ansvar men som inte tillhör ett ärende på dagordningen kan ledamoten ställa denna fråga under ”övriga ärenden”. Under denna punkt kan du väcka enklare frågor som normalt sett kan besvaras omgående av förvaltningen eller ärenden av mindre art som enkelt kan åtgärdas.

På en kommunfullmäktigesammanträde kan du som ledamot lämna in en motion. Detta är ett förslag från en eller flera ledamöter i kommunfullmäktige som innebär att kommunen ska vidta en viss åtgärd. Till höger på denna sida finns en checklista du kan använda dig av om du ska skriva en motion. Checklistan anger vad du som förtroendevald bör tänka på inför författandet av en motion samt regler kring hur en motion lämnas in och vad den får handla om. Då en motion alltid har kommunfullmäktige som slutinstans, även om ärendets karaktär ligger inom en nämnds ansvarsområde, bör du noga överväga om syftet med din motion kan göras inom ramen för ett väckt ärende istället för att effektivisera beslutsprocessen.

Senast ändrad • 2024-01-17

Kontakt