Så styrs en kommun

Kommunerna styrs av politiker som valts direkt av medborgarna. Det betyder att medborgarna har stora möjligheter att påverka och kontrollera hur kommuner utför sina uppdrag.

En kommun är en politiskt styrd organisation där kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet. Kommunfullmäktige representerar folket och fattar de övergripande besluten och sätter kommunens övergripande mål. Dessutom finns det politiska uppdrag inom kommunstyrelsen i olika nämnder och utskott. Merparten av de förtroendevalda är fritidspolitiker som sköter sina uppdrag vid sidan av arbete eller studier.

Vid allmänna val är det invånare i kommunen som röstar in förtroendevalda i kommunfullmäktige. Kommunerna styrs alltså av politiker som valts direkt av invånarna. Vid sidan av den politiska organisationen finns en tjänstemannaorganisation som ser till att besluten genomförs. I Åstorps kommun finns det fem förvaltningar där var och en är bundna till en eller flera nämnder. Åstorps kommuns fem förvaltningar är:

 • Kommunstyrelseförvaltningen
 • Bildningsförvaltningen
 • Socialförvaltningen
 • Bygg- och miljöförvaltningen
 • Räddningstjänsten Söderåsen

Du kan läsa mer om varje förvaltning här:

Det här gör kommunfullmäktige

 • Tar beslut om kommunens inriktning, verksamhet och ekonomi. De tar till exempel beslut om budget, skattesats och avgifter för kommunal service.
 • Beslutar om den kommunala förvaltningens organisation och verksamhetsformer.
 • Väljer ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen och nämnderna.
 • Väljer revisorer som granskar kommunens verksamhet.

Kommunstyrelsen utses av fullmäktige

Det här gör kommunstyrelsen

 • Leder och samordnar allt arbete inom kommunen.
 • Ansvarar för kommunens ekonomi.

Politikerna arbetar i olika nämnder

Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter. Varje nämnd ansvarar för ett visst område. Exempel på nämnder som finns i Åstorps kommun är socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden och bildningsnämnden. Eftersom kommunerna själva bestämmer vilka nämnder de vill ha ser det olika ut runt om i Sverige. Alla ärenden som kommer till fullmäktige förbereds i någon av nämnderna. I mindre ärenden kan fullmäktige besluta att delegera ansvar till nämnderna och i dessa frågor kan nämnderna själva fatta beslut.

Val till kommunfullmäktige

Val till kommunfullmäktige. För att få rösta i kommunalvalet ska man dels:

 • ha fyllt 18 år senast på valdagen

dels uppfylla något av villkoren att man är:

 • svensk medborgare som är folkbokförd i kommunen
 • medborgare i någon av EU:s medlemsstater, Norge eller Island som man har varit folkbokförd i Sverige i minst 30 dagar
 • medborgare utanför EU som har varit folkbokförd i Sverige i minst tre år

Den som får rösta till kommunen kan också väljas till politiska uppdrag.

Mer information om hur en kommun styrs hittar du på Sveriges kommuner och regioners webbplats:

Kontakt

Senast ändrad • 2024-01-01

Kontakt