Information om ditt uppdrag som förtroendevald

Välkommen och grattis till ditt uppdrag som politiker i Åstorp!

Som politiker förväntas du närvara på sammanträden, vara påläst inför beslutsfattande och delta i debatter, driva frågor genom att väcka ärenden eller motioner. Som stöd i ditt uppdrag har vi tagit fram material kring hur ett sammanträde går till, du får låna en iPad där du kan läsa in dina handlingar, mallar och stödmaterial till för när och hur du väcker ett ärende i nämnd eller kommunfullmäktige. Som politiker får du även ett arvode (då du inte är anställd av kommunen) istället för lön. Nedan har vi sammanfattat vad som gäller kring våra arvodesbestämmelser.

Arvodesbestämmelser

Åstorps kommun betalar ut arvoden och ersättningar för kostnader som förtroendevalda har i och med sina uppdrag. Arvoden är en frivillig förmån som kommunen valt att betala till förtroendevalda som på hel- eller deltid företräder kommunen som ordförande, vice ordförande eller förtroendevald med speciellt uppdrag för kommunen.

Arvode för närvaro vid protokollförda sammanträden som du kallas till utgår alltid. Du behöver fylla i den tjänstgöringslista som delas ut på sammanträdet.

Skälig ersättning för förtroendevaldas kostnader för bilresor, barnpassning, vård av familjemedlemmar, förlorade arbetsinkomster med mera måste kommunen betala ut enligt reglerna som finns i kommunallagen. Kommunen har valt att utbetala full ersättning för förlorad arbetsförtjänst upp till maximalt 32 h per månad beräknat på dina samtliga politiska uppdrag tillsammans. Den övre gränsen i kronor är motsvarande heltidsarvoderat kommunalråd.

Arvode för andra aktiviteter (till exempel kurser och konferenser) måste den förtroendevalde själv begära genom att lämna ifyllda blanketter till respektive sekreterare.

OBS! För att en ersättning ska utgå i samband med en ”annan” aktivitet ska beslut från politiskt organ finnas.

Inbjudan som skickas till politiker är inte arvoderade. De är frivilliga för dig att delta på.

Bra information för dig som förtroendevald att känna till

Senast ändrad • 2024-01-17

Kontakt